MakijażUroda

Zabłyśnij z zestawem do oczu Golden Edition od IsaDory w te Święta!

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, któ­ry spę­dza­my ze swo­imi naj­bliż­szy­mi oraz chce­my podzie­lić się z nimi czymś wyjąt­ko­wym. W tym roku naj­mod­niej­szym kolo­rem świą­tecz­ne­go sezo­nu jest zło­to – w bro­ka­cie, w gra­dien­cie, na oczach, ubra­niach i na opa­ko­wa­niach! Dla­te­go Isa­Do­ra w tym roku przy­go­to­wa­ła swo­je best­sel­le­ro­we pro­duk­ty w limi­to­wa­nych, zło­tych opa­ko­wa­niach – Gol­den Edi­tion. 

Zabłyśnij z zestawem do oczu Golden Edition od IsaDory w te Święta!

Ten rok został opa­no­wa­ny przez wszyst­kie błysz­czą­ce dodat­ki. To efekt powro­tu pro­jek­tan­tów do lat 80 XX wie­ku, co bar­dzo spodo­ba­ło się wszyst­kich trend­set­ter­kom. Uli­ce zosta­ły wypeł­nio­ne przez meta­licz­ne kurt­ki, zło­te buty, a nawet płasz­cze. Dla­te­go ten trend musiał poja­wić się w naszych kosme­tycz­kach jak naj­szyb­ciej, a póź­niej pod każ­dą cho­in­ką. 

Isa­Do­ra w tym roku przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wy zestaw pre­zen­to­wy, któ­ry cały ską­pa­ny został w czer­ni połą­czo­nej ze zło­tem. W środ­ku pudeł­ka zna­la­zła się błysz­czą­ca, zło­ta kosme­tycz­ka, a w środ­ku niej dwa best­sel­le­ro­we pro­duk­ty do oczu – tusz wie­lo­funk­cyj­ny Stretch Lash Masca­ra oraz kred­ka do oczu Per­fect Con­to­ur Kalaj. 

Strech Lash Masca­ra to przede wszyst­kim wyjąt­ko­wa szczo­tecz­ka. Jej mecha­nizm spra­wia, że moż­na dosto­so­wać jej dłu­gość do uzy­ska­nia pożą­da­ne­go efek­tu. Dłu­ga szczo­tecz­ka zapew­ni dłu­gość, roz­dzie­le­nie i obję­tość, a krót­ka – extra obję­tość i efekt high defi­ni­tio­ne. Dla­te­go też spraw­dzi się przy każ­dej dłu­go­ści i gru­bo­ści rzęs.  Nato­miast kred­ka do oczu Per­fect Coun­to­ur Kalaj to wyjąt­ko­wo deli­kat­na i mięk­ka for­mu­ła, któ­ra uła­twia malo­wa­nia kre­sek oraz póź­niej­sze ich cie­nio­wa­nie. Moc­no napig­men­to­wa­na zapew­nia natych­mia­sto­wy i trwa­ły efekt oraz nie roz­ma­zu­je się. Będzie tak­że odpo­wied­nia dla osób z wraż­li­wy­mi ocza­mi oraz noszą­cych szkła kon­tak­to­we. Oba pro­duk­ty zosta­ły zamknię­te w wyjąt­ko­wych – czar­no zło­tych opa­ko­wa­niach. 

Zabły­śnij wyjąt­ko­wą opra­wą oczu ze zło­tym zesta­wem od Isa­Do­ry albo włóż go pod cho­in­kę!

Zestaw moż­na kupić na skle­pie onli­ne: www.sklep-isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kra­ju. 

Zło­ty zestaw do oczu Isa­Do­ra Gol­den Edi­tion, cena: 99 PLN 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­wał…
Więcej