The Odder Side – Welcome in L.A!

Błę­kit­ne nie­bo, pal­my i tęt­nią­ce życiem Los Ange­les – tym razem do sło­necz­nej Kali­for­nii zabie­ra­ją nas dziew­czy­ny z The Odder Side, któ­re pra­cu­jąc nad naj­now­szą kolek­cją na wio­snę-lato 2018 zain­spi­ro­wa­ły się codzien­nym życiem ame­ry­kań­skiej cool girl.

 

Sub­tel­na i jed­no­cze­śnie dziew­czę­ca koszu­la oraz spód­ni­ca we flo­ry­stycz­ne prin­ty wca­le nie ustę­pu­je miej­sca ponad­cza­so­wym, kla­sycz­nym ubra­niom któ­re moż­na nosić na co dzień i któ­re są dla mar­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne: pro­ste kro­je, mini­ma­li­stycz­ne, moc­no wycię­te sukien­ki odsła­nia­ją­ce ple­cy, odważ­ne dekol­ty, eks­tre­mal­nie krót­kie topy, maxi sukien­ki z wycię­ciem to tyl­ko kil­ka z pro­po­zy­cji The Odder Side na tego­rocz­ny sezon wio­sna-lato.

Kali­for­nij­ski look to w szcze­gól­no­ści dobrze zna­ne miło­śnicz­kom mar­ki odcie­nie czer­ni, beżu oraz mię­ty, a zwiew­ne, natu­ral­ne mate­ria­ły (len i baweł­na) z któ­rych powsta­ła kolek­cja są gwa­ran­tem naj­wyż­szej jako­ści oraz wygo­dy.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy