ModaTrendy

Modna wigilia – jak ubrać się w ten szczególny dzień

Do wigilii zostało zaledwie dziesięć dni. Każde Boże Narodzenie to magiczny czas, moment w którym na chwilę możemy odejść od zmartwień dnia codziennego i skupić się na rodzinie i przyjaciołach. O swoim stroju na uroczystą kolację warto pomyśleć już wcześniej aby nie zostać zaskoczonym na ostatnią chwilę. Niezależnie od tego gdzie spędzasz świąteczny czas, redakcja Vers-24 przygotowała dla Was propozycję stylizacji idealnych na tę uroczystość. Poczuj się wyjątkowo w ten szczególny czas.

Black is always a good idea

Nie­za­leż­nie od pory roku, nie potra­fisz zre­zy­gno­wać z czar­ne­go? Na wigi­lij­ną kola­cję ten kolor spraw­dzi się rów­nie dobrze. Pro­po­no­wa­na przez nas aksa­mit­na, ołów­ko­wa spód­ni­ca pod­kre­śli Two­ją figu­rę, a marsz­cze­nie na przo­dzie doda cało­ści ele­gan­cji. Do kla­sycz­ne­go looku, dodaj dopa­so­wa­ny golf. Pamię­taj jed­nak o tym, że do takiej sty­li­za­cji nie będzie paso­wał każ­dy model buta. Zde­cy­duj się na model bez pię­ty, na lek­kim obca­sie. Dzię­ki temu wysmu­klisz swo­ją syl­wet­kę. Całość dopeł­nij biżu­te­rią i goto­we!

Elegancki plis

Pli­sy od paru sezo­nów nie wycho­dzą z mody! Nie trud­no się temu dzi­wić, bo dzię­ki ich pomo­cy nie tyl­ko wyglą­da­my dobrze ale rów­nież może­my zakryć swo­je nie­do­sko­na­ło­ści. Przy wybo­rze wigi­lij­nych sty­li­za­cji w oko wpadł nam model pli­so­wa­nej spód­ni­cy z Zary. Jej ciem­ny kolor, bar­dzo dobrze zgra się z gru­bym, weł­nia­nym swe­trem i lek­ki­mi buta­mi. Całość możesz dopeł­nić poły­sku­ją­cy­mi kol­czy­ka­mi. Gwa­ran­tu­je­my, będziesz wyglą­da­ła świet­nie!

Zielono mi

Cie­ka­wą pro­po­zy­cją, dla każ­dej fan­ki mody będzie aksa­mit­na, zie­lo­na sukien­ka.  Dzię­ki swo­je­mu kolo­ro­wi ide­al­nie wpa­su­ję się w świą­tecz­ny kli­mat. My pro­po­nu­je­my zało­żyć do niej lek­ką, zło­ta biżu­te­rie oraz dla kon­tra­stu, moc­niej­sze, czar­ne but­ka­mi. Dodat­ko­wo swo­je usta poma­luj na czer­wo­no. Gwa­ran­tu­je­my, będziesz wyglą­da­ła świet­nie!

Kombinezon dobry na wigilie

Kie­dy szu­kasz wigi­lij­nych sty­li­za­cji nie powin­naś zapo­mi­nać o kom­bi­ne­zo­nie! My zna­la­zły­śmy dla Cie­bie dwa mode­le z H&M. Nie­za­leż­nie od tego, na któ­ry się zde­cy­du­jesz musisz pamię­tać o tym aby nie zakry­wać swo­ich nóg i zde­cy­do­wać się na odkry­te szpil­ki. Na szyj war­to powie­sić, dłu­gi naszyjnik.Dzięki temu wysmu­klisz swo­ją syl­wet­kę. Efekt wow? Na pew­no.

Klasyka nigdy nie wychodzi z mody

A może wigi­lij­ną porą chcia­ła­byś posta­wić na kla­sy­kę? W takim razie pamię­taj, że gra­na­to­we spodnie i bia­ła koszu­la to zestaw nie tyl­ko bar­dzo bez­piecz­ny ale rów­nież wyjąt­ko­wo uda­ny. Nie nosisz wyso­kich butów? W takim razie spo­koj­nie możesz posta­wić na moka­sy­ny. Do stro­ju dodaj kol­czy­ki i jesteś goto­wa na kola­cję w gro­nie rodzi­ny.

Redak­cja Vers-24, wszyst­kim swo­im czy­tel­nicz­kom życzy rodzin­nych i wspa­nia­łych świąt Boże­go Naro­dze­nia. Mamy nadzie­ję, że będzie to dla Was czas odpo­czyn­ku i spo­ko­ju.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy