Jedzenie

Przepis na kruche ciasteczka z sezamem

Szyb­kie ciast­ka z seza­mem, któ­ry kry­je w sobie duże ilo­ści magne­zu i wap­nia, to ide­al­ne roz­wią­za­nie, gdy naj­dzie Cię ocho­ta na coś słod­kie­go. Skle­po­we odpo­wied­ni­ki zawie­ra­ją wie­le nie­zdro­wych ulep­sza­czy, te, któ­re sama zro­bisz w domu,…

Więcej
Jedzenie

Placuszki pietruszkowe z koperkiem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 3 pie­trusz­ki 2 cebu­le 3 ząb­ki czosn­ku 3 jaj­ka 3 łyż­ki mąki ok 100 g utar­te­go emen­ta­le­ra pęczek posie­ka­ne­go koper­ku olej do sma­że­nia sól & pieprz Pora­dy: Obra­ne pie­trusz­ki i cebule…

Więcej
JedzenieZdrowie

Czym jest szałwia hiszpańska?

Szał­wia hisz­pań­ska (nasio­na chia) pocho­dzi z tere­nów Mek­sy­ku oraz Gwa­te­ma­lii. Tak jak w przy­pad­ku wie­lu innych cen­nych roślin, zosta­ła odkry­ta przez Azte­ków. Czę­ścią rośli­ny, któ­ra zasłu­gu­je na  szcze­gól­ną uwa­gę są nasio­na, mają oko­ło 2 mm…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kuchnia molekularna, na czym polega?

Jej począt­ki się­ga­ją prze­ło­mu XVIII i XIX wie­ku kie­dy to Sir Ben­ja­min Thomp­son po raz pierw­szy w swo­jej kuch­ni przy­go­to­wał danie zgod­nie z filo­zo­fią kuch­ni mole­ku­la­tr­nej. W latach 80-tych XX wie­ku dwaj naukow­cy – Nicho­las Kurti…

Więcej
Jedzenie

Placki pietruszkowe z koperkiem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 3 pie­trusz­ki 2 cebu­le 3 ząb­ki czosn­ku 3 jaj­ka 3 łyż­ki mąki ok 100 g utar­te­go emen­ta­le­ra pęczek posie­ka­ne­go koper­ku olej do sma­że­nia sól & pieprz Pora­dy:  Obra­ne pie­trusz­ki i cebule…

Więcej
Jedzenie

Orzechy w karmelu

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko SMACZNEGO! For Vers-24, War­saw _____ WIĘCEJ: krewimleko.wordpress.com POLECAJCIE:

Więcej
Zdrowie

Jak odkwasić organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nad­mier­ne zakwa­sze­nie orga­ni­zmu jest czę­stym zja­wi­skiem. Nie­pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta, z prze­wa­gą skład­ni­ków kwa­so­twór­czych może dawać obja­wy w posta­ci bra­ku ener­gii, uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, bólu gło­wy, pro­ble­ma­tycz­nej cery, utra­ty ape­ty­tu a…

Więcej
Jedzenie

Mrożony jogurt z wiśniami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: jogurt wiśnie cukier, puder sok z cytry­ny kre­mów­ka SMACZNEGO! For Vers-24, War­saw _____ WIĘCEJ: krewimleko.wordpress.com POLECAJCIE: 

Więcej
JedzenieZdrowie

Przeciwnowotworowe działanie selenu

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Selen to pier­wia­stek wystę­pu­ją­cy w przy­ro­dzie w dwóch for­mach: orga­nicz­nej (łatwiej absor­bo­wa­nej przez orga­nizm ludz­ki) oraz nie­orga­nicz­nej. Jest dostar­cza­ny z żyw­no­ścią pocho­dze­nia roślin­ne­go i zwie­rzę­ce­go. Sub­stan­cje zawie­ra­ją­ce selen do niedawna…

Więcej
Jedzenie

Zupa z batata

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 500 ml bulio­nu warzyw­ne­go 2 spo­re bata­ty 1 cebu­la 200 ml mle­ka koko­so­we­go nie­co pokru­szo­ne­go sera feta 2 łyż­ki kapa­rów łyż­ka oli­wy sól, czer­wo­ny pieprz, płat­ki chi­li, natka pie­trusz­ki, cur­ry Pora­dy:  Na niewielkiej…

Więcej
JedzenieStyl życia

Orkiszowa pizza z kurkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Cia­sto: 200 g peł­no­ziar­ni­stej mąki orki­szo­wej 100 g mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka cukru ½ łyżecz­ki soli hima­laj­skiej 20 g świe­żych droż­dży 2 łyż­ki oli­wy gazo­wa­na woda mine­ral­na Sos kur­ko­wy: 200 g gęstego…

Więcej
JedzenieStyl życia

Sernik z owocami leśnymi i rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 200 g her­bat­ni­ków 60 g masła 500 g mascar­po­ne 350 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go słod­kie­go pół szklan­ki soku z limon­ki i skór­ka gałąz­ki roz­ma­ry­nu owo­ce leśne Pora­dy:  Her­bat­ni­ki roz­drob­ni­łam blen­de­rem i wymie­sza­łam z…

Więcej