JedzenieUrodaZdrowie

Dobrane pary kulinarne

Nasza uro­da i zdro­wie są aż w 70% zależ­ne od tego co i jak jemy. Są pro­duk­ty, któ­re w połą­cze­niu tra­cą swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści, ale na szczę­ście są też takie, któ­re zesta­wio­ne razem dzia­ła­ją wyjąt­ko­wo korzyst­nie na nasze samo­po­czu­cie, zdro­wie oraz wygląd.

Wobec tego Vers-24 przed­sta­wia Wam ide­al­ne duety kuli­nar­ne, któ­re wyko­rzy­stu­ją swo­je połą­cze­nie do wzmoc­nie­nia dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia. Nie­któ­re pary mogą wyda­wać się dość oczy­wi­ste i tyl­ko utwier­dzą Was w prze­ko­na­niu do częst­sze­go spo­ży­wa­nia, inne mogą oka­zać się zupeł­nie absur­dal­ne, ale dla korzy­ści dla orga­ni­zmu napraw­dę war­to spróbować.

Łosoś i brokuły

Kwa­sy ome­ga ‑3 zawar­te w tej rybie mają wie­le świet­nych wła­ści­wo­ści- ochra­nia­ją ser­ce, obni­ża­ją poziom „złe­go” cho­le­ste­ro­lu oraz prze­ciw­dzia­ła­ją uszko­dze­niom wątro­by, dodat­ko­wo nato­miast łosoś poda­ny z bro­ku­ła­mi uła­twia uwal­nia­nie zawar­te­go żela­za oraz magne­zu z tych zie­lo­nych warzyw. W efek­cie zdro­we kwa­sy tłusz­czo­we oraz spo­ra ilość biał­ka wraz z nie­zbęd­ny­mi wita­mi­na­mi powo­du­je zmniej­sze­nie odczu­wal­ne­go stre­su i popra­wę nastroju.

Mar­chew­ka i oli­wa z oliwek

Aby naj­cen­niej­szy skład­nik mar­chew­ki, czy­li beta–karoten, został cał­ko­wi­cie przy­swo­jo­ny przez ludz­ki orga­nizm, nie­zbęd­ne jest dostar­cze­nie dużej ilo­ści zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych (a to zapew­nia nam oli­wa z oli­wek), w któ­rych się roz­pu­ści. Szcze­gól­nie teraz latem, gdy słoń­ce ata­ku­je nas z każ­dej stro­ny, to wła­śnie beta-karo­ten chro­ni nas przed zły­mi skut­ka­mi zbyt wyso­kie­go pro­mie­nio­wa­nia UV.

Win­go­ro­na i jabłka

Kom­bi­na­cja wita­min i sub­stan­cji zawar­tych w tych dwóch owo­cach dzia­ła sil­nie prze­ciw­za­krze­po­wo. Dzię­ki temu połą­cze­niu zmniej­sza się lep­kość krwi, co powo­du­je bar­dziej wydaj­ne krą­że­nie i szyb­sze roz­pro­wa­dze­nie po orga­ni­zmie potrzeb­nych skład­ni­ków. Poprzez to jeste­śmy m.in. pra­wi­dło­wo dotle­ni, a to ma ogrom­ne zna­cze­nie dla jędr­no­ści oraz zdro­we­go i pro­mien­ne­go wyglą­du naszej skóry.

Awo­ka­do i pomidor

Tę parę kuli­nar­ną moż­na bez pro­ble­mu umie­ścić na przy­kład w sałat­ce. Zagwa­ran­tu­je to nam ogrom­ny zastrzyk ener­gii i zapew­ni ochro­nę przed infek­cja­mi. Zdro­we tłusz­cze zawar­te w awo­ka­do w połą­cze­niu ze spo­rą ilo­ścią pota­su i karo­te­no­idów z pomi­do­rów popra­wia­ją nastrój, nasze samo­po­czu­cie i ochra­nia­ją orga­nizm przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Naj­le­piej jeść je jak najczęściej!

Imbir i czosnek

Nie­oce­nio­ne osob­no, ale jesz­cze bar­dziej dosko­na­łe w duecie. Świet­nie dzia­ła­ją na nasz nie­jed­no­krot­nie nasta­wio­ny na szko­dli­we sub­stan­cje i tok­sy­ny układ pokar­mo­wy. Nie tyl­ko dzia­ła­ją oczysz­cza­ją­co, ale tak­że niwe­lu­ją uczu­cie peł­no­ści zarów­no po prze­je­dze­niu jak i rów­nież po spo­ży­ciu nie­któ­rych skład­ni­ków czy potraw. Mają rów­nież dzia­ła­nie roz­grze­wa­ją­ce i jed­no­cze­śnie przy­spie­sza­ją­ce prze­mia­nę mate­rii, w związ­ku z czym pole­ca­ne są jako nie­od­łącz­ne ele­men­ty die­ty, a dodat­ko­wo wspa­nia­le dopeł­nia­ją się pod wzglę­dem smakowym.

Bura­ki i jajka

Bez wąt­pie­nia i jeden, jak i dru­gi pro­dukt mają wyjąt­ko­wy wpływ na wygląd naszej skó­ry, wło­sów i paznok­ci. Co wię­cej beta-cyja­ni­ny nada­ją­ce czer­wo­ny kolor bura­kom, spraw­nie zaj­mu­ją się oczysz­cza­niem wątro­by, a biał­ko z jajek uspraw­nia to dzia­ła­nie oraz dodat­ko­wo zaj­mu­je się usu­wa­niem tok­syn z orga­ni­zmu, plus dostar­cza wit. A, D i nie­któ­rych z gru­py B. Ten duet wyda­je się mało popu­lar­nym oraz przy­cią­ga­ją­cym połą­cze­niem, ale na przy­kład omlet z jajek, z pie­czo­ny­mi bura­ka­mi i kozim serem. Czy nie brzmi cie­ka­wie  i zachę­ca­ją­co na śnia­da­nie? Na pew­no war­to spróbować !

Szpi­nak i cytryna

Zie­lo­ne liście świe­że­go szpi­na­ku to naj­bo­gat­sze źró­dło cen­ne­go żela­za. Dodat­ko­wo są peł­ne magne­zu, któ­ry zmniej­sza uczu­cie stre­su i uła­twia codzien­ny relaks. Nato­miast ogrom­na ilość wita­mi­ny C zawar­ta w cytry­nie w połą­cze­niu z wymie­nio­ny­mi wyżej skład­ni­ka­mi szpi­na­ku to naj­lep­sza tera­pia uro­do­wa i wita­mi­no­wa. Ta kuli­nar­na para wzbo­ga­co­na  dodat­ko­wy­mi peł­no­war­to­ścio­wy­mi owo­ca­mi, taki­mi jak np. grusz­ka, banan oraz ana­nas, w cało­ści zblen­do­wa­na, gwa­ran­tu­je prze­pysz­ny, bar­dzo zdro­wy, zie­lo­ny oraz odżyw­czy kok­tajl. Bar­dzo polecamy !!!

 

Tekst: Moni­ka Koryś

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
Więcej
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *