MakijażNewsroomUroda

Muśnij swoją twarz słońcem z nowościami od IsaDory!

Na wakacyjną opaleniznę każda kobieta czeka cały rok. A twarz muśniętą słońcem można uzyskać nie tylko dzięki kąpielom słonecznym, lecz także dobrze dobranym bronzerom i letnim pomadkom. W czerwcu IsaDora przygotowała kolekcję Palm Beach, w której znajdziemy: paletkę bronzerów Face Glow Bronzing Wheel oraz koralowe pomadki – Twist Up i Lip Desire, które sprawią, że nasza twarz cały rok będzie wyglądała jak po wakacjach na plaży.

paletkę bronzerów Face Glow Bronzing Wheel oraz koralowe pomadki – Twist Up i Lip Desire

Lato daje nam moż­li­wo­ści, by w natu­ral­ny spo­sób nadać swo­jej skó­rze tro­chę bla­sku słoń­ca. Jeśli chcia­ły­by­śmy wyglą­dać tak cały czas, a pod­czas waka­cji brak nam cza­su na dłu­gie kąpie­le w słoń­cu to musi­my się zaopa­trzyć w dobry bron­zer. Taki, któ­ry będzie nam słu­żył do uzy­ska­nia jasnej, świe­żej buzi. Poło­żo­ny na koń­cach kości policz­ko­wych i zała­ma­niach wykon­tu­ru­je twarz, a dzię­ki deli­kat­nym błysz­czą­cym dro­bin­kom spra­wi, że nasza skó­ra zosta­nie muśnię­ta słoń­cem w mgnie­niu oka, bez wycho­dze­nia na pla­żę. A by dopeł­nić let­ni look war­to nadać soczy­ste­go kolo­ru tak­że swo­im ustom!

W czerw­cu mar­ka Isa­Do­ra przed­sta­wia pro­duk­ty w kolek­cji Palm Beach, któ­re pomo­gą nam w uzy­ska­niu let­nie­go wyglą­du. W jej skład wcho­dzi palet­ka bron­ze­rów – Face Glow Bron­zing Whe­el. To dzię­ki niej cały rok będzie­my mogły cie­szyć się sło­necz­nym efek­tem. Znaj­dzie­my w niej pięć naj­bar­dziej pożą­da­nych odcie­ni brą­zu, któ­re – pod­kre­ślą opa­le­ni­znę oraz nada­dzą nowe­go kształ­tu kościom policz­ko­wym i oboj­czy­kom. Jasne, ciem­niej­sze, mato­we i świe­tli­ste brą­zy zosta­ły zamknię­te w pięk­nym, ele­ganc­kim zło­tym opa­ko­wa­niu. Ich uni­wer­sal­nych cha­rak­ter spra­wia, że każ­da kobie­ta znaj­dzie w nich coś dla sie­bie i zimą i latem.

Isa­Do­ra w kolek­cji Palm Beach pro­po­nu­je tak­że kora­lo­we kolo­ry Twist-Up Gloss Stick – czy­li pomad­ki zamknię­tej w poręcz­nym, wykrę­ca­nym sztyf­cie. Pink Pla­za, Beach Peach oraz Coral Resort – to naj­bar­dziej pożą­da­ne odcie­nie różu tych waka­cji. Pomad­ki nało­żo­ne na usta nie tyl­ko roz­świe­tlą twarz, lecz tak­że dzię­ki aktyw­nym wypeł­nia­czom pep­ty­du kola­ge­no­we­go oraz pro-kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zadzia­ła­ją ujędr­nia­ją­co. Usta będą wyglą­dać peł­niej i bar­dziej kuszą­co, co ide­al­nie spraw­dzi się na tro­pi­kal­nej pla­ży.

Wiel­bi­ciel­ki let­nich czer­wie­ni ucie­szą się z nowe­go, bar­dziej oży­wio­ne­go kolo­ru pomad­ki mode­lu­ją­cej Lip Desi­re Sculp­ting Lip­stick – Cock­ta­il Hour. Cie­pły, ale bar­dzo głę­bo­ki odcień świet­nie spraw­dzi się na kok­taj­lo­wych przy­ję­ciach, a dzię­ki ory­gi­nal­nej koń­ców­ce malo­wa­nie nią jest dzie­cin­ne pro­ste i szyb­kie oraz nie wyma­ga uży­cia żad­nej kon­tu­rów­ki.

Z nową kolek­cją Palm Beach od Isa­Do­ra jeste­śmy w peł­ni goto­we na lato, nawet gdy nie spę­dzi­my go na raj­skiej pla­ży!

Wszyst­kie nowe pro­duk­ty moż­na kupić w skle­pie inter­ne­to­wym pod adre­sem: www.sklep- isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
MakijażUroda

Nieskazitelna, zdrowa cera z Velvet Sheer/Ultra Covers od IsaDory

Szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra od lat dba o kobie­ty w róż­nym wie­ku, któ­re przede wszyst­kim cenią nie tyl­ko wyso­ką jakość pro­duk­tów, ale wciąż chcą odkry­wać naj­now­sze tren­dy w maki­ja­żu. Ukry­te w mini­ma­li­stycz­nych opa­ko­wa­niach kosme­ty­ki Isa­Do­ry nie…
Więcej
MakijażUroda

Sparkling Nights od IsaDory!

Świę­ta, Syl­we­ster, Kar­na­wał tuż tuż! Nad­szedł już czas na zbie­ra­nie wszyst­kich potrzeb­nych akce­so­riów do świą­tecz­nych oraz kar­na­wa­ło­wych sty­li­za­cji. Nie może w niej zabrak­nąć kosme­ty­ków, któ­re naj­ciem­niej­szą noc zamie­nią na naj­ja­śniej­szą! Isa­Do­ra przy­go­to­wa­ła na nie spe­cjal­ną…
Więcej
MakijażUroda

IsaDora nowa letnia kolekcja Bronzing Make-Up

Przy­szedł czas na lato! Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny sezon w roku zna­ny jest z naj­go­ręt­szych dni i naj­krót­szych nocy, ale też naj­lep­szych tren­dów roku. Neo­ny, soczy­ste czer­wie­nie i peł­ne słoń­ca brą­zy kró­lu­ją nie tyl­ko w modzie, ale…
Więcej