NewsroomUrodaVers24 favorites

Nowy zapach marki Jo Malone London

Kolekcja Cologne Intense marki Jo Malone London podróżuje po całym świecie zbierając drogocenne składniki, z których następie stworzone zostaną bogate i niebanalne perfumy.

vetiver and golden vanilla jo malone London

Naj­now­szy zapach w ramach tej kolek­cji to Veti­ver & Gol­den Vanil­la, czy­li połą­cze­nie dwóch cenio­nych skład­ni­ków pocho­dzą­cych z tej wyspy prze­pla­ta­ją­cych się z wani­lią rosną­cą wzdłuż linii brze­go­wej Mada­ga­ska­ru. Ten prze­pysz­nie zmy­sło­wy zapach otwie­ra się odro­bi­ną rześ­kie­go i korzen­ne­go kar­da­mo­nu oraz świe­żo­ścią grejp­fru­to­wej her­ba­ty, przy­go­to­wu­ją­cy­mi wej­ście dla przy­wo­dzą­cej na myśl zie­mię głę­bo­kiej woni wety­we­rii. Dro­go­cen­na wani­lia bur­bon z Mada­ga­ska­ru – ręcz­nie zbie­ra­na w prze­peł­nio­nej orchi­de­ami dżun­gli – ocie­pla i otula.

Celi­ne Roux, Glo­bal Head of Fra­gran­ce: “W ramach kolek­cji zapa­chów Colo­gne Inten­se chce­my zabrać was w podróż, wyko­rzy­stu­jąc w tym celu skład­ni­ki, któ­re posia­da­ją praw­dzi­wą, inte­re­su­ją­cą histo­rię. Z peł­ną świa­do­mo­ścią wzmoc­ni­li­śmy nazwę tego nowe­go zapa­chu doda­jąc do nie­go sło­wo „Gol­den” (zło­ci­sta), aby przy­wo­łać na myśl cie­pło tej kom­po­zy­cji. Jest ona szczo­dra i błysz­czą­ca – tak jak sam Madagaskar.”

Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don są two­rzo­ne tak, aby moż­na je było nosić indy­wi­du­al­nie lub łącząc w wie­le fascy­nu­ją­cych warian­tów. W połą­cze­niu z inny­mi kom­po­zy­cja­mi Veti­ver & Gol­den Vanil­la wno­si ele­ganc­kie cie­pło i zło­ci­stą odro­bi­nę wani­lii. Reko­men­du­je­my połą­cze­nia z: Black­ber­ry & Bay, Nec­ta­ri­ne Blos­som & Honey, Oran­ge Blos­som, English Oak & Hazel­nut, Black Cedar­wo­od & Juni­per, Jasmi­ne Sam­bac & Mari­gold oraz Velvet Rose & Oud.

Zapach Veti­ver & Gol­den Vanil­la jest dostęp­ny jako Colo­gne Inten­se we fla­ko­nach o pojem­no­ściach 100ml i 50ml.

Mar­ka Jo Malo­ne Lon­don two­rzy od 1994 roku pale­tę kunsz­tow­nych w swo­jej pro­sto­cie, ele­ganc­kich zapa­chów i pro­mu­je ideę świa­ta, w któ­rym roz­piesz­cza­ne są wszyst­kie nasze zmy­sły. Zaku­pio­na w roku 1999 przez Estée Lau­der Com­pa­nies, Inc., ta mię­dzy­na­ro­do­wa mar­ka sły­nie obec­nie ze swo­ich zaska­ku­ją­cych kom­po­zy­cji zapa­cho­wych oraz wyróż­nia­ją­ce­go ją bry­tyj­skie­go charakteru.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignMiejsca

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Jo Malo­ne Lon­don otwie­ra pierw­szy fla­go­wy butik w War­sza­wie. W ten spo­sób bry­tyj­ska mar­ka chce zapew­nić moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­tem. Zwłasz­cza, że zapa­chy nie tyl­ko two­rzą, ale i towa­rzy­szą naszym wspo­mnie­niom.  Dom zapa­cho­wy Jo…
Więcej
Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu - perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malo­ne Lon­don od ponad 20 lat sły­nie z wywa­żo­nych, ele­ganc­kich zapa­chów. Co roku, w oko­li­cach świąt, mar­ka szcze­gól­nie dba o wszyst­kie nasze zmy­sły, wycho­dząc na prze­ciw naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, pro­po­nu­jąc wyjąt­ko­wo opra­wio­ne, zaska­ku­ją­ce kom­po­zy­cje zapachowe.…
Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…
Więcej