JedzenieStyl życia

Pizza ziemniaczana

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

pizza-z-ziemniakami2

Skład­ni­ki:

Prze­pis na cia­sto drożdżowe:

 • 30 dkg mąki pszen­nej (ja czę­sto daję pół na pół z peł­no­ziar­ni­stą lub żytnią)
 • 1 łyżecz­ka cukru
 • 1/2 łyżecz­ki soli
 • 2 dkg drożdży
 • 2 łyż­ki oli­wy z oliwek
 • woda gazo­wa­na (lub piwo:))

dodat­ki:

 • parę mło­dych ziemniaków
 • utar­ty żół­ty ser
 • roz­ma­ryn
 • oli­wa z oliwek
 • sól i świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz

Pora­dy:

Droż­dże połą­czy­łam z cukrem, solą i nie­wiel­ką ilo­ścią wody. Doda­łam mąkę, oli­wę i kolej­ną por­cję wody – taką by uda­ło mi się wyro­bić mięk­kie, sprę­ży­ste cia­sto. I je wyrobiłam.

Roz­wał­ko­wa­łam cien­ko, pod­sy­pu­jąc mąką, w kształt owa­lu, roz­ło­ży­łam na bla­sze i posma­ro­wa­łam wierzch nie­wiel­ką ilo­ścią oli­wy. Ziem­nia­ki (w skór­ce) pokro­iłam na bar­dzo cie­niut­kie pla­ster­ki za pomo­cą man­do­li­ny. Roz­ło­ży­łam rów­no­mier­nie na piz­zo­wym bla­cie (ale nie gru­bą war­stwą), skro­pi­łam oli­wą, posy­pa­łam roz­ma­ry­nem, solą i czar­nym pie­przem oraz utar­tym serem.

Wsta­wi­łam do pie­kar­ni­ka roz­grza­ne­go do 180°C i pie­kłam ok. 20 minut, do momen­tu, kie­dy ziem­nia­ki nabra­ły zło­te­go kolo­ru (i prze­sta­ły być surowe).

pizza-ziemniaczana

SMACZNEGO!

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com 
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *