ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potraficie wyobrazić sobie letnich dni bez zwiewnej, lekkiej sukienki?Najgorętszy sezon dopiero przed nami. A kiedy termometr sięga trzydziestu stopni, nie ma nic lepszego niż sukienka.

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Sukien­ki, któ­rych każ­da z nas potrze­bu­je tego lata: & Other Sto­ries sukien­ka, & Other Sto­ries sukien­ka, RIXO sukienka/via Lui-store.com, The Odder Side sukien­ka, Zim­mer­mann sukien­ka /via Net-a-porter.com, H&M sukien­ka, Mara Hof­f­man sukienka/via Net-a-porter.com, Man­go sukien­ka, Zara sukien­ka, Reali­sa­tion sukien­ka.

Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że tego­rocz­ne lato z pew­no­ścią będzie inne. Nie­za­leż­nie od tego, czy zosta­jesz w mie­ście czy też orga­ni­zu­jesz week­en­do­wy wypad,  let­nia sukien­ka ofi­cjal­nie pozwo­li Ci powi­tać cie­płe, dłuż­sze dni i wpro­wa­dzić w dobry nastrój. Nasza redak­cja nie wyobra­ża sobie lata bez bia­łej sukien­ki, któ­ra nie­wąt­pli­wie jest w tym sezo­nie nume­rem jeden! Z pozo­ru może się wyda­wać, że pro­sta bia­ła sukien­ka to nie­wie­le, ale może być praw­dzi­wym lekar­stwem na pro­ble­my co ubrać w upal­ne dni. W dodat­ku, jest odpo­wied­nia nie­mal na każ­dą let­nią oka­zję. 

Sukien­ki to ide­al­ne roz­wią­za­nie nie tyl­ko pod­czas waka­cyj­nych woja­ży, ale tak­że do nosze­nia na co dzień czy do pra­cy. Do Cie­bie nale­ży wybór, czy zde­cy­du­jesz się na midi pod­kre­śla­ją­cą talię i obszer­ny­mi ręka­wa­mi, pro­stą, luź­ną sukien­kę na cien­kich ramiącz­kach czy odważ­ną mini w kwia­to­we nadru­ki. Jed­no jest pew­ne – z sukien­ką codzien­ne przy­go­to­wa­nia są mniej stre­su­ją­ce i znacz­nie szyb­sze – wystar­czy tyl­ko zmie­nić parę ulu­bio­nych san­da­łów, dobrać biżu­te­rię i uzu­peł­nić let­nią tor­bą, aby Two­ja sukien­ka za każ­dym razem wyglą­da­ła jak nowa.

Nie­za­leż­nie od tego, jaki jest twój ulu­bio­ny styl, ist­nie­je wystar­cza­ją­cą licz­ba let­nich sukie­nek, któ­re pozwo­lą Ci odświe­żyć gar­de­ro­bę na cie­płe dni. Więk­szość z nich poja­wi­ła się już w sprze­da­ży, dla­te­go wspól­nie wybra­li­śmy dla Was naj­pięk­niej­sze sukien­ki na tego­rocz­ne lato w róż­nych prze­dzia­łach ceno­wych. Od roman­tycz­nych w kwia­ty po bia­łe i mini­ma­li­stycz­ne – do nosze­nia przez cały sezon. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dla­te­go…
Więcej