Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, torby…

Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…

Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…

Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesien­no-zimo­wa, pierw­sza odsło­na kolek­cji pol­skiej mar­ki The Odder Side na sezon 2019/20 bar­dzo nas zasko­czy­ła. Nie tyl­ko z uwa­gi na same ubra­nia – od same­go  począt­ku dopra­co­wa­ne w naj­drob­niej­szym szcze­gó­le, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści materiałów…

Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcja AW18 THE ODDER SIDE 

Pol­ska mar­ka The Odder Side wypu­ści­ła wła­śnie dru­gi drop swo­jej jesie­n­no-zimo­­wej kolek­cja, któ­rej twa­rzą zosta­ła kolej­na it-girl Insta­­gra­­ma- Jele­na Mari­ja. Tłem dla naj­now­szej kolek­cji po raz kolej­ny był magicz­ny Nowy Jork. Model­kę sfo­to­gra­fo­wa­no na uli­cach miasta…

Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji wiosna-lato 2018 The Odder Side

Ete­rycz­ne, let­nie sukien­ki, koszul­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach i topy utrzy­ma­ne w kli­ma­cie sło­necz­nej Kali­for­nii to tyl­ko jed­ne z kil­ku nowo­ści, któ­re w dru­gim dro­pie wypu­ści­ła pol­ska mar­ka The Odder Side. W naj­now­szej kam­pa­nii kolekcji…

Więcej
ModaNewsroom

The Odder Side - Welcome in L.A!

Błę­kit­ne nie­bo, pal­my i tęt­nią­ce życiem Los Ange­les – tym razem do sło­necz­nej Kali­for­nii zabie­ra­ją nas dziew­czy­ny z The Odder Side, któ­re pra­cu­jąc nad naj­now­szą kolek­cją na wio­­snę-lato 2018 zain­spi­ro­wa­ły się codzien­nym życiem ame­ry­kań­skiej cool girl.…

Więcej