ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Najnowsza, przekorna linia TOGO polskiej marki THE ODDER SIDE to kolekcja stworzona w odpowiedzi na obecną sytuację, kiedy większość czasu spędzamy w naszych domach.

The Odder side kolekcja TOGO

TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na kana­pie, aktyw­no­ści w ogro­dzie czy home offi­ce. Mini­ma­li­stycz­na kolek­cja utrzy­ma­na w pod­sta­wo­wej kolo­ry­sty­ce, m.in. czer­ni, bie­li i sza­ro­ściach skła­da się z wygod­nych, sze­ro­kich bluz, mięk­kich spodni dre­so­wych, leg­gin­sów oraz topów wyko­na­nych z miesz­kan­ki baweł­ny i ela­sta­nu oraz nowe body z pro­stym dekol­tem i cien­ki­mi ramiącz­ka­mi – wszyst­kie pro­duk­ty posia­da­ją ponad­to cer­ty­fi­ka­ty mate­ria­łu OEKO TEX.

A wszyst­ko po to, aby w domu wyglą­dać nie tyl­ko pięk­nie, ale przede wszyst­kim czuć się swo­bod­nie. Pierw­sza seria linii TOGO wyprze­da­ła się w zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt minut po wypusz­cze­niu kolek­cji, dla­te­go uważ­nie spraw­dzaj­cie stro­nę mar­ki THE ODDER SIDE theodderside.pl 

The Odder side kolekcja TOGO The Odder side kolekcja TOGO

Tekst: mate­ria­ły pra­so­wy, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
Moda

Kolejna polska marka postanowiła wesprzeć służbę zdrowia w walce z COVID-19

Uwiel­bia­na przez kobie­ty (nie tyl­ko w kra­ju) THE ODDER SIDE posta­no­wi­ła w szcze­gól­ny spo­sób, w tej trud­nej dla wszyst­kich sytu­acji, stwo­rzyć wyjąt­ko­wą akcję, wspie­ra­jąc jed­no­cze­śnie wal­czą­cych dla nas przed­sta­wi­cie­li służ­by zdro­wia. W taki spo­sób powstał…
Więcej
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej