MakijażNewsroomUroda

Muśnij swoją twarz słońcem z nowościami od IsaDory!

Na wakacyjną opaleniznę każda kobieta czeka cały rok. A twarz muśniętą słońcem można uzyskać nie tylko dzięki kąpielom słonecznym, lecz także dobrze dobranym bronzerom i letnim pomadkom. W czerwcu IsaDora przygotowała kolekcję Palm Beach, w której znajdziemy: paletkę bronzerów Face Glow Bronzing Wheel oraz koralowe pomadki – Twist Up i Lip Desire, które sprawią, że nasza twarz cały rok będzie wyglądała jak po wakacjach na plaży.

paletkę bronzerów Face Glow Bronzing Wheel oraz koralowe pomadki – Twist Up i Lip Desire

Lato daje nam moż­li­wo­ści, by w natu­ral­ny spo­sób nadać swo­jej skó­rze tro­chę bla­sku słoń­ca. Jeśli chcia­ły­by­śmy wyglą­dać tak cały czas, a pod­czas waka­cji brak nam cza­su na dłu­gie kąpie­le w słoń­cu to musi­my się zaopa­trzyć w dobry bron­zer. Taki, któ­ry będzie nam słu­żył do uzy­ska­nia jasnej, świe­żej buzi. Poło­żo­ny na koń­cach kości policz­ko­wych i zała­ma­niach wykon­tu­ru­je twarz, a dzię­ki deli­kat­nym błysz­czą­cym dro­bin­kom spra­wi, że nasza skó­ra zosta­nie muśnię­ta słoń­cem w mgnie­niu oka, bez wycho­dze­nia na pla­żę. A by dopeł­nić let­ni look war­to nadać soczy­ste­go kolo­ru tak­że swo­im ustom!

W czerw­cu mar­ka Isa­Do­ra przed­sta­wia pro­duk­ty w kolek­cji Palm Beach, któ­re pomo­gą nam w uzy­ska­niu let­nie­go wyglą­du. W jej skład wcho­dzi palet­ka bron­ze­rów – Face Glow Bron­zing Whe­el. To dzię­ki niej cały rok będzie­my mogły cie­szyć się sło­necz­nym efek­tem. Znaj­dzie­my w niej pięć naj­bar­dziej pożą­da­nych odcie­ni brą­zu, któ­re – pod­kre­ślą opa­le­ni­znę oraz nada­dzą nowe­go kształ­tu kościom policz­ko­wym i oboj­czy­kom. Jasne, ciem­niej­sze, mato­we i świe­tli­ste brą­zy zosta­ły zamknię­te w pięk­nym, ele­ganc­kim zło­tym opa­ko­wa­niu. Ich uni­wer­sal­nych cha­rak­ter spra­wia, że każ­da kobie­ta znaj­dzie w nich coś dla sie­bie i zimą i latem.

Isa­Do­ra w kolek­cji Palm Beach pro­po­nu­je tak­że kora­lo­we kolo­ry Twist-Up Gloss Stick – czy­li pomad­ki zamknię­tej w poręcz­nym, wykrę­ca­nym sztyf­cie. Pink Pla­za, Beach Peach oraz Coral Resort – to naj­bar­dziej pożą­da­ne odcie­nie różu tych waka­cji. Pomad­ki nało­żo­ne na usta nie tyl­ko roz­świe­tlą twarz, lecz tak­że dzię­ki aktyw­nym wypeł­nia­czom pep­ty­du kola­ge­no­we­go oraz pro-kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zadzia­ła­ją ujędr­nia­ją­co. Usta będą wyglą­dać peł­niej i bar­dziej kuszą­co, co ide­al­nie spraw­dzi się na tro­pi­kal­nej pla­ży.

Wiel­bi­ciel­ki let­nich czer­wie­ni ucie­szą się z nowe­go, bar­dziej oży­wio­ne­go kolo­ru pomad­ki mode­lu­ją­cej Lip Desi­re Sculp­ting Lip­stick – Cock­ta­il Hour. Cie­pły, ale bar­dzo głę­bo­ki odcień świet­nie spraw­dzi się na kok­taj­lo­wych przy­ję­ciach, a dzię­ki ory­gi­nal­nej koń­ców­ce malo­wa­nie nią jest dzie­cin­ne pro­ste i szyb­kie oraz nie wyma­ga uży­cia żad­nej kon­tu­rów­ki.

Z nową kolek­cją Palm Beach od Isa­Do­ra jeste­śmy w peł­ni goto­we na lato, nawet gdy nie spę­dzi­my go na raj­skiej pla­ży!

Wszyst­kie nowe pro­duk­ty moż­na kupić w skle­pie inter­ne­to­wym pod adre­sem: www.sklep- isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­wał…
Więcej