MakijażUroda

Sparkling Nights od IsaDory!

Świę­ta, Syl­we­ster, Kar­na­wał tuż tuż! Nad­szedł już czas na zbie­ra­nie wszyst­kich potrzeb­nych akce­so­riów do świą­tecz­nych oraz kar­na­wa­ło­wych sty­li­za­cji. Nie może w niej zabrak­nąć kosme­ty­ków, któ­re naj­ciem­niej­szą noc zamie­nią na naj­ja­śniej­szą! Isa­Do­ra przy­go­to­wa­ła na nie spe­cjal­ną…

Więcej
MakijażUroda

IsaDora nowa letnia kolekcja Bronzing Make-Up

Przy­szedł czas na lato! Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny sezon w roku zna­ny jest z naj­go­ręt­szych dni i naj­krót­szych nocy, ale też naj­lep­szych tren­dów roku. Neo­ny, soczy­ste czer­wie­nie i peł­ne słoń­ca brą­zy kró­lu­ją nie tyl­ko w modzie, ale…

Więcej
MakijażUroda

Wymodeluj perfekcyjnie brwi z nowościami od IsaDory!

Jesz­cze kil­ka lat temu lubi­ły­śmy zosta­wiać brwi same sobie. Jedy­nie wytraw­ne maki­ja­żyst­ki umia­ły ujarz­mić te parę wło­sów tak, by były ide­al­ne. Teraz to wła­śnie one sta­ły się głów­nym ele­men­tem nasze­go maki­ja­żu, z suk­ce­sem eli­mi­nu­jąc z…

Więcej
MakijażUroda

Wiosenny, koralowy makijaż z IsaDora

Isa­Do­ra to szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu powsta­ła w 1983 roku w Mal­mo. Odpo­wied­nia dla kobiet w każ­dym wie­ku – dla tych, któ­re cenią sobie wyso­ką jakość kosme­ty­ków, a jed­no­cze­śnie na bie­żą­co chcą podą­żać za…

Więcej