NewsroomUrodaVers24 favorites

Nowy zapach marki Jo Malone London

Kolekcja Cologne Intense marki Jo Malone London podróżuje po całym świecie zbierając drogocenne składniki, z których następie stworzone zostaną bogate i niebanalne perfumy.

vetiver and golden vanilla jo malone London

Naj­now­szy zapach w ramach tej kolek­cji to Veti­ver & Gol­den Vanil­la, czy­li połą­cze­nie dwóch cenio­nych skład­ni­ków pocho­dzą­cych z tej wyspy prze­pla­ta­ją­cych się z wani­lią rosną­cą wzdłuż linii brze­go­wej Mada­ga­ska­ru. Ten prze­pysz­nie zmy­sło­wy zapach otwie­ra się odro­bi­ną rześ­kie­go i korzen­ne­go kar­da­mo­nu oraz świe­żo­ścią grejp­fru­to­wej her­ba­ty, przy­go­to­wu­ją­cy­mi wej­ście dla przy­wo­dzą­cej na myśl zie­mię głę­bo­kiej woni wety­we­rii. Dro­go­cen­na wani­lia bur­bon z Mada­ga­ska­ru – ręcz­nie zbie­ra­na w prze­peł­nio­nej orchi­de­ami dżun­gli – ocie­pla i otu­la.

Celi­ne Roux, Glo­bal Head of Fra­gran­ce: “W ramach kolek­cji zapa­chów Colo­gne Inten­se chce­my zabrać was w podróż, wyko­rzy­stu­jąc w tym celu skład­ni­ki, któ­re posia­da­ją praw­dzi­wą, inte­re­su­ją­cą histo­rię. Z peł­ną świa­do­mo­ścią wzmoc­ni­li­śmy nazwę tego nowe­go zapa­chu doda­jąc do nie­go sło­wo „Gol­den” (zło­ci­sta), aby przy­wo­łać na myśl cie­pło tej kom­po­zy­cji. Jest ona szczo­dra i błysz­czą­ca – tak jak sam Mada­ga­skar.”

Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don są two­rzo­ne tak, aby moż­na je było nosić indy­wi­du­al­nie lub łącząc w wie­le fascy­nu­ją­cych warian­tów. W połą­cze­niu z inny­mi kom­po­zy­cja­mi Veti­ver & Gol­den Vanil­la wno­si ele­ganc­kie cie­pło i zło­ci­stą odro­bi­nę wani­lii. Reko­men­du­je­my połą­cze­nia z: Black­ber­ry & Bay, Nec­ta­ri­ne Blos­som & Honey, Oran­ge Blos­som, English Oak & Hazel­nut, Black Cedar­wo­od & Juni­per, Jasmi­ne Sam­bac & Mari­gold oraz Velvet Rose & Oud.

Zapach Veti­ver & Gol­den Vanil­la jest dostęp­ny jako Colo­gne Inten­se we fla­ko­nach o pojem­no­ściach 100ml i 50ml.

Mar­ka Jo Malo­ne Lon­don two­rzy od 1994 roku pale­tę kunsz­tow­nych w swo­jej pro­sto­cie, ele­ganc­kich zapa­chów i pro­mu­je ideę świa­ta, w któ­rym roz­piesz­cza­ne są wszyst­kie nasze zmy­sły. Zaku­pio­na w roku 1999 przez Estée Lau­der Com­pa­nies, Inc., ta mię­dzy­na­ro­do­wa mar­ka sły­nie obec­nie ze swo­ich zaska­ku­ją­cych kom­po­zy­cji zapa­cho­wych oraz wyróż­nia­ją­ce­go ją bry­tyj­skie­go cha­rak­te­ru.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kolorowy sen na jawie - nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrze­waj się w wio­sen­nym słoń­cu na egzo­tycz­nych wybrze­żach oby­wa­nych fala­mi, przy deli­kat­nym odgło­sie trze­po­czą­cych na wie­trze płat­ków kwia­tów, dzię­ki naj­now­szej, wio­sen­nej i kolo­ro­wej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms. To zapa­chy inspi­ro­wa­ne  bia­ły­mi lub paste­lo­wy­mi kwia­ta­mi…
Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej