NewsroomUroda

Totalny remodeling ciała w Klinikach La Perla!

To  zupełnie nowy kierunek! Klinika La Perla otwiera się na nowe rynki i możliwości! O czym mowa? Oprócz prężnie rozwijających się klinik w całej Polsce, spółka realizuje także dystrybucję nowoczesnych technologii wyszczuplających znanych na całym świecie! Teraz dzięki Klinikom La Perla, do Polski trafiły 3 nowości zabiegowe – Adipologie, Thermologie i Biolift Therapy. 

Totalny remodeling ciała w Klinikach La Perla!

Zdję­cia: Kli­ni­ka La Perla

  Od pra­wie 20 lat z suk­ce­sa­mi dba­my o pięk­no Polek i Pola­ków. Od teraz chce­my tak­że dzie­lić się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem z inny­mi gabi­ne­ta­mi. Wyszu­ku­je­my na świe­cie urzą­dze­nia i pro­duk­ty do gabi­ne­tów kosme­tycz­nych, któ­rych sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia i bez­pie­czeń­stwa jeste­śmy pew­ni w 100%. Dla­cze­go? Ponie­waż sami na nich pra­cu­je­my! – mówi Kali­na Ben Sira, pre­zes i zało­ży­ciel­ka Kli­nik La Per­la. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie pozwa­la nam na prze­wi­dy­wa­nie tren­dów wśród zabie­gów i wpro­wa­dza­nie nowo­ści na pol­ski rynek beau­ty, za pośred­nic­twem Beau­ty Box – spół­ki cór­ki Kli­ni­ki La Per­la – Wpro­wa­dzi­li­śmy 3 nowo­cze­sne tech­no­lo­gie mode­lu­ją­ce cia­ło – Adi­po­lo­gie, Ther­mo­lo­gie i Bio­lift The­ra­py – doda­je.

  Bio­este­ty­ka, czy­li wyko­rzy­sta­nie naj­bar­dziej natu­ral­nych metod przy­wra­ca­ją­cych i popra­wia­ją­cych uro­dę, któ­re nie są inwa­zyj­ne, ani uciąż­li­we dla pacjen­ta. To kie­ru­nek, któ­ry obra­li­śmy już daw­no temu. Nowe tera­pie zapro­po­no­wa­ne przez nas, nie dość, że dosko­na­le popra­wia­ją uro­dę to tak­że dzia­ła­ją lecz­ni­czo. Medy­cy­na este­tycz­na coraz czę­ściej zwra­ca się w kie­run­ku natu­ry, dla­te­go zale­ży nam na tym, by w pro­po­no­wa­nych pacjen­to­wi tera­piach korzy­stać jak naj­wię­cej z natu­ral­nych zdol­no­ści orga­ni­zmu do rege­ne­ra­cji poprzez sty­mu­lo­wa­nie jej odpo­wied­ni­mi tech­no­lo­gia­mi. Stąd wła­śnie pro­po­zy­cja zabie­go­wa tych trzech nowo­ści – mówi Kali­na Ben Sira.

Pierw­sza  z nowo­ści, czy­li Adi­po­lo­gie to dosko­na­ła tera­pia dla osób zma­ga­ją­cych się z nad­mia­rem zlo­ka­li­zo­wa­nej tkan­ki tłusz­czo­wej, cel­lu­li­tem każ­de­go typu oraz z nad­mia­rem luź­nej skó­ry. W Adi­po­lo­gie wyko­rzy­sta­na zosta­ła skon­cen­tro­wa­na fala ultra­dź­wię­ko­wa tzw. LFU (Low Fre­qu­en­cy Ultra­so­und). To opa­ten­to­wa­ny kon­cept i inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia, któ­ra  spra­wia, że emi­sja fali – przy­bie­ra­jąc postać odwró­co­nej pira­mi­dy – pozwa­la na głęb­sze, dłuż­sze i bar­dziej selek­tyw­ne dzia­ła­nie na komór­ki tłusz­czo­we (sku­tecz­niej­sza reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej i cel­lu­li­tu, bez uszko­dze­nia oko­licz­nych tkanek).

Dru­ga z nowo­ści to Ther­mo­lo­gie, czy­li naj­now­szej gene­ra­cji zabieg słu­żą­cy do reduk­cji cel­lu­li­tu, mode­lo­wa­nia syl­wet­ki i dre­na­żu lim­fa­tycz­ne­go całe­go cia­ła. Tera­pia ta inspi­ro­wa­na jest azja­tyc­ki­mi rytu­ała­mi pie­lę­gna­cyj­ny­mi łączy w sobie ele­men­ty aku­pre­su­ry oraz reflek­so­lo­gii, dla­te­go z powo­dze­niem może być sto­so­wa­na jako kura­cja odprę­ża­ją­ca i relak­su­ją­ca – świet­nie spraw­dza się tak­że przy niwe­lo­wa­niu bólu ple­ców lub w celu zmniej­sze­nia napię­cia mię­śni po tre­nin­gu. – Ther­mo­lo­gie gene­ru­je inten­syw­ne i zara­zem przy­jem­ne cie­pło, co powo­du­je roz­sze­rze­nie naczyń krwio­no­śnych, odży­wie­nie skó­ry, detok­sy­ka­cję, dotle­nie­nie i popra­wę meta­bo­li­zmu. Jest to wyróż­nik ryn­ko­wy wśród tego typu urzą­dzeń dre­nu­ją­cych cia­ło. Zasto­so­wa­ne w urzą­dze­niu vacum jest indy­wi­du­al­nie dosto­so­wy­wa­ne pod kątem siły dzia­ła­nia w zależ­no­ści od kon­dy­cji skó­ry, wie­ku pacjen­ta oraz efek­tów, jakie chce­my osią­gnąć – mówi Moni­ka Matys, kosme­to­log Kli­nik La Per­la. Zabieg świet­nie spraw­dzi się w ośrod­kach SPA (łączy głę­bo­ką relak­sa­cję z fizjo­te­ra­pią) oraz pro­fe­sjo­nal­nych gabi­ne­tach zabie­go­wych (jako tera­pia wyszczu­pla­ją­ca, dre­nu­ją­ca i antycellulitowa).

Trze­cia nowość – Bio­lift The­ra­py, to naj­now­sza gene­ra­cja bio­sty­mu­la­cji. Pod­czas zabie­gu docho­dzi do samo­re­ge­ne­ra­cji komó­rek i przy­wró­ce­nia ich fizjo­lo­gicz­nej aktyw­no­ści. Następ­stwem jest natu­ral­na rege­ne­ra­cja i popra­wa wyglą­du skó­ry – a to wszyst­ko w spo­sób nie­in­wa­zyj­ny. – Jest to meto­da dobrze zna­na ze sku­tecz­no­ści m.in. w zabie­gach reha­bi­li­ta­cyj­nych. Teraz „prze­nie­sio­no” ją rów­nież do medy­cy­ny este­tycz­nej, bo zauwa­żo­no, że za jej wpły­wem skó­ra bar­dzo pozy­tyw­nie się zmie­nia. Zabieg świet­nie mode­lu­je syl­wet­kę, ujędr­nia, redu­ku­je zmarszcz­ki – doda­je Kali­na Ben Sira. Tech­no­lo­gia ta dzia­ła w spo­sób zgod­ny z fizjo­lo­gią czło­wie­ka – bio­sty­mu­lu­je odno­wę tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym. To wyjąt­ko­we połą­cze­nie fali radio­wej o czę­sto­tli­wo­ści 448kHz oraz elek­tro­sty­mu­la­cji – abso­lut­na nowość na ryn­ku beau­ty! Zabieg ujędr­nia i zagęsz­cza skó­rę, powo­du­je lifting i reduk­cję zmarsz­czek, niwe­lu­je trą­dzik, prze­bar­wie­nia, bli­zny i cel­lu­lit oraz świet­nie spraw­dza się przy bólach mię­śni. Jed­no jest pew­ne, jesz­cze będzie o nim głośno!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Idealne ciało przez cały rok?

Pięk­ne cia­ło nigdy nie wycho­dzi z mody. To nie jest tak, że po sezo­nie biki­ni może­my odpu­ścić i zro­bić sobie prze­rwę od die­ty i ćwi­czeń. Nie­ste­ty czę­sto pomi­mo ogrom­ne­go wysił­ku wło­żo­ne­go w pra­cę nad sylwetką…
Więcej
NewsroomUroda

Sprawdzony bestseller – zabieg Icoone!

Pod wpły­wem roz­wo­ju tech­no­lo­gii w medy­cy­nie este­tycz­nej nie­trud­no o nowo­ści, o któ­rych mówi się jedy­nie w super­la­ty­wach. Mimo wszyst­ko nie słab­nie popyt na tech­no­lo­gie spraw­dzo­ne i przy tym sku­tecz­ne, któ­rych obec­ność na ryn­ku nie jest…
Więcej