NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Desert dream – kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Globalna dyrektor kreatywna makijażu i projektantka kolorów francuskiego domu mody – Lucia Pica przyznała, że przy tworzeniu najnowszej kolekcji makijażu Chanel na wiosnę-lato 2020 poszukiwała czegoś poetyckiego. Skupiła się na naturalnych filtrach, dzięki którym makijaż wyglądałby lekko i ulotnie, niczym wspomnienie snu.

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

W tym celu, Lucia uda­ła się w foto­gra­ficz­ną podróż, w samo cen­trum roz­grza­nej pusty­ni, gdzie pod­czas wypra­wy odkry­ła zupeł­nie nowe spoj­rze­nie na kolo­ry. Uwa­gę natych­miast przy­ku­wa inten­syw­ny poma­rańcz słyn­nych, roz­le­głych wydm czy świę­tych obra­zów nama­lo­wa­nych we wnę­trzach jaskiń. Wkrót­ce, gdzieś w samym cen­trum pusty­ni Lucia doświad­czy­ła bez­kre­snej ciszy i nico­ści, któ­re zmu­si­ła ją do ponow­nej oce­ny kra­jo­bra­zu. Ta cisza zna­la­zła swo­je odzwier­cie­dle­nie w znacz­nie sto­no­wa­nych bar­wach kwar­cu, bazal­tu czy łup­ków.  Łagod­na i zmy­sło­wa – kolek­cja Desert dre­am czer­pa­ła natchnie­nie z pustyn­nych barw. Cha­rak­te­ry­zu­ją przede wszyst­kim cie­płe, brzo­skwi­nio­we odcie­nie róży, chłod­ne brą­zy, a tak­że kobie­ce, roman­tycz­ne, domi­nu­ją­ce na pusty­ni nuty fio­le­tu, któ­rych poły­sku­ją­ce, a cza­sem i meta­licz­ne tek­stu­ry ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją ukry­te skar­by.

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

I tak, w kolek­cji Cha­nel na wio­snę-lato 2020 nie mogło zabrak­nąć pudru roz­świe­tla­ją­ce­go ze zło­ci­sty­mi dro­bin­ka­mi, w saty­no­wym odcie­niu róża­ne­go beżu, nawil­ża­ją­ce­go bal­sa­mu roz­świe­tla­ją­ce­go nada­ją­ce­go dys­kret­ny efekt pro­mien­nej cery, a tak­że palet cie­ni o aksa­mit­nej kon­sy­sten­cji i brzo­skwi­nio­wych, cie­płych kolo­rach oraz chłod­nych brą­zach. Kul­to­wa pomad­ka Cha­nel – Rouge Allu­re Velvet Extre­me rów­nież uzy­ska­ła nowy, eks­tra mato­wy odcień inten­syw­ne­go różu, odzwier­cie­dla­ją­ce­go spo­kój bez­kre­snych, rów­nin­nych pustyń.

Podob­nie, jak odle­głe wspo­mnie­nia – marzy­ciel­skie, poetyc­kie, fil­tro­wa­ne zdję­cia wyko­na­ne Pola­ro­idem, dzię­ki swo­im zmy­sło­wym uję­ciom i malar­skiej abs­trak­cji two­rzą spój­ną kolek­cję maki­ja­żu Desert dre­am, któ­ra z pew­no­ścią jest zupeł­nie nowym podej­ściem Lucii do kobie­co­ści. Pale­ta deli­kat­nych, cie­płych kolo­rów pozwa­la stwo­rzyć sub­tel­ny maki­jaż, któ­ry pięk­nie wydo­bę­dzie na twa­rzy każ­dą emo­cję, zaś dzię­ki inten­syw­nym, fio­le­to­wym odcie­niom, spoj­rze­nie sta­je się jesz­cze bar­dziej wyraź­ne, niż dotych­czas. Tym bar­dziej, w kon­tra­ście do cie­płej, niczym osma­ga­nej pustyn­nym słoń­cem i jego pro­mie­nia­mi twa­rzy i roz­pa­lo­nych do czer­wo­no­ści ust.

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020  rozświetlacz chanel lakier Chanel make up Chanel pomadka Chanel

Cała kolek­cja jest już dostęp­na w buti­kach Cha­nel i na ofi­cjal­nej stro­nie skle­pu inter­ne­to­we­go chanel.com 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej