Drugi drop kolekcji wiosna-lato 2018 The Odder Side

Ete­rycz­ne, let­nie sukien­ki, koszul­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach i topy utrzy­ma­ne w kli­ma­cie sło­necz­nej Kali­for­nii to tyl­ko jed­ne z kil­ku nowo­ści, któ­re w dru­gim dro­pie wypu­ści­ła pol­ska mar­ka The Odder Side.

W naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji wio­sna-lato 2018 natu­ral­na model­ka pozu­je na tle Coney Iland w let­nich sukien­kach- dziew­czę­cej, bia­łej z wycię­ciem na dekol­cie i kla­sycz­nej czar­nej z odkry­ty­mi ple­ca­mi. W dru­giej czę­ści let­niej odsło­ny The Odder Side poja­wi­ły się tak­że krót­kie, bia­łe i sza­re, wią­za­ne na supe­łek topy oraz fla­go­we koszul­ki mar­ki z ostrym wycię­ciem na ple­cach w zupeł­nie nowym kolo­rze- w bia­ło-czer­wo­ne paski.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Gosia Tur­czyń­ska
Komentarze

komen­ta­rzy