ModaTrendy

NAJMODNIEJSZE DODATKI NA JESIEŃ

Dodatki odgrywają ogromną rolą w jesiennych lookach. To właśnie one stanowią wisienkę na torcie stylizacji. Czy możecie sobie wyobrazić Audrey Hepburn w kultowych filmach, gdzie mogłaby się obejść bez najmodniejszych torebek, rękawiczek lub okryć głowy? Nie ma mowy! Redakcja Vers-24 „na dodatek” poleca trendy, które Cię ogrzeją.

TORBY W ROZMIARZE XXL LUB XXS

Obec­nie moda popa­da ze skraj­no­ści w skraj­ność. Naj­mod­niej­szy­mi tor­ba­mi na jesień są zarów­no te mini-mini, któ­re miesz­czą zale­wie 3 rze­czy na krzyż, jak i mode­le w roz­mia­rze XXL, do któ­rych scho­wasz swój cały asor­ty­ment. Pierw­sze przy­ku­wa­ją uwa­gę minia­tu­ro­wym roz­mia­rem, a dru­gie są tak duże, że nie da się ich prze­oczyć. Jesie­nią 2017 pole­ca­my małe kufer­ki, worecz­ki i toreb­ki na łań­cusz­ku. Z dużych toreb wybierz czar­ne, sza­re lub trans­pa­rent­ne. Tor­by na wyrost przy­da­dzą się w dro­dze do pra­cy i na lot­ni­sko.

DŁUGIE RĘKAWICZKI

Ręka­wicz­ki im dłuż­sze tym mod­niej­sze. Zada­ją szy­ku i ele­gan­cji. Dłu­gie ręka­wicz­ki koja­rzo­ne z balem, dzi­siaj możesz nosić na co dzień. Połą­cze­nie casu­alo­we­go sty­lu z ele­gan­cją jest tren­dy. Dłu­gie ręka­wicz­ki niczym rękaw ogrze­ją Two­je dło­nie. Jeśli wybie­rzesz ręka­wicz­ki ozdo­bio­ne ele­men­ta­mi deko­ra­cyj­ny­mi, nie musisz zakła­dać kosz­tow­nej biżu­te­rii. To one speł­nią tę rolę. Redak­cja Vers-24 pole­ca naj­mod­niej­sze ręka­wicz­ki ze skó­ry, zamszu, saty­ny lub z aksa­mi­tu. Nosi­ła je mię­dzy inny­mi Ange­li­na Jolie w fil­mie „Tury­sta”.

BONJOUR BERETY!

BERSHKA, ASOS, LUI

Chce­cie wie­dzieć jaka sto­li­ca mody zapo­cząt­ko­wa­ła  trend na bere­ty? Paryż się kła­nia. Bere­ty były chęt­nie noszo­ne przez Bri­git­te Bar­dot i Jane Bir­kin. Ten doda­tek doda Ci arty­stycz­ne­go looku i ubar­wi jesien­ne uli­ce. Naj­mod­niej­sze okry­cia gło­wy wybierz w kolo­rze czer­wo­nym, sza­rym i czer­wo­nym. Ude­ko­ro­wa­ne per­ła­mi i mod­ny­mi hafta­mi bere­ty spra­wią, że będziesz wyglą­da­ła nie­po­wta­rza­nie. Noś je na wzór fran­cu­skich ikon sty­lu.

MODNE KAPELUSZE

Jeśli masz okrą­gły kształt buzi, odstaw beret i załóż kape­lusz. Te okry­cia gło­wy są lan­so­wa­ne przez Fran­cuz­ki i Angiel­ki. To nie­sa­mo­wi­te, z jaką odwa­gą i pew­no­ścią sie­bie noszą je Pary­żan­ki. Kape­lu­sze spra­wią, że nie przej­dziesz nie­zau­wa­żo­na w tłu­mie. Są szy­kow­ne. W ich nosze­niu inspi­ruj się wize­run­kiem Kate Moss, Micha­ela Jack­so­na oraz Kate Mid­dle­ton.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy