ModaTrendy

Kolczyki koła

 

Niezależnie od tego, czy kochasz damskie, małe, obejmujące płatek ucha, czy może  preferujesz ich efektowne wersje w stylu lat 70 czy 90. Najnowsze pokazy są najlepszym dowodem na to, że w tym sezonie projektanci zaspokoją wszystkie gusta i każda z nas znajdzie perfekcyjne, stworzone dla siebie kolczyki koła. Zainspirujcie się tym prostym trendem na kolczyki, które zawładnęły latami 90!

Jen­ni­fer Lopez, któ­rej okrą­głe kol­czy­ki noszo­ne do spor­to­wych dre­sów we wcze­snych latach 2000 sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym, z powo­dze­niem nosi je do dziś od rana do wie­czo­ra- z kla­sycz­nym płasz­czem czy kom­bi­ne­zo­nem. Obok Jen­ni­fer Lopez ze zło­tych kol­czy­ków kół swój znak roz­po­znaw­czy uczy­ni­ła Sade, któ­ra swo­je ulu­bio­ne, gru­be, zło­te obrę­cze nosi z per­fek­cyj­nie wygła­dzo­ny­mi wło­sa­mi. I nie są tym odosob­nio­ne, bo cho­ciaż looki mode­lek i it-girls wciąż się zmie­nia­ją, ten jeden detal pozo­sta­je sta­ły : miłość do kol­czy­ków kół odwza­jem­nia­ją tak­że Emi­ly Rataj­kow­ski, Zen­daya, Hailey Bal­dwin czy Bel­la Hadid. 

Tak napraw­dę kol­czy­ki koła nigdy nie wyszły z mody, a ich popu­lar­ność datu­je się na ponad trzy tysią­ce lat temu – kobie­ty kocha­ły je już w sta­ro­żyt­nym Egip­cie i Mezopotamii.

Koniecz­nie wypró­buj ten trend na sobie. Kobie­ty, któ­re lubią eks­pe­ry­men­ty i funk, z powin­ny wzo­ro­wać się na mode­lu Adwoa Abo­ah. Zło­te kol­czy­ki koła znaj­dziesz teraz w kolek­cjach naj­więk­szych domów mody, takich jak Fen­di, Vete­ments,  u jubi­le­rów (Sophie Buhai, Sarah & Seba­stian) , w rodzi­mych buti­kach (prze­pięk­ne znaj­dziesz w kolek­cji Mag­da­le­ny Frac­ko­wiak, Bel­ler, Rosa x Mar­ta Dyks) czy w sie­ciów­kach. Rozej­rzyj się za ele­ganc­ką parą zło­tych, cien­kich kol­czy­ków kół, któ­rych wiel­bi­ciel­ką jest Solan­ge. A jeże­li wolisz coś mniej­sze­go, ale cie­kaw­sze­go, postaw na małą parę jaką nosi cór­ka Cin­dy Craw­ford, Kaia Ger­ber. Jeże­li  w biżu­te­rii lubisz nie­kon­wen­cjo­nal­ne i nie­oczy­wi­ste roz­wią­za­nia, to kol­czy­ki koła mogą wyda­wać Ci się zbyt zwy­czaj­ne- nic bar­dziej myl­ne­go! Miło­śni­cy biżu­te­rii mogą się cie­szyć i pójść tro­pem Chloë Sevi­gny, któ­ra z suk­ce­sem nosi archi­tek­to­nicz­ne pro­por­cje i wybie­ra duże i odważ­ne kol­czy­ki, co (choć może spra­wiać kło­po­ty w swo­bod­nym odwra­ca­niu gło­wy), jest dobrym spo­so­bem na przy­ku­cie uwa­gi.  

1. COS, 2. Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak Jewer­ly, 3. &Other Sto­ries, 4. KOPI, 5. Bershka

Nic dziw­ne­go, że już zosta­ły okrzyk­nię­te nowy­mi cho­ke­ra­mi, na dobre je zastę­pu­jąc. A jak naj­le­piej je nosić? Tak efek­tow­na biżu­te­ria nie wyma­ga dodat­ko­wej opra­wy – naj­le­piej spraw­dzi się  gład­ki, nisko upię­ty ogon, któ­ry odsło­ni ich blask.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

 

Komentarze

komentarzy