ModaNewsroom

Drugi drop kolekcja AW18 THE ODDER SIDE 

Pol­ska mar­ka The Odder Side wypu­ści­ła wła­śnie dru­gi drop swo­jej jesien­no-zimo­wej kolek­cja, któ­rej twa­rzą zosta­ła kolej­na it-girl Insta­gra­ma- Jele­na Mari­ja. Tłem dla naj­now­szej kolek­cji po raz kolej­ny był magicz­ny Nowy Jork.

Model­kę sfo­to­gra­fo­wa­no na uli­cach mia­sta oraz sta­cji metra w cie­płym, krót­kim, kre­mo­wym kar­di­ga­nie oraz otu­la­ją­cym, dłu­gim swe­trze prze­wią­zy­wa­nym w talii w kolo­rze akwa­ma­ry­no­wym. W naj­now­szej kolek­cji nie zabra­kło kla­sycz­nej, sza­rej koszu­li z dekol­tem w kształ­cie lite­ry V z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi, czar­ne­go topu na cien­kich ramiącz­kach, a tak­że cha­rak­te­ry­stycz­nych bluz z roz­cię­ciem na ple­cach, tym razem w pia­sko­wym kolo­rze. Oprócz suro­wych kro­jów nie zabra­kło też sub­tel­nej, prze­zro­czy­stej gra­na­to­wej koszu­li w gra­na­to­we grosz­ki z dłu­gi­mi ręka­wa­mi w sty­lu boho, dwóch nowych mode­li sukie­nek: czar­na midi, zabu­do­wa­na z przo­du z dekol­tem na ple­cach oraz prze­wią­zy­wa­na w talii, roman­tycz­na, fran­cu­ska z nadru­kiem w bia­łe krop­ki w kolo­rze wina.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, tor­by…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…
Więcej