IsaDora przedstawia podkład do zadań specjalnych Active 24h

Szu­kasz pod­kła­du, któ­ry po całym dniu nie waży się, nie scho­dzi pod wpły­wem potu czy nie sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych? Chcesz mieć kosme­tyk, któ­ry zakry­je nie­do­sko­na­ło­ści, a jed­no­cze­śnie da Ci poczu­cie, że nie musisz non stop go popra­wiać? Poznaj nowość od Isa­Do­ry dla aktyw­nych, zabie­ga­nych i zmę­czo­nych kobiet: pod­kład do zadań spe­cjal­nych Acti­ve 24hours!

Wsta­jesz o 5, lecisz na tre­ning, potem na śnia­da­nie, odwieźć dzie­ci do szko­ły po czym do pra­cy? Nie ma w two­im gra­fi­ku miej­sca ani cza­su na cią­głe popraw­ki, i tak, mini­ma­li­stycz­ne­go maki­ja­żu, a kosme­ty­ki, któ­rych pró­bu­jesz cią­gle zawo­dzą? Pod­kład spły­wa, roz­ma­zu­je się i nagle zni­ka! A jak jesz­cze moż­na go zauwa­żyć to waży się i wyglą­da po pro­stu źle. Z tym mają do czy­nie­nia nie tyl­ko mat­ki, ale też kobie­ty aktyw­ne, któ­re potrze­bu­ją cza­sa­mi kosme­ty­ku, któ­ry zapew­ni im ide­al­ną gład­kość cery od rana do wie­czo­ra – na spo­tka­niu, po tre­nin­gu czy na zaku­pach. 

Isa­Do­ra przed­sta­wia pro­dukt: dłu­go­trwa­ły pod­kład Acti­ve All Day Wear Make-up 24h do zadań spe­cjal­nych. Zapew­ni śred­nie kry­cie przy nie­zwy­kłym kom­for­cie nosze­nia. Świet­nie spraw­dzi się na co dzień, bo ma bar­dzo deli­kat­ną kon­sy­sten­cję i zakry­wa nie­do­sko­na­ło­ści. Wypa­da też świet­nie pod­czas bar­dzo aktyw­nych czyn­no­ści np. ćwi­czeń na siłow­ni. Jest nie tyl­ko odpor­ny na pot i wil­goć, ale przede wszyst­kich nie jest cięż­ki, nie zapy­cha porów. Po całym dniu nosze­nia będzie wyglą­dał nadal jak nało­żo­ny przed 5 minu­ta­mi, co spra­wi, że nigdy nie stra­ci się na bla­sku. Posia­da wygod­ne opa­ko­wa­nie z pomp­ką, dzię­ki cze­mu apli­ka­cja jest szyb­ka i przy­jem­na. Stwo­rzo­ny dla każ­de­go typu skó­ry, bez ole­jów.

Do pokła­du moż­na rów­nież dobrać roz­świe­tla­ją­cy korek­tor z gąb­ką Light Up Cushion Con­ce­aler. Natych­mia­sto­wo nada skó­rze bla­sku i optycz­nie ją wygła­dzi. Nawet pod­czas nad­mier­nych aktyw­no­ści – nie osa­dzi się na cien­kich liniach skó­ry. Nie pozo­sta­wi po sobie smug – zapew­nia natu­ral­ny efekt przy lek­kim kry­ciu. Dzia­ła lek­ko liftin­gu­ją­co i anti-aging dzię­ki wyko­rzy­sta­nym skład­ni­kom aktyw­nym – wycią­gu z owo­ców wino­gron. Ide­al­nie spraw­dzi się w połą­cze­niu z pod­kła­dem Acti­ve two­rząc zestaw dosko­na­ły do zadań spe­cjal­nych.

Z pro­duk­ta­mi Acti­ve bądź #isa­do­ra­ble bez obaw przez 24h!

Pod­kład oraz korek­tor są dostęp­ne w skle­pie onli­ne pod adre­sem: www.sklep-isadora.pl 

Dłu­go­trwa­ły pod­kład Acti­ve All Day Wear Make-Up 24h, w 5 kolo­rach: 10 Fair, 12 Light Honye, 14 Sand,  16 Warm Beige, 18 Cognac, cena: 92 PLN

Roz­świe­tla­ją­cy Korek­tor z gąb­ką Light Up Cushion Con­ce­le­ar, w 3 kolo­rach: 01 Por­ce­la­in, 02 Nude, 03 Beige, cena: 59 PLN

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy