JedzenieStyl życia

Domowy makaron pappardelle z sosem śmietanowo-kurkowym i boczkiem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

kurki6

Skład­ni­ki:

Maka­ron

 • 200 g mąki
 • 2 żółt­ka
 • 2 łyż­ki oli­wy
 • 1 łyżecz­ka soli
 • cie­pła woda

Sos

 • 30 dkg kurek
 • 10 dkg wędzo­ne­go bocz­ku
 • 1 cebu­la
 • 200 ml śmie­ta­ny 18%
 • 1 łyż­ka masła + 1 łyż­ka mąki na zasmaż­kę
 • sól, czar­ny pieprz
 • posie­ka­na natka pie­trusz­ki

Pora­dy:

Maka­ron

Prze­sie­wa­my mąkę na stol­ni­cę, soli­my i ukła­da­my ją w kopiec. Na środ­ku robi­my wgłę­bie­nie, do któ­re­go wle­wa­my żółt­ka, oli­wę i wodę. Zagnia­ta­my sprę­ży­ste cia­sto doda­jąc wodę lub mąkę, aż do uzy­ska­nia odpo­wied­niej kon­sy­sten­cji. Przy­kry­wa­my ście­recz­ką i odkła­da­my na oko­ło 20 minut. Po upły­wie tego cza­su posy­pu­je­my stol­ni­cę mąką i roz­wał­ko­wu­je­my cia­sto bar­dzo cien­ko. Kro­imy na gru­be paski. W tym celu moż­na wcze­śniej zro­lo­wać moc­no posy­pa­ne mąką cia­sto. Maka­ron gotu­je­my w dużej ilo­ści wrzą­cej, oso­lo­nej wody przez 2–3 minu­ty, w zależ­no­ści od gru­bo­ści cia­sta.

Sos

Boczek i cebu­lę kro­imy w drob­ną kost­kę, a grzy­by na kawał­ki. Mniej­sze sztu­ki może­my zosta­wić w cało­ści. Boczek wrzu­ca­my na moc­no roz­grza­ną patel­nię i cze­ka­my, aż wyto­pi się z nie­go tłuszcz. Wte­dy doda­je­my cebu­lę i pozwa­la­my się jej przy­sma­żyć. Następ­nie dokła­da­my kur­ki. Przy­pra­wia­my, dokład­nie mie­sza­my i dusi­my pod przy­kry­ciem (moż­na dodać odro­bi­nę wody). Gdy grzy­by się ugo­tu­ją, doda­je­my śmie­ta­nę, jesz­cze raz mie­sza­my i pod­grze­wa­my na dużym ogniu, by sos się zre­du­ko­wał. Jeśli sos oka­że się zbyt rzad­ki, może­my zagę­ścić go zasmaż­ką przy­go­to­wa­ną z 1 łyż­ki masła połą­czo­nej z 1 łyż­ką mąki.

Odce­dzo­ny maka­ron poda­je­my z sosem i posy­pu­je­my posie­ka­ną natką pie­trusz­ki.

kurki2
kurki3
kurki4

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *