ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji wiosna-lato 2018 The Odder Side

Ete­rycz­ne, let­nie sukien­ki, koszul­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi wycię­cia­mi na ple­cach i topy utrzy­ma­ne w kli­ma­cie sło­necz­nej Kali­for­nii to tyl­ko jed­ne z kil­ku nowo­ści, któ­re w dru­gim dro­pie wypu­ści­ła pol­ska mar­ka The Odder Side.

W naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji wio­sna-lato 2018 natu­ral­na model­ka pozu­je na tle Coney Iland w let­nich sukien­kach- dziew­czę­cej, bia­łej z wycię­ciem na dekol­cie i kla­sycz­nej czar­nej z odkry­ty­mi ple­ca­mi. W dru­giej czę­ści let­niej odsło­ny The Odder Side poja­wi­ły się tak­że krót­kie, bia­łe i sza­re, wią­za­ne na supe­łek topy oraz fla­go­we koszul­ki mar­ki z ostrym wycię­ciem na ple­cach w zupeł­nie nowym kolo­rze- w bia­ło-czer­wo­ne paski.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Gosia Tur­czyń­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, tor­by…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…
Więcej