Moda

Kolejna polska marka postanowiła wesprzeć służbę zdrowia w walce z COVID-19

Uwielbiana przez kobiety (nie tylko w kraju) THE ODDER SIDE postanowiła w szczególny sposób, w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, stworzyć wyjątkową akcję, wspierając jednocześnie walczących dla nas przedstawicieli służby zdrowia.

Kolejna polska marka postanowiła wesprzeć służbę zdrowia w walce z COVID-19.

W taki spo­sób powstał pomysł na stwo­rze­nie jedy­ne­go w swo­im rodza­ju wyda­rze­nia THE ODDER SIDE AID. To wyprze­daż wszyst­kich poprzed­nich kolek­cji mar­ki w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach. Dzię­ki akcji będzie moż­na nabyć wyma­rzo­ne, jed­nak nie­do­stęp­ne już egzem­pla­rze, a jed­no­cze­śnie doło­żyć swo­ją cegieł­kę do pomo­cy w wal­ce z wirusem.

Zało­ży­ciel­ki mar­ki – Justy­na i Bry­gi­da posta­no­wi­ły prze­zna­czyć poło­wę, bo aż 50% docho­du z wyprze­da­ży dla Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy, mając pew­ność, że Fun­da­cja Jur­ka Owsia­ka, wyko­rzy­stu­jąc swo­je wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naj­le­piej wie, jak pomóc i na co prze­zna­czyć zebra­ne fundusze. 

Gdzie moż­na wziąć udział w akcji? Spe­cjal­nie na ten cel powsta­ła zupeł­nie nowa stro­na inter­ne­to­wa mar­ki www.theodderside-aid.pl. Znaj­dzie­cie na niej wszyst­kie pięk­ne i uni­ka­to­we już rze­czy, któ­re nie były dotych­czas dostęp­ne w sprze­da­ży. W razie dodat­ko­wych pytań, może­cie kie­ro­wać je na spe­cjal­ny adres mailo­wy kontakt@theodderside-aid.pl oraz bez­po­śred­nio na pro­fi­le THE ODDER SIDE w Social Mediach.

Nale­ży się spie­szyć, bo akcja THE ODDER SIDE AID potrwa jedy­nie trzy dni: od 15 do 17 kwiet­nia. Mimo to, war­to pamię­tać, aby dokład­nie prze­my­śleć swo­je zaku­py – a wszyst­ko po to, aby dochód z akcji mógł jak naj­szyb­ciej zostać prze­ka­za­ny Fun­da­cji WOŚP na wal­kę z COVID-19. Nale­ży pamię­tać, że każ­dy zakup może być tak­że świet­nym pre­zen­tem dla naszej Mamy, Sio­stry czy przyjaciółki. 

Wię­cej dodat­ko­wych i bie­żą­cych infor­ma­cji o wyda­rze­niu znaj­dzie­cie na pro­fi­lu mar­ki na Instagramie.

 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, torby…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej