ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potraficie wyobrazić sobie letnich dni bez zwiewnej, lekkiej sukienki?Najgorętszy sezon dopiero przed nami. A kiedy termometr sięga trzydziestu stopni, nie ma nic lepszego niż sukienka.

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Sukien­ki, któ­rych każ­da z nas potrze­bu­je tego lata: & Other Sto­ries sukien­ka, & Other Sto­ries sukien­ka, RIXO sukienka/via Lui-store.com, The Odder Side sukien­ka, Zim­mer­mann sukien­ka /via Net-a-porter.com, H&M sukien­ka, Mara Hof­f­man sukienka/via Net-a-porter.com, Man­go sukien­ka, Zara sukien­ka, Reali­sa­tion sukien­ka.

Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że tego­rocz­ne lato z pew­no­ścią będzie inne. Nie­za­leż­nie od tego, czy zosta­jesz w mie­ście czy też orga­ni­zu­jesz week­en­do­wy wypad,  let­nia sukien­ka ofi­cjal­nie pozwo­li Ci powi­tać cie­płe, dłuż­sze dni i wpro­wa­dzić w dobry nastrój. Nasza redak­cja nie wyobra­ża sobie lata bez bia­łej sukien­ki, któ­ra nie­wąt­pli­wie jest w tym sezo­nie nume­rem jeden! Z pozo­ru może się wyda­wać, że pro­sta bia­ła sukien­ka to nie­wie­le, ale może być praw­dzi­wym lekar­stwem na pro­ble­my co ubrać w upal­ne dni. W dodat­ku, jest odpo­wied­nia nie­mal na każ­dą let­nią oka­zję. 

Sukien­ki to ide­al­ne roz­wią­za­nie nie tyl­ko pod­czas waka­cyj­nych woja­ży, ale tak­że do nosze­nia na co dzień czy do pra­cy. Do Cie­bie nale­ży wybór, czy zde­cy­du­jesz się na midi pod­kre­śla­ją­cą talię i obszer­ny­mi ręka­wa­mi, pro­stą, luź­ną sukien­kę na cien­kich ramiącz­kach czy odważ­ną mini w kwia­to­we nadru­ki. Jed­no jest pew­ne – z sukien­ką codzien­ne przy­go­to­wa­nia są mniej stre­su­ją­ce i znacz­nie szyb­sze – wystar­czy tyl­ko zmie­nić parę ulu­bio­nych san­da­łów, dobrać biżu­te­rię i uzu­peł­nić let­nią tor­bą, aby Two­ja sukien­ka za każ­dym razem wyglą­da­ła jak nowa.

Nie­za­leż­nie od tego, jaki jest twój ulu­bio­ny styl, ist­nie­je wystar­cza­ją­cą licz­ba let­nich sukie­nek, któ­re pozwo­lą Ci odświe­żyć gar­de­ro­bę na cie­płe dni. Więk­szość z nich poja­wi­ła się już w sprze­da­ży, dla­te­go wspól­nie wybra­li­śmy dla Was naj­pięk­niej­sze sukien­ki na tego­rocz­ne lato w róż­nych prze­dzia­łach ceno­wych. Od roman­tycz­nych w kwia­ty po bia­łe i mini­ma­li­stycz­ne – do nosze­nia przez cały sezon. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

Kola­bo­ra­cje dobrze zna­nej na całym świe­cie mar­ki H&M zawsze są ogrom­nym wyda­rze­niem. Tym razem popu­lar­na sie­ciów­ka połą­czy­ła siły wspól­nie z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką San­drą Man­so­ur, two­rząc kolek­cję będą­cą pochwa­łą kobie­co­ści – odważ­ną, a jed­no­cze­śnie ete­rycz­ną, moc­no…
Więcej
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, tor­by…
Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…
Więcej