Francuskie tartaletki z nadzieniem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

tartaletki4

Skład­ni­ki:

  •  1 opa­ko­wa­nie cia­sta fran­cu­skie­go
  • 1 duże twar­de jabł­ko (np. glo­ster)
  • 250 g sera camem­bert
  • 2 duże cebu­le
  • 1 łyż­ka cukru trzci­no­we­go
  • 1 łyżecz­ka octu bal­sa­micz­ne­go
  • 2 łyż­ki oli­wy
  • sól, młot­ko­wa­ny czar­ny pieprz

Pora­dy:

Cebu­lę kro­imy w piór­ka i wrzu­ca­my na patel­nię z nie­wiel­ką ilo­ścią roz­grza­nej oli­wy. Pozwa­la­my jej się pod­sma­żyć, a następ­nie dusi­my przez 10 minut na małym ogniu, doda­jąc cukier trzci­no­wy, ocet bal­sa­micz­ny, sól oraz czar­ny pieprz. Odsta­wia­my, aby nie­co prze­sty­gła.

Z jabł­ka usu­wa­my gniaz­do nasien­ne, kro­imy je w pla­stry, a każ­dy pla­ster na mniej­sze czę­ści.

W zależ­no­ści od tego, w jakiej for­mie mamy cia­sto, wał­ku­je­my je cien­ko, lub po pro­stu roz­wi­ja­my rulon, a następ­nie dzie­li­my je na osiem rów­nych pro­sto­ką­tów.

Na wszyst­kich pro­sto­ką­tach roz­kła­da­my rów­ną ilość duszo­nej cebu­li, następ­nie kawał­ki jabł­ka oraz kawał­ki sera camem­bert, pamię­ta­jąc by brze­gi cia­sta zosta­ły puste, co pozwo­li im wyro­snąć i ład­nie się roz­war­stwić.

Pro­sto­ką­ty cia­sta fran­cu­skie­go wraz z nadzie­niem umiesz­cza­my na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem  per­ga­mi­no­wym i pie­cze­my przez 15–20 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 200°C, aż ser się sto­pi, a brze­gi cia­sta roz­war­stwią się i zezło­cą.

Goto­we podu­szecz­ki skra­pia­my oli­wą, soli­my i posy­pu­je­my młot­ko­wa­nym pie­przem. Poda­je­my z dużą ilo­ścią ruko­li.

tartaletki5
tartaletki3
tartaletki2
tartaletki1

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy