ModaTrendy

Gdzie kupić ciepłe dodatki na zimowe dni? Podpowiadamy i szukamy dla Was modeli u Polskich projektantów

  Podczas zimy często stajemy przed wyborem tego czy chcemy wyglądać dobrze czy wolimy żeby było nam ciepło. Na szczęście w okresie zimna wielu projektantów przychodzi nam z pomocą. Dbają oni aby w czasie mrozów nie trzeba było rezygnować z ani jednej z tych rzeczy. Możesz wyglądać bowiem stylowo i zadbać o to, aby nie zachorować.

 

Spe­cjal­nie dla Was zna­la­zły­śmy dodat­ki, któ­re Was ogrze­ją i dodat­ko­wo spra­wią, że wasza sty­li­za­cja będzie uda­na.

Szaliki

Kie­dy nie nosisz gol­fów, war­to zadbać o to, żeby Two­ja szy­ja była zakry­ta. Weł­nia­ny i baweł­nia­ny sza­lik to jed­na z pod­staw tego aby było Ci cie­pło. Redak­cji Vers-24 podo­ba­ją się mode­le pro­po­no­wa­ne przez mar­ki Byna­me­sak­ke, B Sides, Le Brand i Wero­ni­ke Czar­no­tę.

PS. Kie­dy decy­du­jesz się na sza­lik pamię­taj o tym aby zało­żyć go asy­me­trycz­nie. Dzię­ki temu optycz­nie wydłu­żysz swo­ją syl­wet­kę.

Czapki

Podob­no naj­wię­cej cie­pła ucie­ka przez gło­wę. Dla­te­go zimą bar­dzo waż­ne jest zadba­nie wła­śnie o tę cześć cia­ła. My zna­la­zły­śmy dla Was kasz­kie­ty (must have tego sezo­nu), bere­ty oraz typo­we w sezo­nie zimo­wym- beanie. Nasze ulu­bio­ne mode­le kupisz odpo­wied­nio w LeBran­dzie, Momu, Pom­po­nie i Sha­me­less. Kie­dy wybie­rasz się na kola­cje lub wyj­ście do zna­jo­mych postaw na dwa pierw­sze mode­le. Benie dobrze spraw­dzi się do jean­sów i over­si­zo­wych swe­trów.

Skarpetki

Skar­pet­ki są bar­dzo dobrym dopeł­nie­niem sty­li­za­cji. Pasu­ją do mod­nych w tym sezo­nie bot­ków, cie­płych Emu czy Tim­ber­lan­dów. Zależ­nie od tego czy wolisz mini­ma­lizm czy jesteś fan­ką eklek­tycz­nych sty­li­za­cji mamy dla Cie­bie parę pro­po­zy­cji. W pierw­szej sytu­acji dobrą inwe­sty­cją będzie model od RISK made in War­saw. Kie­dy jed­nak lubisz kolor zde­cy­duj się na mode­le od Hap­py Socks. Nie­za­leż­nie jed­nak od wybra­ne­go przez Cie­bie sty­lu, obie mar­ki gwa­ran­tu­ją, że nie zmar­z­niesz w zimo­we wie­czo­ry!

A ty jakie masz spo­so­by na to aby było Ci cie­pło w cza­sie zimy? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze.

 

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy