ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesienno-zimowa, pierwsza odsłona kolekcji polskiej marki The Odder Side na sezon 2019/20 bardzo nas zaskoczyła. Nie tylko z uwagi na same ubrania – od samego  początku dopracowane w najdrobniejszym szczególe, wykonane z najwyższej jakości materiałów z dbałością o detale, ale przede wszystkim z uwagi na wyjątkową kampanię Girls of Paris. Romantyczną, niewymuszoną i naturalną. 20 zwykłych, paryskich dziewczyn i kobiet zostało sfotografowane aparatem analogowym przez Carly Dame.

Tym­cza­sem dru­gi drop duetu The Odder Side to dobrze zna­ne już, cie­płe swe­try o gru­bym splo­cie, w tym tak­że znak roz­po­znaw­czy mar­ki – swe­try z moc­no wycię­ty­mi ple­ca­mi czy o over­si­zo­we, nowe mode­le tak uwiel­bia­nych przez nas sukie­nek w czer­ni czy gra­na­cie. Obok kla­sy­ków poja­wi­ły się dłu­go wycze­ki­wa­ne przez nas jean­sy z wyso­kim sta­nem oraz weł­nia­ny, sza­ry płaszcz ide­al­ny na jesień. Tym razem, przed obiek­ty­wem Car­ly pozo­wa­ła twarz naj­now­szej, dru­giej odsło­ny kam­pa­nii – ete­rycz­na blon­dyn­ka Con­stan­ce Arno­ult. 

sweter The Odder Side płaszcz The Odder Side sukienka The Odder Side sukienka The Odder Side bluzka The Odder Side koszula The Odder Side kardigan The Odder Side sweter The Odder Side Constance Arnoult sweter The Odder Side

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, torby…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej