JedzenieStyl życia

Kasza perłowa z grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

kasz1

Skład­ni­ki:

  • 50 g kaszy jęcz­mien­nej per­ło­wej
  • bulion warzyw­ny
  • 30 dkg maśla­ków
  • 2 duże cebu­le
  • 2 ząb­ki czosn­ku
  • pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki
  • gałąz­ka roz­ma­ry­nu
  • 1 łyż­ka ole­ju rze­pa­ko­we­go
  • 1 łyż­ka masła
  • sól i czar­ny pieprz gru­bo mie­lo­ny

Pora­dy: 

Jed­ną cebu­lę kro­imy w drob­ną kost­kę i pod­sma­ża­my na nie­wiel­kiej ilo­ści roz­grza­ne­go ole­ju rze­pa­ko­we­go. Wsy­pu­je­my kaszę, przy­pra­wia­my, a następ­nie stop­nio­wo dole­wa­my bulion i gotu­je­my czę­sto mie­sza­jąc, aż kasza zmięk­nie, ale cią­gle będzie al den­te (oko­ło 15 minut).

Na dużej patel­ni roz­grze­wa­my łyż­kę masła. Dru­gą cebu­lę kro­imy w piór­ka, a grzy­by na nie­wiel­kie kawał­ki. Pokro­jo­ne warzy­wa wrzu­ca­my na patel­nię razem z gałąz­ką roz­ma­ry­nu, przy­pra­wia­my i pod­sma­ża­my, aż cebu­la się zezło­ci, a grzy­by zmięk­ną.

Kaszę mie­sza­my z grzy­ba­mi i obfi­cie posy­pu­je­my świe­żą natką pie­trusz­ki. Może­my poda­wać jako doda­tek do mięs, lub jako samo­dziel­ne, aro­ma­tycz­ne, pach­ną­ce lasem i koją­ce danie.

kasz2

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *