NewsroomUroda

Linia dermokosmetyków Samay Sesderma – skuteczna walka ze starzeniem dla skóry wrażliwej

Zaczerwienienie, pieczenie, wrażenie ściągnięcia – to tylko kilka z objawów skóry wrażliwej. Bardzo często osoby posiadające cerę wrażliwą nie tolerują większości kosmetyków, w szczególności tych przeciwstarzeniowych. Chcesz skutecznie walczyć z upływem czasu, a jednocześnie zadbać o swoją wrażliwą skórę? Niestety, u osób z cerą wrażliwą oznaki starzenia pojawiają się znacznie wcześniej, a ponadto są też bardziej widoczne.

Mar­ka Ses­der­ma stwo­rzy­ła inno­wa­cyj­ną linię kosme­ty­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych Samay,  dedy­ko­wa­nych spe­cjal­nie skó­rze wraż­li­wej.  Kosme­ty­ki te wyko­rzy­stu­ją roślin­ne skład­ni­ki aktyw­ne o dzia­ła­niu prze­ciw­sta­rze­nio­wym, m.in. baku­chiol, okre­śla­ny mia­nem roślin­ne­go reti­no­lu, w celu sty­mu­lo­wa­nia syn­te­zy kola­ge­nu i ela­sty­ny. Skład­nik ten nie tyl­ko sty­mu­lu­je syn­te­zę włó­kien kola­ge­no­wych,  ale ma dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne i przy­spie­sza­ją­ce rege­ne­ra­cję naskór­ka. W swo­ich pro­duk­tach Ses­der­ma wyko­rzy­stu­je nano­tech­no­lo­gię uła­twia­ją­cą prze­no­sze­nie skład­ni­ków aktyw­nych do naj­głęb­szych warstw skó­ry, co jest gwa­ran­cją wyso­kiej sku­tecz­no­ści. Seria Samay boga­ta jest w inno­wa­cyj­ne lipo­so­my, podob­ne do tych natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych w zdro­wej skó­rze – SENSISOMAS®, a tak­że skład­ni­ki wzmac­nia­ją­ce funk­cję barie­ro­wą skó­ry, nawil­ża­ją­ce i uspo­ka­ja­ją­ce, m.in. eks­trakt z rumian­ku, nagie­tek czy  pro­te­iny mle­ka.

W skład linii Samay wchodzą trzy innowacyjne produkty o wysokiej skuteczności: odżywczy krem przeciwstrzarzeniowy do skóry wrażliwej, przeciwstarzeniowe, skuteczne serum o lekkiej konsystencji oraz przeciwstarzeniowy krem usuwający zmarszczki, cienie i opuchliznę pod oczami. 

W skład linii Samay wcho­dzą trzy inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty o wyso­kiej sku­tecz­no­ści: odżyw­czy krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy do skó­ry wraż­li­wej, prze­ciw­sta­rze­nio­we, sku­tecz­ne serum o lek­kiej kon­sy­sten­cji oraz prze­ciw­sta­rze­nio­wy krem usu­wa­ją­cy zmarszcz­ki, cie­nie i opu­chli­znę pod ocza­mi. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Serum z witaminą C - kto powinien po nie sięgnąć?

Wita­mi­na C, zna­na tak­że jako kwas askor­bi­no­wy, to orga­nicz­ny zwią­zek, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest nie tyl­ko w lecze­niu prze­zię­bie­nia. Dzię­ki dobro­czyn­nym wła­ści­wo­ściom, coraz czę­ściej może­my zna­leźć kosme­ty­ki, któ­re posia­da­ją w swo­im skła­dzie wła­śnie wita­mi­nę C. Jej…
Więcej