Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund – IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwielbiana przez kobiety na całym świecie za nieperfumowane, idealne formuły, a jednocześnie pełne kolorów i eleganckich opakowań kosmetyków do makijażu – szwedzka marka IsaDora została stworzona z myślą o kobietach w różnym wieku. IsaDora z sezonu na sezon, z każdą nową kolekcją pozwala podkreślić kobietom ich piękno.

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Żyje­my w bie­gu i nie­mal każ­de­go dnia gdzieś się śpie­szy­my – i to nie­za­leż­nie od pory roku, mie­sią­ca czy sytu­acji: w dro­dze, przed poważ­nym spo­tka­niem, wyj­ściem ze zna­jo­my­mi czy na rand­kę. Wów­czas uży­wa­my pod­sta­wo­wych kosme­ty­ków w spraw­dzo­nych for­mu­łach, tak, aby już za jed­nym pocią­gnię­ciem wyglą­dać fan­ta­stycz­nie i odświe­żyć spoj­rze­nie. Wła­śnie z myślą o takich codzien­nych sytu­acjach powsta­ła wyjąt­ko­wa, eks­pre­so­wa masca­ra  od Isa­Do­ra 10 Sec High Impact Volume.

Wyra­zi­ste, pięk­nie pod­kre­ślo­ne rzę­sy są abso­lut­nym nie­zbęd­ni­kiem każ­de­go looku. Na szczę­ście, dro­ga do per­fek­cji nie zawsze jest dłu­ga i skom­pli­ko­wa­na. Teraz, dzię­ki naj­now­szej masca­rze wystar­czy bowiem już 10 sekund!

Tusz do rzęs 10 Sec High Impact Volu­me został zapro­jek­to­wa­ny przy wyko­rzy­sta­niu inno­wa­cyj­nej for­mu­ły dłu­go­trwa­łe­go tuszu, dzię­ki któ­rej w 10 sekund (na jed­no oko) uzy­skasz ide­al­ne rzę­sy – bez zalot­ki i koniecz­no­ści sto­so­wa­nia odżyw­ki. Masca­ra z łatwo­ścią pod­krę­ci, roz­dzie­li, wymo­de­lu­je i pod­kre­śli Two­je spoj­rze­nie, a jej kre­mo­wa for­mu­ła odpor­na na wodę, roz­ma­za­nia i odpry­ski zapew­ni Ci trwa­ły maki­jaż oka nie­mal przez cały dzień. Ergo­no­micz­ny kształt sili­ko­no­wej szczo­tecz­ki zapew­nia dokład­ną i wymie­rzo­ną apli­ka­cję pro­duk­tu, pozba­wio­ną gru­dek i skle­jeń, po to, byś mogła uzy­skać ide­al­ne spoj­rze­nie i popę­dzić na kolej­ne waż­ne spo­tka­nie. A wszyst­ko to tyl­ko w 10 sekund!

Masca­ra Isa­Do­ra 10 Sec High Impact Volu­me jest dostęp­na w skle­pie onli­ne www.sklep-isadora.pl oraz w tra­dy­cyj­nych dro­ge­riach na tere­nie całe­go kraju.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć promienną,…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozostawał…
Więcej
MakijażUroda

Nieskazitelna, zdrowa cera z Velvet Sheer/Ultra Covers od IsaDory

Szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra od lat dba o kobie­ty w róż­nym wie­ku, któ­re przede wszyst­kim cenią nie tyl­ko wyso­ką jakość pro­duk­tów, ale wciąż chcą odkry­wać naj­now­sze tren­dy w maki­ja­żu. Ukry­te w mini­ma­li­stycz­nych opa­ko­wa­niach kosme­ty­ki Isa­Do­ry nie…
Więcej