NewsroomUroda

Linia dermokosmetyków Samay Sesderma – skuteczna walka ze starzeniem dla skóry wrażliwej

Zaczerwienienie, pieczenie, wrażenie ściągnięcia – to tylko kilka z objawów skóry wrażliwej. Bardzo często osoby posiadające cerę wrażliwą nie tolerują większości kosmetyków, w szczególności tych przeciwstarzeniowych. Chcesz skutecznie walczyć z upływem czasu, a jednocześnie zadbać o swoją wrażliwą skórę? Niestety, u osób z cerą wrażliwą oznaki starzenia pojawiają się znacznie wcześniej, a ponadto są też bardziej widoczne.

Mar­ka Ses­der­ma stwo­rzy­ła inno­wa­cyj­ną linię kosme­ty­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych Samay,  dedy­ko­wa­nych spe­cjal­nie skó­rze wraż­li­wej.  Kosme­ty­ki te wyko­rzy­stu­ją roślin­ne skład­ni­ki aktyw­ne o dzia­ła­niu prze­ciw­sta­rze­nio­wym, m.in. baku­chiol, okre­śla­ny mia­nem roślin­ne­go reti­no­lu, w celu sty­mu­lo­wa­nia syn­te­zy kola­ge­nu i ela­sty­ny. Skład­nik ten nie tyl­ko sty­mu­lu­je syn­te­zę włó­kien kola­ge­no­wych,  ale ma dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne i przy­spie­sza­ją­ce rege­ne­ra­cję naskór­ka. W swo­ich pro­duk­tach Ses­der­ma wyko­rzy­stu­je nano­tech­no­lo­gię uła­twia­ją­cą prze­no­sze­nie skład­ni­ków aktyw­nych do naj­głęb­szych warstw skó­ry, co jest gwa­ran­cją wyso­kiej sku­tecz­no­ści. Seria Samay boga­ta jest w inno­wa­cyj­ne lipo­so­my, podob­ne do tych natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych w zdro­wej skó­rze – SENSISOMAS®, a tak­że skład­ni­ki wzmac­nia­ją­ce funk­cję barie­ro­wą skó­ry, nawil­ża­ją­ce i uspo­ka­ja­ją­ce, m.in. eks­trakt z rumian­ku, nagie­tek czy  pro­te­iny mleka.

W skład linii Samay wchodzą trzy innowacyjne produkty o wysokiej skuteczności: odżywczy krem przeciwstrzarzeniowy do skóry wrażliwej, przeciwstarzeniowe, skuteczne serum o lekkiej konsystencji oraz przeciwstarzeniowy krem usuwający zmarszczki, cienie i opuchliznę pod oczami. 

W skład linii Samay wcho­dzą trzy inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty o wyso­kiej sku­tecz­no­ści: odżyw­czy krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy do skó­ry wraż­li­wej, prze­ciw­sta­rze­nio­we, sku­tecz­ne serum o lek­kiej kon­sy­sten­cji oraz prze­ciw­sta­rze­nio­wy krem usu­wa­ją­cy zmarszcz­ki, cie­nie i opu­chli­znę pod ocza­mi. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…
Więcej
Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…
Więcej
Uroda

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy zmniej­sza widocz­ność prze­bar­wień, blizn potrą­dzi­ko­wych a nawet roz­stę­pów. Nie­ste­ty nie nada­je się dla każ­de­go. Dla­cze­go? Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redukuje…
Więcej