ModaTrendy

Jaki zimowy płaszcz do jakiej sylwetki?

 

Zima zbliża się wielkimi krokami, a Ty jeszcze nie masz pomysłu na zimowy płaszcz? Modnych opcji będzie wiele, ale nie zawsze najnowsze trendy służą naszej sylwetce. W tym sezonie płaszcz ma być jak mocny make-up. Dobrze kryć i wyróżnić Cię z tłumu! Podpowiadamy, jakie zimowe płaszcze wybrać do Twojej figury.

Tego sezo­nu war­to posta­wić na over­si­zo­we mode­le płasz­czy oraz pro­ste for­my. Taki płaszcz to inwe­sty­cja. Nie wyj­dzie z mody, bo brak tu eks­tra­wa­gan­cji. Zimą, pod taki płaszcz możesz zało­żyć napraw­dę gru­by swe­ter z włócz­ki.

Co jed­nak jeśli masz wąskie ramio­na i sze­ro­kie, masyw­ne uda? Postaw na płaszcz a’la Twig­gy: pro­sty w swo­jej for­mie i bez paska w talii. Ten w kolo­rze cukier­ko­wym odmło­dzi Two­ją sty­li­za­cję. Przy­da Ci się też kla­sycz­ny model płasz­cza z futrza­nym koł­nie­rzem, któ­ry optycz­nie powięk­szy biust. Tym razem jed­nak prze­wiąż się paskiem w talii i noś się kobie­co.

Masz kobie­ce kształ­ty? Dla Cie­bie są wszyst­kie kla­sycz­ne i ele­ganc­kie faso­ny płasz­czy w jed­nym kolo­rze. Z pale­ty odcie­ni przy­mierz głę­bo­ką zie­leń, czer­wień lub czerń. Wybierz mode­le za kola­no – ogrze­ją i pod­kre­ślą talię niczym ołów­ko­wa spód­ni­ca. Płasz­cze w kształ­cie lite­ry A wylan­so­wa­nej przez dom mody Dior są stwo­rzo­ne z myślą o Tobie.

Masz chło­pię­cą, model­ko­wą syl­wet­kę? To naj­mod­niej­sza figu­ra od dobrych kil­ku lat. Jed­nak i Ty musisz wie­dzieć, w jakich faso­nach wyglą­dasz naj­le­piej! Postaw na mode­le płasz­czy z pago­na­mi, klap­ka­mi, paska­mi i guzi­ka­mi. Per­fek­cyj­ny jest model dwu­rzę­do­wy. Owiń się sza­lem i spryt­nie dodaj roz­mia­ru biu­sto­wi. Kla­sycz­ne mode­le takich płasz­czy nosi­ła m.in. Audrey Hep­burn. Możesz tak­że sza­leć ze wzo­ra­mi: kra­tą oraz moty­wa­mi orien­tal­ny­mi.

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy