DesignStyl życia

Niezły wałek!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: dawanda.com, etsy.com

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-12

Pol­ska pro­jek­tant­ka lubi nie tyl­ko piec cia­sta, ale i deko­ro­wać. Stwo­rze­nie  ory­gi­nal­ne­go wzo­ru na wypie­ku zaj­mu­je jed­nak spo­ro cza­su… I tak zro­dził się pomysł zapro­jek­to­wa­nia narzę­dzia, któ­re umoż­li­wi ude­ko­ro­wa­nie kil­ku­dzie­się­ciu wypie­ków w krót­kim cza­sie. Desi­gner­ce oczy­wi­ście zale­ża­ło na stwo­rze­niu cze­goś ory­gi­nal­ne­go, ale rów­nie waż­na była trwa­łość mate­ria­łu. W swo­jej pra­cow­ni na obrze­żach War­sza­wy zaczę­ła eks­pe­ry­men­to­wać z plo­te­rem lase­ro­wym. Efekt? Pio­ru­nu­ją­cy! Możesz popro­sić o wygra­we­ro­wa­nie wszyst­kie­go co przyj­dzie Ci do gło­wy: imie­nia, ser­ca, gwiazd­ki lub wybrać „mix”, czy­li ide­al­ną opcję dla nie­zde­cy­do­wa­nych.

Przed­sta­wia­my Wam pra­ce Zuzi Kozer­skiej, autor­ki gra­we­ro­wa­nych wał­ków z drew­na, któ­re odbi­ja­ją nie­po­wta­rzal­ne wzo­ry na cia­stecz­kach oraz masie cukro­wej do tor­tów. Ale to nie koniec moż­li­wo­ści! Dobrze spraw­dza­ją się, rów­nież na pie­ro­gach i maka­ro­nach. Nale­ży pod­kre­ślić, że wszyst­kie wał­ki po wygra­we­ro­wa­niu są deli­kat­nie impre­gno­wa­ne bez­won­nym i bez­piecz­nym w kon­tak­cie z żyw­no­ścią ole­jem.

 Na koniec kil­ka cen­nych rad od pro­jek­tant­ki, aby uzy­skać jak naj­lep­sze rezul­ta­ty:
– nie oszczę­dzaj na mące na roz­wał­ko­wa­nym cie­ście (mniej na wałek)
-naj­le­piej się spraw­dza na cie­ście o gru­bo­ści 1cm (przed odbi­ciem wzo­ru)
-nie upiecz za bar­dzo two­ich cia­stek, gdyż wte­dy wzór jest mniej widocz­ny
-wypró­buj kil­ka prze­pi­sów w małych ilo­ściach i zde­cy­duj któ­ry z nich spraw­dza się naj­le­piej

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-3

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-6

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-7

650laser-engraved-rolling-pins-valek-zuzia-kozerska-8

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
dawanda.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Jedzenie

  Słodkie babeczki bez glutenu

  Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
  Więcej
  JedzenieZdrowie

  Dlaczego warto jeść jagody?

  Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jago­do­we…
  Więcej
  Wywiady

  Natasha Dziewit projektantka mody, niczym archeolog

  NATASHA DZIEWIT – CO BY TU DUŻO MÓWIĆ. WYSTARCZY POKAZAĆ JEJ KOLEKCJE, KTÓRE PRZYPOMINAJĄ MOZAIKĘ KULTUROWĄ. PROJEKTANTKA, KTÓRA NICZYM ARCHEOLOG, ODKRYWA ŚWIAT I KULTURY. DOCIERA DO ICH KORZENI, BY NASTĘPNIE TWORZYĆ PEREŁKI MODOWE DLA NAS I  KOLEJNYCH POKOLEŃ. NATASHA POKAZUJE, ŻE MODA JEST MIĘDZYNARODOWA, ŁĄCZY LUDZI, ALE RÓWNIEŻ ICH OD SIEBIE ODRÓŻNIA. TĘ UNIKALNOŚĆ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDA ODWAŻNA KOBIETA, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *