NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Desert dream – kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Globalna dyrektor kreatywna makijażu i projektantka kolorów francuskiego domu mody – Lucia Pica przyznała, że przy tworzeniu najnowszej kolekcji makijażu Chanel na wiosnę-lato 2020 poszukiwała czegoś poetyckiego. Skupiła się na naturalnych filtrach, dzięki którym makijaż wyglądałby lekko i ulotnie, niczym wspomnienie snu.

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

W tym celu, Lucia uda­ła się w foto­gra­ficz­ną podróż, w samo cen­trum roz­grza­nej pusty­ni, gdzie pod­czas wypra­wy odkry­ła zupeł­nie nowe spoj­rze­nie na kolo­ry. Uwa­gę natych­miast przy­ku­wa inten­syw­ny poma­rańcz słyn­nych, roz­le­głych wydm czy świę­tych obra­zów nama­lo­wa­nych we wnę­trzach jaskiń. Wkrót­ce, gdzieś w samym cen­trum pusty­ni Lucia doświad­czy­ła bez­kre­snej ciszy i nico­ści, któ­re zmu­si­ła ją do ponow­nej oce­ny kra­jo­bra­zu. Ta cisza zna­la­zła swo­je odzwier­cie­dle­nie w znacz­nie sto­no­wa­nych bar­wach kwar­cu, bazal­tu czy łup­ków.  Łagod­na i zmy­sło­wa – kolek­cja Desert dre­am czer­pa­ła natchnie­nie z pustyn­nych barw. Cha­rak­te­ry­zu­ją przede wszyst­kim cie­płe, brzo­skwi­nio­we odcie­nie róży, chłod­ne brą­zy, a tak­że kobie­ce, roman­tycz­ne, domi­nu­ją­ce na pusty­ni nuty fio­le­tu, któ­rych poły­sku­ją­ce, a cza­sem i meta­licz­ne tek­stu­ry ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją ukry­te skarby.

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

I tak, w kolek­cji Cha­nel na wio­snę-lato 2020 nie mogło zabrak­nąć pudru roz­świe­tla­ją­ce­go ze zło­ci­sty­mi dro­bin­ka­mi, w saty­no­wym odcie­niu róża­ne­go beżu, nawil­ża­ją­ce­go bal­sa­mu roz­świe­tla­ją­ce­go nada­ją­ce­go dys­kret­ny efekt pro­mien­nej cery, a tak­że palet cie­ni o aksa­mit­nej kon­sy­sten­cji i brzo­skwi­nio­wych, cie­płych kolo­rach oraz chłod­nych brą­zach. Kul­to­wa pomad­ka Cha­nel – Rouge Allu­re Velvet Extre­me rów­nież uzy­ska­ła nowy, eks­tra mato­wy odcień inten­syw­ne­go różu, odzwier­cie­dla­ją­ce­go spo­kój bez­kre­snych, rów­nin­nych pustyń.

Podob­nie, jak odle­głe wspo­mnie­nia – marzy­ciel­skie, poetyc­kie, fil­tro­wa­ne zdję­cia wyko­na­ne Pola­ro­idem, dzię­ki swo­im zmy­sło­wym uję­ciom i malar­skiej abs­trak­cji two­rzą spój­ną kolek­cję maki­ja­żu Desert dre­am, któ­ra z pew­no­ścią jest zupeł­nie nowym podej­ściem Lucii do kobie­co­ści. Pale­ta deli­kat­nych, cie­płych kolo­rów pozwa­la stwo­rzyć sub­tel­ny maki­jaż, któ­ry pięk­nie wydo­bę­dzie na twa­rzy każ­dą emo­cję, zaś dzię­ki inten­syw­nym, fio­le­to­wym odcie­niom, spoj­rze­nie sta­je się jesz­cze bar­dziej wyraź­ne, niż dotych­czas. Tym bar­dziej, w kon­tra­ście do cie­płej, niczym osma­ga­nej pustyn­nym słoń­cem i jego pro­mie­nia­mi twa­rzy i roz­pa­lo­nych do czer­wo­no­ści ust.

Desert dream - kolekcja Chanel wiosna-lato 2020  rozświetlacz chanel lakier Chanel make up Chanel pomadka Chanel

Cała kolek­cja jest już dostęp­na w buti­kach Cha­nel i na ofi­cjal­nej stro­nie skle­pu inter­ne­to­we­go chanel.com 

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej