Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedzka marka kosmetyków do makijażu IsaDora każdego roku pomaga kobietom podkreślić ich piękno, oferując kosmetyki do makijażu inspirowane najnowszymi trendami w świecie mody i beauty.

Isadora tusz

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną, zdro­wą i natu­ral­ną cerą. Spo­śród naj­więk­szych tren­dów w maki­ja­żu moż­na bowiem wymie­nić roz­świe­tlo­ną cerę, pod­kre­ślo­ne usta, ale przede wszyst­kim natu­ral­ny i pro­mien­ny maki­jaż oka.  Na wio­sen­nych wybie­gach kró­lo­wał tzw. efor­tless look, czy­li pro­mien­na cera i deli­kat­nie pod­kre­ślo­ne oko. Taki maki­jaż wspa­nia­le uwy­dat­nia natu­ral­ne, kobie­ce pięk­no, doda­jąc cerze bla­sku i mło­dzień­cze­go wyglą­du. Aby go wyko­nać, potrze­ba nie­wie­le: przede wszyst­kim odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji, lek­kie­go pod­kła­du bądź kre­mu kolo­ry­zu­ją­ce­go, różu lub bron­ze­ra i

maska­ry, któ­ra nie stwo­rzy prze­ry­so­wa­ne­go, sztucz­ne­go efek­tu, ale sub­tel­nie pod­kre­śli nasze rzę­sy. Tym nie mniej, zwy­kle wio­sen­ny maki­jaż jest dla nas nie lada wyzwa­niem – pod­czas zimo­wych mie­się­cy nasza twarz naj­czę­ściej  sta­je się bar­dziej mato­wa i wyglą­da na zmę­czo­ną. Aby temu zara­dzić i stwo­rzyć pro­mien­ne spoj­rze­nie, któ­ra nada bla­sku nasze­mu spoj­rze­niu, Isa­Do­ra, wpro­wa­dzi­ła do swo­jej ofer­ty nowy, natu­ral­ny tusz do rzęs – Natu­re Enhan­ced Len­ght Masca­ra, któ­ry nie tyl­ko wspa­nia­le pod­kre­śla oko, ale doda­je spoj­rze­niu świeżości.

Natu­ral­na maska­ra Natu­re Enhan­ced Length wspa­nia­le wydłu­ża rzę­sy, optycz­nie otwie­ra­jąc oko, przez co pozwa­la stwo­rzyć zmy­sło­we, peł­ne świe­żo­ści spoj­rze­nie. Pro­dukt zawie­ra kre­mo­wą for­mu­łę opar­tą w 95% na natu­ral­nych skład­ni­kach, któ­ra nada­je rzę­som okre­ślo­ną dłu­gość i inten­syw­ność kolo­ru – to połą­cze­nie natu­ral­nych wosków: Car­nau­ba – psz­cze­le­go, sło­necz­ni­ko­we­go oraz ryżo­we­go – z cukra­mi, zapew­nia­ją­cy­mi ela­stycz­ność for­mu­ły, a tak­że pre­cy­zyj­ne pokry­cie rzęs. Dodat­ko­wo, maska­rę wypo­sa­żo­no w roz­dzie­la­ją­cą szczo­tecz­kę, któ­ra poma­ga osią­gnąć natu­ral­ny i per­fek­cyj­ny efekt, a jej bez­za­pa­cho­wa for­mu­ła jest przy­ja­zna dla zwie­rząt, a tak­że zosta­ła pod­da­na testom oku­li­stycz­nym tak, aby nie podraż­niać nawet naj­bar­dziej wraż­li­wych oczu.

Naj­now­sza maska­ra Isa­Do­ra Natu­re Enhan­ced Length jest dostęp­na w skle­pie onli­ne mar­ki www.sklep-isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kraju.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozostawał…
Więcej
MakijażUroda

Nieskazitelna, zdrowa cera z Velvet Sheer/Ultra Covers od IsaDory

Szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra od lat dba o kobie­ty w róż­nym wie­ku, któ­re przede wszyst­kim cenią nie tyl­ko wyso­ką jakość pro­duk­tów, ale wciąż chcą odkry­wać naj­now­sze tren­dy w maki­ja­żu. Ukry­te w mini­ma­li­stycz­nych opa­ko­wa­niach kosme­ty­ki Isa­Do­ry nie…
Więcej