ModaTrendy

ZNAMY TRENDY W KOSTIUMACH KĄPIELOWYCH NA LATO 2018

Jak wiadomo, projektanci mody są zawsze do przodu. W tym roku bierzemy z nich przykład, bo już wiemy, jakie kostiumy kąpielowe będą najmodniejsze latem 2018. Zobacz sama!

 

KWIECISTE BIKINI: TRENDY SS 2018

Latem 2018 w Two­jej tor­bie pla­żo­wej nie może zabrak­nąć kwie­ci­ste­go biki­ni z fal­ba­ną np. mar­ki Feba. Ultra­ko­bie­cy print, któ­ry abso­lut­nie nigdy nie wycho­dzi z mody. Fal­ba­na w sty­lu fla­men­co sta­no­wi ozdo­bę samą w sobie. W sezo­nie 2018 kró­lu­ją drob­ne kwia­ty – sub­tel­ne i deli­kat­ne. Motyw ogro­du prze­wi­jał się w kolek­cji ubrań Erdem x H&M w 2017 roku, a w 2018 wie­dzie prym na pla­ży.

MONOKINI W SZAFIROWYM KOLORZE: TRENDY SS 2018

Pla­żo­wicz­kom, któ­re cenią mor­ski szyk, pole­ca­my mono­ki­ni w pięk­nym, sza­fi­ro­wym kolo­rze. Naj­mod­niej­sze będą mini­ma­li­stycz­ne mode­le z trans­pa­rent­ny­mi moty­wa­mi – desi­gnem przy­po­mi­na­ją­ce body. My zna­la­zły­śmy takie faso­ny w naj­now­szej kolek­cji mar­ki Feba, któ­re mają wbu­do­wa­ne misecz­ki do biu­sto­no­sza M‑Bra Cup mar­ki Muehl­me­ier. Inno­wa­cyj­ne, lek­kie i nada­ją­ce pier­siom ład­ny kształt.

NAJMODNIEJSZE AZTECKIE WZORY: TRENDY SS 2018

W tren­dy pla­żo­we 2018 wpi­su­ją się tak­że kostiu­my kąpie­lo­we inspi­ro­wa­ne aztec­ką kul­tu­rą. A’la amu­le­ty, ple­mien­na sym­bo­li­ka i geo­me­trycz­ne wzo­ry to zde­cy­do­wa­nie ten kli­mat. Takie stro­je pla­żo­we zagra­ją w duecie z dłu­gi­mi spód­ni­ca­mi, hafto­wa­ny­mi tuni­ka­mi i zdo­bie­nia­mi w posta­ci frędz­li oraz pom­po­nów.

BIKINI W KOLORZE MALINY: TRENDY SS 2018

Róż wie­dzie prym od kil­ku sezo­nów na poka­zach naj­więk­szych domów mody. W tym roku pla­żo­wy debiut ma jego mali­no­wy odcień. Soczy­sty i wyra­zi­sty, któ­ry pięk­nie mie­ni się w słoń­cu. Różo­we, sor­be­to­we biki­ni z nowo­cze­sny­mi wią­za­nia­mi taki­mi jak np. u mar­ki Feba to must have każ­dej mod­nej pla­żo­wicz­ki. Model z wbu­do­wa­ny­mi misecz­ka­mi M‑Bra Cup od fir­my Mueh­le­me­ier, któ­re pro­fi­lu­ją biust jest lek­ki i kom­for­to­wy. Muehl­me­ier to praw­do­po­dob­nie jedy­ny tego typu euro­pej­ski pro­du­cent, któ­ry łączy zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię 3‑D z naj­now­szy­mi tren­da­mi.

CZARNE BIKINI: TRENDY SS 2018

Czar­ne biki­ni uwiel­bia­my za to, że jest kla­sycz­ne, ponad­cza­so­we i pasu­je na pla­żo­wą impre­zę. W sezo­nie let­nim 2018, ten ulu­bio­ny kolor Coco Cha­nel zatań­czy ze srebr­nym poły­skli­wym pasem. Taki kostium kąpie­lo­wy wbrew pozo­rom ma róż­ne obli­cza. W cią­gu dnia postaw na dziew­czę­cy model z fal­ba­ną w ryt­mie fla­men­co, a wie­czo­rem załóż czar­ne biki­ni z wią­za­nia­mi – auto­ma­tycz­nie doda Two­je­mu looko­wi prze­bo­jo­wo­ści.  

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Zdję­cia: VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy