Niezły wałek!

Polska designerka, dzięki pomysłowi na minimalistyczny, drewniany gadżet kuchenny, zyskuje sławę wszędzie… tylko nie w Polsce! Zobaczcie jakie wzory robią furorę za granicą.

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: dawanda.com, etsy.com

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-12

Pol­ska pro­jek­tant­ka lubi nie tyl­ko piec cia­sta, ale i deko­ro­wać. Stwo­rze­nie  ory­gi­nal­ne­go wzo­ru na wypie­ku zaj­mu­je jed­nak spo­ro cza­su… I tak zro­dził się pomysł zapro­jek­to­wa­nia narzę­dzia, któ­re umoż­li­wi ude­ko­ro­wa­nie kil­ku­dzie­się­ciu wypie­ków w krót­kim cza­sie. Desi­gner­ce oczy­wi­ście zale­ża­ło na stwo­rze­niu cze­goś ory­gi­nal­ne­go, ale rów­nie waż­na była trwa­łość mate­ria­łu. W swo­jej pra­cow­ni na obrze­żach War­sza­wy zaczę­ła eks­pe­ry­men­to­wać z plo­te­rem lase­ro­wym. Efekt? Pio­ru­nu­ją­cy! Możesz popro­sić o wygra­we­ro­wa­nie wszyst­kie­go co przyj­dzie Ci do gło­wy: imie­nia, ser­ca, gwiazd­ki lub wybrać „mix”, czy­li ide­al­ną opcję dla nie­zde­cy­do­wa­nych.

Przed­sta­wia­my Wam pra­ce Zuzi Kozer­skiej, autor­ki gra­we­ro­wa­nych wał­ków z drew­na, któ­re odbi­ja­ją nie­po­wta­rzal­ne wzo­ry na cia­stecz­kach oraz masie cukro­wej do tor­tów. Ale to nie koniec moż­li­wo­ści! Dobrze spraw­dza­ją się, rów­nież na pie­ro­gach i maka­ro­nach. Nale­ży pod­kre­ślić, że wszyst­kie wał­ki po wygra­we­ro­wa­niu są deli­kat­nie impre­gno­wa­ne bez­won­nym i bez­piecz­nym w kon­tak­cie z żyw­no­ścią ole­jem.

 Na koniec kil­ka cen­nych rad od pro­jek­tant­ki, aby uzy­skać jak naj­lep­sze rezul­ta­ty:
– nie oszczę­dzaj na mące na roz­wał­ko­wa­nym cie­ście (mniej na wałek)
-naj­le­piej się spraw­dza na cie­ście o gru­bo­ści 1cm (przed odbi­ciem wzo­ru)
-nie upiecz za bar­dzo two­ich cia­stek, gdyż wte­dy wzór jest mniej widocz­ny
-wypró­buj kil­ka prze­pi­sów w małych ilo­ściach i zde­cy­duj któ­ry z nich spraw­dza się naj­le­piej

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-3

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-6

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-7

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-8

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
dawanda.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy