Pizza ziemniaczana

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

pizza-z-ziemniakami2

Skład­ni­ki:

Prze­pis na cia­sto droż­dżo­we:

 • 30 dkg mąki pszen­nej (ja czę­sto daję pół na pół z peł­no­ziar­ni­stą lub żyt­nią)
 • 1 łyżecz­ka cukru
 • 1/2 łyżecz­ki soli
 • 2 dkg droż­dży
 • 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek
 • woda gazo­wa­na (lub piwo:))

dodat­ki:

 • parę mło­dych ziem­nia­ków
 • utar­ty żół­ty ser
 • roz­ma­ryn
 • oli­wa z oli­wek
 • sól i świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz

Pora­dy:

Droż­dże połą­czy­łam z cukrem, solą i nie­wiel­ką ilo­ścią wody. Doda­łam mąkę, oli­wę i kolej­ną por­cję wody – taką by uda­ło mi się wyro­bić mięk­kie, sprę­ży­ste cia­sto. I je wyro­bi­łam.

Roz­wał­ko­wa­łam cien­ko, pod­sy­pu­jąc mąką, w kształt owa­lu, roz­ło­ży­łam na bla­sze i posma­ro­wa­łam wierzch nie­wiel­ką ilo­ścią oli­wy. Ziem­nia­ki (w skór­ce) pokro­iłam na bar­dzo cie­niut­kie pla­ster­ki za pomo­cą man­do­li­ny. Roz­ło­ży­łam rów­no­mier­nie na piz­zo­wym bla­cie (ale nie gru­bą war­stwą), skro­pi­łam oli­wą, posy­pa­łam roz­ma­ry­nem, solą i czar­nym pie­przem oraz utar­tym serem.

Wsta­wi­łam do pie­kar­ni­ka roz­grza­ne­go do 180°C i pie­kłam ok. 20 minut, do momen­tu, kie­dy ziem­nia­ki nabra­ły zło­te­go kolo­ru (i prze­sta­ły być suro­we).

pizza-ziemniaczana

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com 
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy