ModaTrendy

10 rzeczy marki SFERA, które musisz mieć w swojej szafie

Sfera to kolejna hiszpańska modowa sieć należąca do grupy El Corte Ingles – europejskiego lidera sprzedaży założonego w 1940 roku,  której priorytetem jest jak najlepsza jakość, różnorodność kolekcji i ciągła ich aktualizacja, poprzez szybkie, wciąż zmieniające się trendy.  Pojawiające się w  sklepach nowe kolekcje Sfery dla osób, które cenią sobie indywidualność jak i określony styl, która niedawno otworzyła swoje pierwsze sklepy w Polsce, zawsze inspirowane są najbardziej pożądanymi na rynku ubraniami i dodatkami. W rezultacie wszystko, co modne i aktualne w świecie mody spotyka się z komfortową i przystępną ceną, za którą markę już  pokochali klienci, czego dowodem jest ponad 350 punktów sprzedaży na całym świecie.

Wybra­li­śmy dla Was 10 rze­czy mar­ki Sfe­ra, któ­re war­to mieć w swo­jej sza­fie!

1. Szary garnitur w kratę

Praw­dzi­wy król jesie­ni- nie­za­stą­pio­ny gar­ni­tur. I cho­ciaż praw­dzi­wy prym wio­dą kra­cia­ste, sza­re mary­nar­ki, wie­my, że naj­le­piej pre­zen­tu­je się w komplecie‑w całej oka­za­ło­ści. Taki kom­plet w sza­fie to praw­dzi­wy ratu­nek i spraw­dzo­ny zestaw nie­mal na każ­dą oka­zję.

2. Biały golf

W tym sezo­nie all black zamie­nia­my na all whi­te, dla­te­go tej jesie­ni war­to zain­we­sto­wać w dobrej jako­ści, cie­pły, over­si­zo­wy golf w bia­łym kolo­rze. Ten czy­sty i nie­ska­zi­tel­ny kolor naj­chęt­niej zesta­wia­my z bia­ły­mi spód­ni­ca­mi.

3. Srebrna spódnica

Ody­se­ja kosmicz­na na dobre zawład­nę­ła wybie­ga­mi- czy to w posta­ci dodat­ków: tore­bek, butów, czy w wer­sji total look- poły­sku­ją­cych, lśnią­cych niczym syre­ni ogon sukie­nek, spodni i spód­nic. Srebr­na mini będzie krop­ką nad i każ­dej sty­li­za­cji. Odlot!

4. Biała bluzka

Praw­dzi­wy kla­syk, któ­ry abso­lut­nie musi zna­leźć się w sza­fie każ­dej kobie­ty, bez wzglę­du na to, czy obo­wią­zu­je Cię dress code. W tym sezo­nie zamiast kla­sycz­nej i nud­nej bia­łej koszu­li, sta­wia­my na tą z żabo­ta­mi i fan­ta­zyj­ny­mi marsz­cze­nia­mi czy fal­ba­na­mi.

5. Jedwabny szlafrok w kwiaty

Jak prze­my­cić orient do sza­rej rze­czy­wi­sto­ści? Nic prost­sze­go. Mięk­kie, saty­no­we i jedwab­ne szla­fro­ki niczym od japoń­skich gejsz, zdo­bią teraz boga­to hafto­wa­ne kwia­ty. Takie kimo­no świet­nie współ­gra z kul­to­wą, skó­rza­ną ramo­ne­ską.

6. Jeansy w stylu lat 70

W parę porząd­nych, naj­wyż­szej jako­ści jean­sów war­to zain­we­sto­wać. Jeże­li kochasz lata 70, styl hip­pie, koniecz­nie sprawdź naj­więk­szy trend sezo­nu- jean­so­we dzwo­ny, na któ­re nie musisz wyda­wać for­tu­ny.

7. Koszula

Kto powie­dział, że naj­zwy­klej­sza koszu­la w nie­bie­skie paski musi być nud­na? Na pozór zwy­czaj­na- zapi­na­na zacho­waw­czo pod samą szy­ję, waria­cją na jej temat jest ogrom­na, marsz­czo­na fal­ba­na idą­ca wzdłuż ramie­nia tuż przy szyi.

8. Czerwona, rozkloszowana spódnica

Gwa­ran­tu­je­my, że w takiej spód­ni­cy nie przej­dziesz na uli­cy nie­zau­wa­żo­na. Powrót do lat 60? My kocha­my ją szcze­gól­nie za duże, czar­ne guzi­ki, dłu­gość midi i roz­klo­szo­wa­ny krój.

9. Zamszowe botki

Zamszo­we bot­ki każ­dej sty­li­za­cji doda­dzą ele­gan­cji, a przy oka­zji są nie­zwy­kle efek­tow­ne. W dodat­ku takie buty spraw­dzą się nie tyl­ko pod­czas kar­na­wa­łu- dzię­ki sta­bil­ne­mu słup­ko­wi spraw­dzą się na co dzień. W dodat­ku wyglą­da­ją nie­ba­nal­nie tak­że do pary jean­sów!

10. Welurowy pasek

Sze­ro­ki, wyra­zi­sty pas z klam­rą to w tym sezo­nie abso­lut­ny must-have! Kocha­ją go kobie­ty, bo pod­kre­śla talię i cał­ko­wi­cie odmie­nia zarów­no sukien­kę, jak i każ­dy over­si­zo­wy swe­ter. Tej jesie­ni kocha­my welur- war­to dla odmia­ny wybrać nie­sztam­po­wy  pasek z welu­ru w kolo­rze fuk­sji.

Komentarze

komen­ta­rzy