ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesienno-zimowa, pierwsza odsłona kolekcji polskiej marki The Odder Side na sezon 2019/20 bardzo nas zaskoczyła. Nie tylko z uwagi na same ubrania – od samego  początku dopracowane w najdrobniejszym szczególe, wykonane z najwyższej jakości materiałów z dbałością o detale, ale przede wszystkim z uwagi na wyjątkową kampanię Girls of Paris. Romantyczną, niewymuszoną i naturalną. 20 zwykłych, paryskich dziewczyn i kobiet zostało sfotografowane aparatem analogowym przez Carly Dame.

Tym­cza­sem dru­gi drop duetu The Odder Side to dobrze zna­ne już, cie­płe swe­try o gru­bym splo­cie, w tym tak­że znak roz­po­znaw­czy mar­ki – swe­try z moc­no wycię­ty­mi ple­ca­mi czy o over­si­zo­we, nowe mode­le tak uwiel­bia­nych przez nas sukie­nek w czer­ni czy gra­na­cie. Obok kla­sy­ków poja­wi­ły się dłu­go wycze­ki­wa­ne przez nas jean­sy z wyso­kim sta­nem oraz weł­nia­ny, sza­ry płaszcz ide­al­ny na jesień. Tym razem, przed obiek­ty­wem Car­ly pozo­wa­ła twarz naj­now­szej, dru­giej odsło­ny kam­pa­nii – ete­rycz­na blon­dyn­ka Con­stan­ce Arno­ult. 

sweter The Odder Side płaszcz The Odder Side sukienka The Odder Side sukienka The Odder Side bluzka The Odder Side koszula The Odder Side kardigan The Odder Side sweter The Odder Side Constance Arnoult sweter The Odder Side

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej
ModaNewsroomPolecane

Dzikość, wolność i palmy - LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side

Dzi­kość, wol­ność i pal­my – nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Los Ange­les i twarz naj­now­szej kam­pa­nii, współ­au­tor­ka kolek­cji – iko­nicz­na, peł­na ener­gii model­ka Erin Was­son sfo­to­gra­fo­wa­na przez same­go Jaso­na Lee Par­ry zabra­ła nas do swo­je­go świa­ta, w naj­cie­kaw­sze…
Więcej
ModaNewsroomPolecane

Paryski szyk według The Odder Side – jesień-zima 2019/2020

Kobie­ty górą. Dla naj­now­szej kolek­cji duetu The Odder Side inspi­ra­cją sta­ły się tym razem kobie­ty i ich róż­no­rod­ność. Kobie­cość i pew­ność sie­bie to jed­ne z wie­lu rze­czy któ­re spra­wia­ją, że napraw­dę jeste­śmy pięk­ne i inspi­ru­ją­ce,…
Więcej