MakijażUroda

Nieskazitelna, zdrowa cera z Velvet Sheer/Ultra Covers od IsaDory

Szwedzka marka IsaDora od lat dba o kobiety w różnym wieku, które przede wszystkim cenią nie tylko wysoką jakość produktów, ale wciąż chcą odkrywać najnowsze trendy w makijażu. Ukryte w minimalistycznych opakowaniach kosmetyki IsaDory nie zawierają perfum, a do ich produkcji wykorzystywane są surowce najwyższej jakości. 

Isadora powders

Efekt mato­wej, nie­ska­zi­tel­nej skó­ry z pew­no­ścią zawsze będzie pożą­da­ny w kosme­ty­ce. Nic bowiem nie zastą­pi kla­sycz­nych pra­so­wych czy wypie­ka­nych pudrów, któ­re łatwo zabrać ze sobą do toreb­ki i któ­re nie raz potra­fią ura­to­wać naszą cerę z opre­sji – to dzię­ki nim nasza cera jest gład­ka i nie świe­ci się. Tym razem uwiel­bia­ny od dzie­się­cio­le­ci puder Isa­Do­ry Velvet Touch zyskał nie tyl­ko nową, lep­szą for­mu­łę, ale w nowym sezo­nie poja­wia się w zupeł­nie nowej odsło­nie. 

Mimo kró­lu­ją­ce­go od sezo­nów tren­du na heal­thy glow, zde­cy­do­wa­na więk­szość kobiet wciąż podą­ża za efek­tem wygła­dzo­nej, ide­al­nej, mato­wej cery. To wła­śnie dla­te­go, na prze­kór i na prze­ciw potrze­bom kobiet szwedz­ka mar­ka posta­no­wi­ła cał­ko­wi­cie odświe­żyć for­mu­łę swo­ich best­sel­le­ro­wych pudrów. Prócz for­mu­ły, Isa­Do­ra zmie­ni­ła tak­że opra­wę gra­ficz­ną – od teraz pudry  z linii Velvet Touch: puder matu­ją­cy Velvet Touch She­er Cover oraz puder kry­ją­cy Velvet Touch Ultra Cover zyska­ły nie tyl­ko nowe skła­dy, ale i paste­lo­we, mini­ma­li­stycz­ne czar­no – beżo­we opa­ko­wa­nia z puszy­stym apli­ka­to­rem – a wszyst­ko po to, by wpro­wa­dzać zrów­no­wa­żo­ną pro­duk­cję i jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ną pro­duk­cję. Nie­zmien­nie od wie­lu lat Isa­Do­ra nie testu­je bowiem na zwie­rzę­tach, a ponad­to nie per­fu­mu­je kosme­ty­ków i testu­je je dermatologicznie.

Gład­kie, mato­we wykoń­cze­nie bez prze­su­sze­nia? Dzię­ki matu­ją­ce­mu, pra­so­wa­ne­mu pudro­wi Velvet Touch She­er Cover o jedwa­bi­stym wykoń­cze­niu bez pro­ble­mu upo­rasz się ze świe­cą­cą cerą. Puder daje rów­nież efekt lek­kie­go kry­cia, masku­jąc drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści i zaczer­wie­nie­nia. W jego nowej for­mu­le znaj­dzie­my zaś m.in. oczysz­czo­ny talk – czy­sty mine­rał, zapew­nia­ją­cy gład­ką tek­stu­rę oraz mikro­ni­zo­wa­ne, ide­al­nie dobra­ne do natu­ral­nych odcie­ni skór pig­men­ty. Wodo­od­por­ny puder kry­ją­cy Velvet Touch Ultra Cover z fil­trem SPF 20 uchro­ni skó­rę i zapew­ni kon­tro­lo­wa­ne wydzie­la­nie sebum. Dzię­ki nie­mu pozbę­dziesz się nie­po­żą­da­ne­go poły­sku, bez żad­nych wysu­szeń. Wodo­od­por­na for­mu­ła wzbo­ga­co­na o natu­ral­ne pig­men­ty oraz mikę – natu­ral­ny mine­rał odbi­ja­ją­cy świa­tło, wygła­dza skó­rę i ukry­wa nie­do­sko­na­ło­ści. Mine­ral­ne pig­men­ty oraz oczysz­czo­ny talk spra­wia­ją, że puder gład­ko łączy się z pod­kła­da­mi, pozo­sta­wia­jąc pięk­ne, kre­mo­we wykończenie.

Dzię­ki czte­rem kolo­rom, każ­dy z pudrów ide­al­nie dopa­su­je­cie do odcie­nia swo­jej cery, aby cie­szyć się nie­ska­zi­tel­nym i gład­kim wykoń­cze­niem przez cały dzień.  

Od 01 kwiet­nia pudry Velvet She­er Cover znaj­dzie­cie nie tyl­ko w skle­pie onli­ne www.sklep-isadora.pl, ale tak­że w dro­ge­riach na tere­nie całe­go kra­ju oraz w dro­ge­riach Ros­smann wraz z inny­mi best­sel­le­ro­wy­mi pro­duk­ta­mi mar­ki na stan­dach przy maki­ja­żo­wej alej­ce. Kosme­ty­ki będzie moż­na kupić do koń­ca września.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć promienną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozostawał…
Więcej