Drugi drop kolekcja AW18 THE ODDER SIDE 

Pol­ska mar­ka The Odder Side wypu­ści­ła wła­śnie dru­gi drop swo­jej jesien­no-zimo­wej kolek­cja, któ­rej twa­rzą zosta­ła kolej­na it-girl Insta­gra­ma- Jele­na Mari­ja. Tłem dla naj­now­szej kolek­cji po raz kolej­ny był magicz­ny Nowy Jork.

Model­kę sfo­to­gra­fo­wa­no na uli­cach mia­sta oraz sta­cji metra w cie­płym, krót­kim, kre­mo­wym kar­di­ga­nie oraz otu­la­ją­cym, dłu­gim swe­trze prze­wią­zy­wa­nym w talii w kolo­rze akwa­ma­ry­no­wym. W naj­now­szej kolek­cji nie zabra­kło kla­sycz­nej, sza­rej koszu­li z dekol­tem w kształ­cie lite­ry V z sze­ro­ki­mi ręka­wa­mi, czar­ne­go topu na cien­kich ramiącz­kach, a tak­że cha­rak­te­ry­stycz­nych bluz z roz­cię­ciem na ple­cach, tym razem w pia­sko­wym kolo­rze. Oprócz suro­wych kro­jów nie zabra­kło też sub­tel­nej, prze­zro­czy­stej gra­na­to­wej koszu­li w gra­na­to­we grosz­ki z dłu­gi­mi ręka­wa­mi w sty­lu boho, dwóch nowych mode­li sukie­nek: czar­na midi, zabu­do­wa­na z przo­du z dekol­tem na ple­cach oraz prze­wią­zy­wa­na w talii, roman­tycz­na, fran­cu­ska z nadru­kiem w bia­łe krop­ki w kolo­rze wina.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy