JedzenieStyl życia

Kasza perłowa z grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 50 g kaszy jęcz­mien­nej per­ło­wej bulion warzyw­ny 30 dkg maśla­ków 2 duże cebu­le 2 ząb­ki czosn­ku pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki gałąz­ka roz­ma­ry­nu 1 łyż­ka ole­ju rze­pa­ko­we­go 1 łyż­ka masła sól…

Więcej
JedzenieStyl życia

Pasta na słodko, czyli makaroniki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: macaroncafe.com, wikipedia.com Prze­pis: www.beawkuchni.com Mają oby­wa­tel­stwo wło­skie, dora­sta­ły i w peł­ni doj­rza­ły we Fran­cji, a swo­je świę­to obcho­dzą 20 mar­ca. Mowa o zachwy­ca­ją­cych swo­im sma­kiem słod­kich maka­ro­ni­kach. Co do miej­sca ich…

Więcej
JedzenieStyl życia

Krem ze skorzonery, ziemniaków i czosnku

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: pęczek skor­zo­ne­ry 3 małe ziem­nia­ki 3 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 2 łyż­ki kwa­śnej śmie­ta­ny ok. 500 ml bulio­nu (zależ­nie od pre­fe­ro­wa­nej gęsto­ści zupy) sól, bia­ły pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, parę kro­pel oleju…

Więcej
JedzenieStyl życia

Paruchy z czekoladą

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Paru­chy z cze­ko­la­dą 500 g mąki pszen­nej 50g droż­dży ok. 200 ml mle­ka (w zależ­no­ści ile ‚zabie­rze’ mąka) 2 łyż­ki cukru 2 łyż­ki ole­ju odro­bi­na soli Pole­wa tablicz­ka gorz­kiej cze­ko­la­dy 2 łyż­ki słod­kiej śmietanki…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Dobrane pary kulinarne

Nasza uro­da i zdro­wie są aż w 70% zależ­ne od tego co i jak jemy. Są pro­duk­ty, któ­re w połą­cze­niu tra­cą swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści, ale na szczę­ście są też takie, któ­re zesta­wio­ne razem dzia­ła­ją wyjąt­ko­wo korzystnie…

Więcej
JedzenieStyl życia

Francuskie tartaletki z nadzieniem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki:  1 opa­ko­wa­nie cia­sta fran­cu­skie­go 1 duże twar­de jabł­ko (np. glo­ster) 250 g sera camem­bert 2 duże cebu­le 1 łyż­ka cukru trzci­no­we­go 1 łyżecz­ka octu bal­sa­micz­ne­go 2 łyż­ki oli­wy sól, młot­ko­wa­ny czarny…

Więcej
JedzenieStyl życia

Pizza ziemniaczana

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Prze­pis na cia­sto droż­dżo­we: 30 dkg mąki pszen­nej (ja czę­sto daję pół na pół z peł­no­ziar­ni­stą lub żyt­nią) 1 łyżecz­ka cukru 1/2 łyżecz­ki soli 2 dkg droż­dży 2 łyż­ki oli­wy z oliwek…

Więcej
JedzenieStyl życia

Szybkie lody z Baileysem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 300 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki 175 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go sło­dzo­ne­go ( z pusz­ki) 2 łyż­ki kawy roz­pusz­czal­nej w prosz­ku 2 łyż­ki likie­ru kawo­we­go albo inne­go alko­ho­lu Pora­dy: Ubi­jam wszyst­kie skład­ni­ki po…

Więcej
JedzenieStyl życia

Krem brokułowo-cebulowy z oliwą truflową

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 2 bro­ku­ły (oko­ło 500 g) 2 cebu­le 2 ziem­nia­ki oko­ło 600 ml bulio­nu warzyw­ne­go 4 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 4 łyż­ki kwa­śnej śmie­ta­ny 2 łyż­ki oli­wy tru­flo­wej sól & bia­ły pieprz,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Skład­ni­ki: 200 g mięk­kie­go masła ¾ szklan­ki cukru trzci­no­we­go 1 jaj­ko 1 łyżecz­ka esen­cji wani­lio­wej 1 szklan­ka mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia ½ łyżecz­ki soli 2 szklan­ki płat­ków owsia­nych 1 i ½ szklan­ki wiór­ków kokosowych…

Więcej
DesignStyl życia

Niezły wałek!

Pol­ska desi­gner­ka, dzię­ki pomy­sło­wi na mini­ma­li­stycz­ny, drew­nia­ny gadżet kuchen­ny, zysku­je sła­wę wszę­dzie… tyl­ko nie w Pol­sce! Zobacz­cie jakie wzo­ry robią furo­rę za granicą.

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasto marchewkowe z lukrem cytrynowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 4 jaj­ka pół­to­rej szklan­ki cukru (u mnie 3 czę­ści brą­zo­we­go i jed­na część wani­li­no­we­go, gdyż ostat­nio weszłam w posia­da­nie spo­rej ilo­ści, któ­rą potrze­bo­wa­łam spo­żyt­ko­wać) 2 szklan­ki ubi­tej, star­tej mar­chwii 2 szklan­ki mąki…

Więcej