ModaNewsroom

Duch Nowego Jorku – najnowsza kolekcja The Odder side jesień-zima 2018 

Wol­ność, bez­kom­pro­mi­so­wość, róż­no­rod­ność – a wszyst­ko to w abso­lut­nie wyjąt­ko­wym, jedy­nym takim miej­scu na Zie­mi – Nowym Jor­ku. Rów­nie nie­po­wta­rzal­na jest twarz naj­now­szej kam­pa­nii na jesień-zimę 2018 pol­skiej mar­ki The Odder side – Jess Lee Bucha­nan, któ­rej towa­rzy­szy­my pod­czas zwy­kłe­go dnia. Model­kę sfo­to­gra­fo­wa­no prze­cha­dza­ją­cą się uli­ca­mi miej­skiej dżun­gli, w tak­sów­ce, na tle zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach wie­żow­ców oraz moście Bro­okliń­skim. Jej nie­tu­zin­ko­wość, dzi­kość i natu­ral­ność zain­spi­ro­wa­ła duet do stwo­rze­nia pięk­nej, nie­wy­mu­szo­nej kolek­cji. W jesien­no-zimo­wej kolek­cji odkry­je­cie cie­płe kolor zie­mi- beże, brą­zy, czer­wie­nie, sza­ro­ści i gra­na­ty. Nie zabrak­nie swe­trów – sza­rych, otu­la­ją­cych, ogrom­nych i z gru­bym splo­tem; beżo­wych crop topów, kla­sycz­nych koszu­lek i blu­zek na ramiącz­kach oraz prze­pięk­nych, luź­nych sukie­nek.

Zdję­cia: Gosia Tur­czyń­ska
Tekst: Mar­len‘ Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, tor­by…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

Przekorna, minimalistyczna linia THE ODDER SIDE TOGO

Naj­now­sza, prze­kor­na linia TOGO pol­skiej mar­ki THE ODDER SIDE to kolek­cja stwo­rzo­na w odpo­wie­dzi na obec­ną sytu­ację, kie­dy więk­szość cza­su spę­dza­my w naszych domach. TOGO to przede wszyst­kim ubra­nia stwo­rzo­ne zarów­no do wyle­gi­wa­nia się na…
Więcej