ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Najnowsza, przekorna linia TOGO polskiej marki THE ODDER SIDE to kolekcja stworzona w odpowiedzi na obecną sytuację, kiedy większość czasu spędzamy w naszych domach.

The Odder side kolekcja TOGO

TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na kana­pie, aktyw­no­ści w ogro­dzie czy home offi­ce. Mini­ma­li­stycz­na kolek­cja utrzy­ma­na w pod­sta­wo­wej kolo­ry­sty­ce, m.in. czer­ni, bie­li i sza­ro­ściach skła­da się z wygod­nych, sze­ro­kich bluz, mięk­kich spodni dre­so­wych, leg­gin­sów oraz topów wyko­na­nych z miesz­kan­ki baweł­ny i ela­sta­nu oraz nowe body z pro­stym dekol­tem i cien­ki­mi ramiącz­ka­mi – wszyst­kie pro­duk­ty posia­da­ją ponad­to cer­ty­fi­ka­ty mate­ria­łu OEKO TEX.

A wszyst­ko po to, aby w domu wyglą­dać nie tyl­ko pięk­nie, ale przede wszyst­kim czuć się swo­bod­nie. Pierw­sza seria linii TOGO wyprze­da­ła się w zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt minut po wypusz­cze­niu kolek­cji, dla­te­go uważ­nie spraw­dzaj­cie stro­nę mar­ki THE ODDER SIDE theodderside.pl 

The Odder side kolekcja TOGO The Odder side kolekcja TOGO

Tekst: mate­ria­ły pra­so­wy, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, torby…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej