JedzenieStyl życia

Paruchy z czekoladą

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

pampuchy2

Skład­ni­ki:

Paru­chy z cze­ko­la­dą

  • 500 g mąki pszen­nej
  • 50g droż­dży
  • ok. 200 ml mle­ka (w zależ­no­ści ile ‚zabie­rze’ mąka)
  • 2 łyż­ki cukru
  • 2 łyż­ki ole­ju
  • odro­bi­na soli

Pole­wa

  • tablicz­ka gorz­kiej cze­ko­la­dy
  • 2 łyż­ki słod­kiej śmie­tan­ki
  • 1 łyżecz­ka gru­bo­ziar­ni­stej soli mor­skiej

Pora­dy:

Droż­dże roz­ro­bi­łam z cukrem, solą, odro­bi­ną mle­ka i mąki, two­rząc zaczyn. Następ­nie doda­łam resz­tę mąki i mle­ka oraz doda­łam olej. Zagnio­tłam cia­sto i wyra­bia­łam ręcz­nie aż sta­ło się ela­stycz­ne. Odsta­wi­łam w cie­płe miej­sce na pół godzi­ny do wyro­śnię­cia. Następ­nie podzie­li­łam cia­sto na rów­nej wiel­ko­ści kulecz­ki i ponow­nie pozwo­li­łam im wyro­snąć.

Paro­wa­łam je na nakład­ce na gar­nek prze­zna­czo­nej spe­cjal­nie do goto­wa­nia na parze przez ok. 8 minut pod przy­kry­ciem. (Moż­na rów­nież ukła­dać klu­ski na gazie zawią­za­nej nad garn­kiem z gorą­cą wodą).

Aby zro­bić pole­wę, roz­pu­ści­łam pokru­szo­ną cze­ko­la­dę w kąpie­li wod­nej. Doda­łam śmie­tan­kę i sól mor­ską i dokład­nie wymie­sza­łam.

PicMonkey Collage

pampuchy3

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *