ModaTrendy

Ogrzej się na zimę. Przegląd swetrów na zimowe mrozy

             Gorąca czekolada, wełniane skarpetki i ciepły duży sweter. To jedne z najlepszych rzeczy w zbliżającej się zimie. Wiemy o tym nie tylko my, ale również blogerki czy gwiazdy Instagrama, które na portalach dzielą się właśnie taka wizją nadchodzących chłodnych dni. Zimę pragniesz spędzić równie stylowo jak one? Znalazłyśmy swetry, które pozwolą wam przetrwać pierwsze mrozy a zarazem nie zrezygnować z dopracowanego i stylowego looku.

Weł­nia­ne, ple­cio­ne czy luź­ne mode­le? Dla wszyst­kich fanek, nie­za­leż­nie od gru­bo­ści port­fe­la przy­go­to­wa­li­śmy róż­ne pro­po­zy­cje. Tej zimy nie zmar­z­nie­cie!

200–400 zł

Swe­try w takiej kate­go­rii ceno­wej pro­jek­tu­je min. zna­ne wszyst­kim The Odder Side czy Byna­me­sak­ke. W pierw­szym ze skle­pów zwró­ci­ły­śmy uwa­gę na mode­le z wycię­cia­mi na ple­cach, któ­re możesz nosić na dwa spo­so­by. Bar­dzo cie­ka­wą pro­po­zy­cją są rów­nież roz­pi­na­ne kar­di­ga­ny. My w szcze­gól­no­ści zako­cha­ły­śmy się w gra­na­to­wym mode­lu. Swo­ją este­ty­ką prze­ko­nu­ją rów­nież swe­try pro­po­no­wa­ne przez dru­gi brand. Tutaj kla­sy­ka mie­sza się z dobry­mi jako­ścio­wo mate­ria­ła­mi. Luź­ne cha­rak­ter narzu­tek ide­al­nie spraw­dzi się w domo­wym zaci­szu jak rów­nież dopeł­nie­nie bar­dziej awan­gar­do­wej sty­li­za­cji.

Przegląd swetrów na zimowe mrozy

The Odder Side, Justy­na Chra­bel­ska, Le Brand

400–600 zł

Swe­try w takim prze­dzia­le ceno­wym znaj­dziesz nie­mal u każ­de­go pro­jek­tan­ta. Nasze ulu­bio­ne to jed­nak to te od  Bień­skow­skiej i Justy­ny Chra­blew­skiej. Zauro­czy Cię u nich nie tyl­ko mini­ma­li­stycz­ny design, ale rów­nież jakoś arty­ku­łów. Cie­ka­wą pro­po­zy­cją są rów­nież swe­try pro­jek­to­wa­ne przez mar­kę Mle Col­lec­tion. Ich lek­ka for­ma spra­wi, że ide­al­nie dopra­cu­ją, każ­dą zimo­wą sty­li­za­cje.

zimowe swetry

Robo­ty ręcz­ne, , Bien­ko­vska, Byna­ke­sak­ke

800- <1000 zł

Chcesz żeby Twój swe­ter stał się inwe­sty­cją i mógł słu­żyć przez dłu­gie lata? W takiej sytu­acji war­to zapła­cić za nie­go wię­cej, aby cie­szyć się nim przez wię­cej niż jeden sezon. Z ponad­cza­so­wy­mi pro­po­zy­cja­mi zetkniesz się u takich marek jak: Le Brand, Robo­ty Ręcz­ne i Bere­ni­ka Czar­no­ta. Z pierw­szej fir­my pole­ca­my cie­płe gol­fy, w dru­giej pro­po­nu­je­my zain­we­sto­wać w swe­try z domiesz­ką kasz­mi­ru, a w trze­ciej sku­pić się na over­si­zo­wych mode­lach. Wszyst­kie z nich ide­al­nie spraw­dzą się na zim­niej­sze dni.

<1000 zł

To już swe­try z naj­wyż­szej pół­ki! Dosko­na­łe wyko­na­nie i świet­ny design spra­wi, że będziesz już cze­ka­ła na nadej­ście zim­niej­szych dni. Te naj­cie­kaw­sze i naj­le­piej wyglą­da­ją­ce znaj­dziesz np. w La Mani. My pole­ca­my model Har­cie i Clo­ney. Każ­dy z mode­li dosta­niesz w trzech kolo­rach i możesz dobrze połą­czysz ze skó­rza­ną spód­ni­cą i kla­sycz­ny­mi dżin­sa­mi.

Bere­ni­ka Czar­no­ta, La mania, Bere­ni­ka Czar­no­ta

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy