ModaNewsroom

The Odder Side – Welcome in L.A!

Błę­kit­ne nie­bo, pal­my i tęt­nią­ce życiem Los Ange­les – tym razem do sło­necz­nej Kali­for­nii zabie­ra­ją nas dziew­czy­ny z The Odder Side, któ­re pra­cu­jąc nad naj­now­szą kolek­cją na wio­snę-lato 2018 zain­spi­ro­wa­ły się codzien­nym życiem ame­ry­kań­skiej cool girl.

 

Sub­tel­na i jed­no­cze­śnie dziew­czę­ca koszu­la oraz spód­ni­ca we flo­ry­stycz­ne prin­ty wca­le nie ustę­pu­je miej­sca ponad­cza­so­wym, kla­sycz­nym ubra­niom któ­re moż­na nosić na co dzień i któ­re są dla mar­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne: pro­ste kro­je, mini­ma­li­stycz­ne, moc­no wycię­te sukien­ki odsła­nia­ją­ce ple­cy, odważ­ne dekol­ty, eks­tre­mal­nie krót­kie topy, maxi sukien­ki z wycię­ciem to tyl­ko kil­ka z pro­po­zy­cji The Odder Side na tego­rocz­ny sezon wio­sna-lato.

Kali­for­nij­ski look to w szcze­gól­no­ści dobrze zna­ne miło­śnicz­kom mar­ki odcie­nie czer­ni, beżu oraz mię­ty, a zwiew­ne, natu­ral­ne mate­ria­ły (len i baweł­na) z któ­rych powsta­ła kolek­cja są gwa­ran­tem naj­wyż­szej jako­ści oraz wygo­dy.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, tor­by…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…
Więcej