NewsroomUroda

Kultowy zapach Victoria’s Secret Bombshell w nowej odsłonie

Zmysłowy, intensywny i niezwykle kobiecy – poznajcie najnowszą, limitowaną odsłonę kultowej perfumy Victoria’s Secret – Bombshell Intense.

zapach Victoria’s Secret Bombshell

Kul­to­wy zapach Victoria’s Secret Bomb­shell w nowej odsłonie

Czer­wo­ny, ele­ganc­ki fla­kon sym­bo­li­zu­je pasję, kobie­cość i moc, a zamknię­ty w nim zapach to połą­cze­nie soczy­stej wiśni i  cie­plej wani­lii, zwień­czo­ny inten­syw­nym, kwia­to­wym akor­dem czer­wo­nej piwo­nii. 

W naj­now­szej linii znaj­dzie­my nie tyl­ko wodę per­fu­mo­wa­ną (zarów­no w kla­sycz­nym fla­ko­nie jak i w pod­ręcz­nej rol­ce), ale i mgieł­kę, dzię­ki któ­rej zmy­sło­wy zapach per­fum pozo­sta­nie z nami przez calu dzień oraz gwa­ran­tu­ją­cy jedwa­bi­stą mięk­kość, deli­kat­ny i kre­mo­wy balsam.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy