MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek – wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedzka marka kosmetyków do makijażu IsaDora po raz kolejny wychodzi kobietom na przeciw, obok wysokiej jakości oferując najnowsze rozwiązania. A wszystko po to, by codzienny makijaż nie zawierał rano zbyt wiele czasu, a jednocześnie pozostawał nie tylko piękny, ale przede wszystkim trwały – w każdych warunkach.

wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Wodo­od­por­ne cie­nie w pły­nie Isa­Do­ra Acti­ve All Day Wear

Żyje­my szyb­ko, wygod­nie i chce­my jak naj­peł­niej wyko­rzy­sty­wać każ­dą minu­tę. To dla­te­go już od jakie­goś cza­su w bran­ży kosme­tycz­nej moż­na zauwa­żyć trent wytwa­rza­nia kosme­ty­ków łatwych w apli­ka­cji, wodo­od­por­nych czy odpor­nych na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry, któ­re cie­szą się uzna­niem klien­tów już nie tyl­ko latem czy pod­czas wiel­kich uro­czy­sto­ści bądź wyjaz­dów. Dosko­na­le zda­je­my sobie bowiem spra­wę, jak cięż­ko jest utrzy­mać per­fek­cyj­ny maki­jaż bez popra­wek przez cały dzień, szcze­gól­nie pod­czas upal­nych, let­nich dni. W tym celu ide­al­nie spraw­dza­ją się nie­mal wszyst­kie płyn­ne pre­pa­ra­ty, znacz­nie bar­dziej odpor­ne od tych pudro­wych, któ­re pozo­sta­ją odpor­ne na roz­ma­zy­wa­niu i utrzy­mu­ją się na powie­kach przez cały dzień. 

W tym sezo­nie Isa­Do­ra posta­no­wi­ła więc roz­sze­rzyć swo­ją linię Acti­ve All Day Wear, uzu­peł­nia­jąc ją o trwa­łe i łatwe w apli­ka­cji cie­nie do powiek w pły­nie. Ich łatwa i szyb­ka w apli­ka­cji for­mu­ła pozo­sta­je lek­ka i nie waży się w zała­ma­niu powie­ki, a przede wszyst­kim jest wydaj­na i schnie już w kil­ka sekund. Dzię­ki niej pro­dukt będzie utrzy­my­wał się przez cały dzień, bez koniecz­no­ści popra­wek i nie­za­leż­nie od pogo­dy i tego, co robi­my. Skład cie­ni zawie­ra roślin­ne czą­stecz­ki lipi­do­we – natu­ral­ny, wie­lo­funk­cyj­ny skład­nik o nie­zwy­kłych wła­ści­wo­ściach zmięk­cza­ją­cych, nawil­ża­ją­cych oraz ochron­nych, a ich kre­mo­wa kon­sy­sten­cja uła­twia blen­do­wa­nie, mie­sza­nie czy pozwa­la budo­wać inten­syw­ność. Ukry­ty w poręcz­nej bute­lecz­ce z wygod­nym, puszy­stym apli­ka­to­rem pro­dukt nale­ży nakła­dać bez­po­śred­nio na powie­kę, a następ­nie deli­kat­nie roz­cie­ra­jąc pal­ca­mi bądź za pomo­cą ulu­bio­ne­go pędz­la do cie­ni. W naj­now­szej kolek­cji cie­ni Acti­ve All Day Wear znaj­dzie­cie 6 odcie­ni – od mini­ma­li­stycz­nych, abso­lut­nie kla­sycz­nych beży i sza­ro­ści, po ener­ge­tycz­ne i inten­syw­ne zie­le­nie czy róże. 

Naj­now­sze cie­nie mar­ki Isa­Do­ra są dostęp­ne w skle­pie onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej www.sklep-isadora.pl, a tak­że w dro­ge­riach na tere­nie całe­go kraju.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć promienną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Nieskazitelna, zdrowa cera z Velvet Sheer/Ultra Covers od IsaDory

Szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra od lat dba o kobie­ty w róż­nym wie­ku, któ­re przede wszyst­kim cenią nie tyl­ko wyso­ką jakość pro­duk­tów, ale wciąż chcą odkry­wać naj­now­sze tren­dy w maki­ja­żu. Ukry­te w mini­ma­li­stycz­nych opa­ko­wa­niach kosme­ty­ki Isa­Do­ry nie…
Więcej