Moda

Sweater weather – klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Temperatury zaczęły regularnie spadać poniżej 10 stopni i przywitało nas pierwsze chłodniejsze powietrze – to znak, że jesień w pełni i powoli wkraczamy w sezon zimowy. A czy może być coś bardziej przytulnego, niż dobrze skrojone, ciepłe dzianiny, idealne na przejściową pogodę? Nawet, jeśli niespecjalnie kochasz jesienno-zimową porę i już tęsknisz za letnimi sukienkami, nic nie stoi na przeszkodzie, aby znaleźć kilka powodów i polubić chłodniejsze miesiące – chociażby po to, aby bezkarnie móc wylegiwać się na kanapie w asyście świec, w grubym, ciepłym swetrze i puszystych kapciach. Dobrej jakości, klasyczny sweter to z pewnością podstawowy element każdej jesiennej garderoby. A przytulny ubiór wcale nie oznacza mniej eleganckiego – przykład należy czerpać nie tylko z wybiegów, ale przede wszystkim od skandynawskich fashionistek.

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Swe­ater weather – kla­sycz­ne swe­try, dzię­ki któ­rym zacho­wasz cie­pło: 303 Ave­nue swe­ter, The Row swe­ter, The Odder Side swe­ter, Acne Stu­dios swe­ter, COS swe­ter, Tote­me swe­ter, COS swe­ter, H&M swe­ter, COS sweter.

Z pew­no­ścią war­to zain­we­sto­wać w kasz­mir – mięk­ki golf o regu­lar­nym, wygod­nym kro­ju (COS), jak i  beżo­wy swe­ter w prąż­ki o lek­ko obni­żo­nych ramio­nach (H&M) nada­dzą swo­bo­dy i luź­ne­go cha­rak­te­ru każ­dej ele­ganc­kiej sty­li­za­cji. Kla­sycz­ny, mini­ma­li­stycz­ny, czar­ny swe­ter o mięk­kiej struk­tu­rze uszy­ty z mięk­kiej dzia­ni­ny kasz­mi­ro­wej z gol­fem ide­al­nie spraw­dzi się w cią­gu dnia (The Row). Wspa­nia­le otu­li Cię zaś deli­kat­na, luź­na dzia­ni­na w nie­bie­skim odcie­niu z mohe­ru i domiesz­ką weł­ny, któ­rej nowo­cze­sne­go wykoń­cze­nia doda­ją prąż­ko­wa­ne deta­le (COS), a tak­że kre­mo­wy swe­te­rek wyko­na­ny z przy­jem­nej w doty­ku mie­szan­ki alpa­ki o okrą­głym dekol­cie i obni­żo­nych ramio­nach (Totême). Pięk­ne, dobrej jako­ści swe­try zna­la­zły się tak­że w jesien­no-zimo­wej kolek­cji pol­skiej mat­ki The Odder Side – mię­si­sty, beżo­wy swe­ter Lui wyko­na­ny aż z 70% z weł­ny dosko­na­le zadba o Twój kom­fort i cie­pło w chłod­niej­sze dni, a przy tym sta­nie się ponad­cza­so­wym ele­men­tem gar­de­ro­by (The Odder Side). Nie moż­na tak­że zapo­mnieć o naj­mod­niej­szym kolo­rze tego sezo­nu – brą­zie. O wszyst­ko zadba­li nie tyl­ko zagra­nicz­ni pro­jek­tan­ci, pro­jek­tu­jąc m.in. per­fek­cyj­ny kar­di­gan z głę­bo­kim dekol­tem w szpic z roz­my­tej przę­dzy z mohe­ru i weł­ny (Acne Stu­dios), ale tak­że nasze rodzi­me mar­ki – cze­go dowo­dem jest kar­di­gan Como wyko­na­ny z przy­jem­nej w doty­ku, gru­bej i cie­płej tka­ni­ny z dekol­tem w kształ­cie lite­ry V dosko­na­le spraw­dzi się w każ­dej sty­li­za­cji (303 Ave­nue). Za tren­da­mi dum­nie podą­ża­ją tak­że skle­py sie­cio­we, dla­te­go  i w ich ofer­cie moż­na zna­leźć cho­ciaż­by mięk­ki, weł­nia­ny swe­ter o splo­cie w prąż­ki z wyso­kim, zwi­ja­nym koł­nie­rzem z suwa­kiem i sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi (H&M), na wzór swe­trów Mag­dy Butrym czy Jacquemus’a.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej