NewsroomUroda

Idealne ciało przez cały rok?

Piękne ciało nigdy nie wychodzi z mody. To nie jest tak, że po sezonie bikini możemy odpuścić i zrobić sobie przerwę od diety i ćwiczeń. Niestety często pomimo ogromnego wysiłku włożonego w pracę nad sylwetką efekty nie są takie, jakich byśmy sobie życzyły. Oporna tkanka tłuszczowa nie znika z problematycznych okolic, a cellulit nie reaguje na ćwiczenia i picie dużych ilości wody… Całe szczęście i na to są sposoby. O najnowszych zabiegach hi-tech, które już stały się hitami na świecie rozmawiamy z ekspertami Kliniki La Perla.

 

Klinika La Perla

Zdję­cia: Kli­ni­ka La Perla

Zawsze jest dobry moment na wypra­co­wa­nie syl­wet­ki ide­al­nej. Do kli­nik medy­cy­ny este­tycz­nej bar­dzo czę­sto zgła­sza­ją się kobie­ty pra­gną­ce pozbyć się cel­lu­li­tu lub lokal­nych nad­mia­rów tkan­ki tłusz­czo­wej. I wbrew pozo­rom zabie­gi na pro­ble­ma­tycz­ne obsza­ry prze­pro­wa­dza­ne są nie tyl­ko w sezo­nie przed­wa­ka­cyj­nym. Coraz więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się egzo­tycz­ne zimo­we waka­cje. Teraz jest wła­śnie naj­lep­szy moment, aby zadbać o swo­je cia­ło przez wyjaz­dem do cie­płych krajów.

Poże­gnaj cel­lu­lit i wiot­ką skórę!

Jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych wie­lo­za­da­nio­wych zabie­gów jest Ther­mo­lo­gie. – To naj­now­szej gene­ra­cji, wyjąt­ko­wy zabieg do reduk­cji cel­lu­li­tu, mode­lo­wa­nia syl­wet­ki i dre­na­żu lim­fa­tycz­ne­go całe­go cia­ła. Tera­pia inspi­ro­wa­na azja­tyc­ki­mi rytu­ała­mi pie­lę­gna­cyj­ny­mi łączy w sobie ele­men­ty aku­pre­su­ry i reflek­so­lo­gii. Wiel­ką zale­tą zabie­gu jest też relaks i odprę­że­nie – wyja­śnia Joan­na Cisoń, kosme­to­log z Kli­ni­ki La Per­la. Ther­mo­lo­gie jest swe­go rodza­ju masa­żem, któ­ry wyko­ny­wa­ny jest przy pomo­cy spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej gło­wi­cy emi­tu­ją­cej cie­pło i zasy­sa­ją­cej skó­rę. Dodat­ko­wym plu­sem urzą­dze­nia jest zasto­so­wa­nie świa­tła LED, któ­re ma dzia­ła­nie ujędr­nia­ją­ce skó­rę oraz przy­wra­ca­ją­ce jej odpo­wied­nie napię­cie i dobrą kon­dy­cję. – Po 6 mie­sią­cach badań w Kli­ni­ce La Per­la uda­ło się przed­sta­wić wycze­ki­wa­ny sprzęt Ther­mo­lo­gie. Po raz pierw­szy wyko­rzy­sta­ne zosta­ły 3 tech­no­lo­gie w jed­nym urzą­dze­niu – zna­ne i cenio­ne do tej pory zabie­gi z uży­ciem masa­żu pod­ci­śnie­nio­we­go, tera­pia cie­płem oraz foto­te­ra­pia. To wszyst­ko w jed­nej gło­wi­cy daje nam spek­ta­ku­lar­ne efek­ty nie tyl­ko w kwe­stii zwal­cza­nia cel­lu­li­tu czy lokal­nej oty­ło­ści, ale tak­że przy wyko­ny­wa­niu dre­na­żu i zabie­gów relak­sa­cyj­nych. Ther­mo­lo­gie może­my wyko­rzy­sty­wać zarów­no w gabi­ne­tach medy­cy­ny este­tycz­nej, jak i w SPA – tłu­ma­czy Kali­na Ben Sira, pre­zes i zało­ży­ciel­ka Kli­nik La Perla.

Pierw­sze rezul­ta­ty moż­na zauwa­żyć już po pierw­szym zabie­gu. W zależ­no­ści od potrzeb zale­ca­na jest seria – 10, 15 lub 20 zabie­gów i taka sama seria foku­sów, czy­li dodat­ko­we­go opra­co­wa­nia wybra­nej pro­ble­ma­tycz­nej par­tii cia­ła. Zabie­gi nale­ży wyko­ny­wać w dwu­dnio­wych odstępach.

Ultra­pre­cy­zyj­ne dzia­ła­nie na komór­ki tłuszczowe

Kolej­nym zabie­giem, któ­ry roz­pra­wi się z wymie­nio­ny­mi wyżej pro­ble­ma­mi jest Adi­po­lo­gie. – Zabieg ten pole­ca­ny jest dla osób, któ­re zma­ga­ją się z nad­mia­rem zlo­ka­li­zo­wa­nej tkan­ki tłusz­czo­wej, cel­lu­li­tem każ­de­go typu oraz z nad­mia­rem luź­nej sko­ry – wyja­śnia Moni­ka Matys, kosme­to­log Kli­ni­ki La Per­la. 

W Adi­po­lo­gie wyko­rzy­sta­na zosta­ła skon­cen­tro­wa­na fala ultra­dź­wię­ko­wa tzw. LFU (Low Fre­qu­en­cy Ultra­so­und). – Jej emi­sja – przy­bie­ra­jąc postać odwró­co­nej pira­mi­dy – pozwa­la na głęb­sze, dłuż­sze i bar­dziej selek­tyw­ne dzia­ła­nie na komór­ki tłusz­czo­we. Zabieg ten  moż­na wyko­ny­wać na dwa spo­so­by: sta­tycz­ny oraz dyna­micz­ny. Pra­ca w try­bie sta­tycz­nym pozwa­la na eli­mi­na­cję zlo­ka­li­zo­wa­ne­go, głę­bo­kie­go tłusz­czu oraz cel­lu­li­tu włók­ni­ste­go, nato­miast pra­ca w try­bie dyna­micz­nym umoż­li­wia odpro­wa­dze­nie uwod­nio­nej już komór­ki do ukła­du lim­fa­tycz­ne­go, reduk­cję cel­lu­li­tu wod­ne­go, wygła­dze­nie skó­ry i jej ujędr­nie­nie – tłu­ma­czy Moni­ka Matys. Naj­lep­sze rezul­ta­ty widocz­ne będą po wyko­na­niu serii 4–6 zabie­gów – ich dokład­ną ilość usta­la spe­cja­li­sta pod­czas kon­sul­ta­cji. Pierw­sze rezul­ta­ty widać od razu, a po 3 tygo­dniach moż­na zauwa­żyć wyszczu­ple­nie nawet o 4 cen­ty­me­try. 

Nowy trend – medy­cy­na bioestetyczna!

Ostat­ni­mi cza­sy natu­ral­ność sta­ła się jed­nym z wio­dą­cych nur­tów w sfe­rze beau­ty. Dla­cze­go?  – Medy­cy­na este­tycz­na coraz czę­ściej zwra­ca się w kie­run­ku natu­ry. Poja­wi­ło się nawet nowe okre­śle­nie: medy­cy­na bio­este­tycz­na. Jest to wyko­rzy­sta­nie naj­bar­dziej natu­ral­nych metod przy­wra­ca­ją­cych i popra­wia­ją­cych uro­dę, któ­re nie są inwa­zyj­ne, ani uciąż­li­we dla pacjen­ta. Nie dość, że dosko­na­le popra­wia­ją uro­dę, to tak­że dzia­ła­ją lecz­ni­czo – tłu­ma­czy Kali­na Ben Sira. – Bio­lift The­ra­py to wyjąt­ko­we połą­cze­nie fali radio­wej o czę­sto­tli­wo­ści 448kHz oraz elek­tro­sty­mu­la­cji – abso­lut­na nowość na ryn­ku beau­ty! Zabieg ujędr­nia i zagęsz­cza skó­rę, powo­du­je lifting i reduk­cję zmarsz­czek, niwe­lu­je trą­dzik, prze­bar­wie­nia, bli­zny i cel­lu­lit oraz świet­nie spraw­dza się przy bólach mię­śni. Tech­no­lo­gia ta dzia­ła w spo­sób zgod­ny z fizjo­lo­gią czło­wie­ka – bio­sty­mu­lu­je odno­wę tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym. Wcze­śniej była dosko­na­le zna­na ze sku­tecz­no­ści m.in. w zabie­gach reha­bi­li­ta­cyj­nych. Teraz „prze­nie­sio­no” ją rów­nież do medy­cy­ny este­tycz­nej. To  tech­no­lo­gia, o któ­rej jesz­cze będzie gło­śno! – doda­je.

War­to wspo­mnieć, że jedy­nym dys­try­bu­to­rem urzą­dzeń wspo­mnia­nych wyżej zabie­gów jest Kli­ni­ka La Per­la. Tech­no­lo­gie te są rów­nież udo­stęp­nia­ne do innych kli­nik w całej Pol­sce. – Wyszu­ku­je­my na świe­cie urzą­dze­nia i pro­duk­ty do gabi­ne­tów kosme­tycz­nych, któ­rych sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia i bez­pie­czeń­stwa jeste­śmy pew­ni w 100%. Dla­cze­go? Ponie­waż sami na nich pra­cu­je­my! Ther­mo­lo­gie, Adi­po­lo­gie i Bio­lift The­ra­py to tech­no­lo­gie, któ­re chce­my udo­stęp­niać sze­ro­ko, jako jedy­ny dys­try­bu­tor tych zabie­gów w Pol­sce. To  zada­nie reali­zu­je­my z powo­dze­niem już od kil­ku mie­się­cy, dla­te­go  tech­no­lo­gie te są dostęp­ne dla Pacjen­tów rów­nież w innych kli­ni­kach, nie tyl­ko pod szyl­dem Kli­ni­ki La Per­la  – wyja­śnia Kali­na Ben Sira.

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Totalny remodeling ciała w Klinikach La Perla!

To  zupeł­nie nowy kie­ru­nek! Kli­ni­ka La Per­la otwie­ra się na nowe ryn­ki i moż­li­wo­ści! O czym mowa? Oprócz pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się kli­nik w całej Pol­sce, spół­ka reali­zu­je tak­że dys­try­bu­cję nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyszczu­pla­ją­cych zna­nych na całym…
Więcej
NewsroomUroda

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpły­wem roz­wo­ju tech­no­lo­gii w medy­cy­nie este­tycz­nej nie­trud­no o nowo­ści, o któ­rych mówi się jedy­nie w super­la­ty­wach. Mimo wszyst­ko nie słab­nie popyt na tech­no­lo­gie spraw­dzo­ne i przy tym sku­tecz­ne, któ­rych obec­ność na ryn­ku nie jest…
Więcej