Kasza perłowa z grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

kasz1

Skład­ni­ki:

  • 50 g kaszy jęcz­mien­nej per­ło­wej
  • bulion warzyw­ny
  • 30 dkg maśla­ków
  • 2 duże cebu­le
  • 2 ząb­ki czosn­ku
  • pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki
  • gałąz­ka roz­ma­ry­nu
  • 1 łyż­ka ole­ju rze­pa­ko­we­go
  • 1 łyż­ka masła
  • sól i czar­ny pieprz gru­bo mie­lo­ny

Pora­dy: 

Jed­ną cebu­lę kro­imy w drob­ną kost­kę i pod­sma­ża­my na nie­wiel­kiej ilo­ści roz­grza­ne­go ole­ju rze­pa­ko­we­go. Wsy­pu­je­my kaszę, przy­pra­wia­my, a następ­nie stop­nio­wo dole­wa­my bulion i gotu­je­my czę­sto mie­sza­jąc, aż kasza zmięk­nie, ale cią­gle będzie al den­te (oko­ło 15 minut).

Na dużej patel­ni roz­grze­wa­my łyż­kę masła. Dru­gą cebu­lę kro­imy w piór­ka, a grzy­by na nie­wiel­kie kawał­ki. Pokro­jo­ne warzy­wa wrzu­ca­my na patel­nię razem z gałąz­ką roz­ma­ry­nu, przy­pra­wia­my i pod­sma­ża­my, aż cebu­la się zezło­ci, a grzy­by zmięk­ną.

Kaszę mie­sza­my z grzy­ba­mi i obfi­cie posy­pu­je­my świe­żą natką pie­trusz­ki. Może­my poda­wać jako doda­tek do mięs, lub jako samo­dziel­ne, aro­ma­tycz­ne, pach­ną­ce lasem i koją­ce danie.

kasz2

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy