Wywiady

„CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA…” KOLOROWO! - Wywiad z Małgorzatą Knopik-Skibińską

Mał­go­rza­ta Kno­pik-Ski­biń­ska – nie­tu­zin­ko­wa pro­jek­tant­ka, któ­ra nie boi się pły­nąć pod prąd. Wno­si do pol­skiej mody – KOLOR i OPTYMIZM. Dzię­ki niej na świat patrzysz przez różo­we oku­la­ry.  Jej mar­ka MOXOS udo­wad­nia, że uni­wer­sa­lizm i indy­wi­du­alizm idą w parze, a styl jest zarów­no kobie­tą, jak i męż­czy­zną. Zbuntowaną/ym. Seksowną/ym. Wyjątkową/ym. Jak jej linia Uni­Sex.

Więcej
Wywiady

Wrzenie Świata w służbie literatury. Rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Roz­ma­wia­ła: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 W samym ser­cu War­sza­wy, na tyłach uli­cy Nowy Świat, znaj­du­je się Wrze­nie Świa­ta – kawia­r­nio-księ­­ga­r­nia, któ­ra łączy miło­śni­ków kawy i dobrej lite­ra­tu­ry non-fic­tion. Jej zało­ży­cie­la­mi są wybit­ni pol­scy repor­ta­ży­ści: Mariusz Szczy­gieł, Woj­ciech Toch­man…

Więcej
Wywiady

Jakub Gierszał. Drogą nie na skróty

Tak ide­ali­stycz­ne podej­ście do zawo­du jest dziś wśród mło­dych akto­rów rzad­ko­ścią. Do tego wiel­ki talent, któ­ry spra­wia, że wia­ry­god­ny pozo­sta­je w skraj­nie odmien­nych rolach. Z Jaku­bem Gier­sza­łem roz­ma­wiam o war­to­ści kina, prze­kra­cza­niu wła­snych barier oraz…

Więcej
Wywiady

Olivia Kijo i jej podwójne życie artystyczne

Dosko­na­le inter­pre­tu­je tren­dy ze świa­to­wych wybie­gów, na swo­im blo­gu poka­zuj styl, któ­ry cięż­ko pod­ro­bić. Mini­ma­lizm zesta­wio­ny z ide­al­nie wywa­żo­ny­mi ele­men­ta­mi gla­mo­ur to jest to co cechu­je blo­ger­kę Oli­vię Kijo. Pora­nek zaczy­nam od… Panicz­ne­go stra­chu i ner­wo­we­go…

Więcej
Wywiady

Karolina Staniec. Na własnych zasadach

Roz­ma­wia­ła: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: Ola Kowal­ska Sty­li­za­cja: Daria Bie­drzyc­ka Nie chce nazy­wać sie­bie aktor­ką, bo uwa­ża, że jesz­cze nie nią nie jest. Co ją okre­śla? Poko­ra i bez­kom­pro­mi­so­wość. Karo­li­na nie uzna­je pół­środ­ków i bala­stów. Naj­więk­sza miłość?…

Więcej
ExclusiveWywiady

Robię to co kocham. Paulina Pyszkiewicz.

Ma wła­sną mar­kę, jej kre­acje noszą naj­słyn­niej­sze pol­skie cele­bryt­ki. Pro­wa­dzi pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się biz­nes, jed­no­cze­śnie wycho­wu­jąc małe­go syn­ka. Trud­no uwie­rzyć, że ma zale­d­wie 22 lata. Poznaj­cie Pau­li­nę Pysz­kie­wicz – pro­fe­sjo­na­list­kę, któ­ra zawsze dąży do wyzna­czo­ne­go sobie celu, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle pięk­ną, sym­pa­tycz­ną dziew­czy­nę, któ­ra dosko­na­le wie cze­go chce od życia.

Więcej
Wywiady

Kasia Wołejnio. Kobieta jest siłą.

Aktor­ka, pro­du­cent­ka, a od nie­daw­na agent­ka nie­ru­cho­mo­ści. Miesz­kan­ka Hol­ly­wo­od, któ­ra świat gwiazd zna od pod­szew­ki, ale nie to jest w niej naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce… Kasia Wołej­nio wie, cze­go chce i na pew­no to osią­gnie. Jak? Prze­ko­naj­cie się sami.

Więcej
MiejscaWywiady

Kawiarnia Fabryczna

Jak powstał pomysł na otwar­cie Kawiar­ni Fabrycz­nej? Pomysł naro­dził się z potrze­by. Chcia­łem mieć takie miej­sce, gdzie mógł­bym spę­dzać miło czas przy dobrej kawie, gdzie jed­no­cze­śnie mógł­bym pra­co­wać i odpo­czy­wać. Czy­li to nie pierw­szy raz,…

Więcej
ModaWywiady

Marios. Duet Idealny.

Wie­dzą o sobie wszyst­ko, ale potra­fią się zasko­czyć. Kre­atyw­ni, podej­mu­ją­cy wyzwa­nia, nie spo­czy­wa­ją na lau­rach. Gdy­by sło­wo “duet” mia­ło zostać przede­fi­nio­wa­ne, mogło­by ozna­czać MARIOS, czy­li Mayo Loizou i Leszek Chmie­lew­ski.

Więcej
Wywiady

Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik

Pozna­li się w 2012 roku na pla­nie zdję­cio­wym. Inte­re­su­je ich przede wszyst­kim foto­gra­fia modo­wa i por­tre­to­wa. Na swo­im kon­cie mają publi­ka­cje m.in. w Elle, Gla­mo­ur, K Mag Maga­zi­ne, Zwy­kłe Życie, InSty­le, Gala czy Viva Moda!
Agniesz­ka uro­dzi­ła się w Nowym Jor­ku. Jest absol­went­ką dzien­ni­kar­stwa o spe­cja­li­za­cji foto­gra­fia na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.
Łukasz uro­dził się w War­sza­wie. W 2010 ukoń­czył Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu na kie­run­ku Foto­gra­fia.

Więcej
Wywiady

Sandhya Puchalapalli założycielka Aarti Home. Wywiad dla Vers-24

Dwa­dzie­ścia lat temu pew­na kobie­ta zmie­ni­ła życie małej dziew­czyn­ki. Tą kobie­tą była San­dhya Pucha­la­pal­li, któ­ra zabra­ła dziec­ko do sie­bie i zaczę­ła myśleć o innych potrze­bu­ją­cych. Tak zro­dził się pomysł na zało­że­nie Aar­ti Home − miej­sca, w któ­rym porzu­co­ne dziew­czyn­ki i kobie­ty dotknię­te uprze­dze­nia­mi spo­łecz­ny­mi będą mogły spo­koj­nie funk­cjo­no­wać, otrzy­ma­ją szan­sę na lep­sze życie oraz wspar­cie dobrych ludzi. Pra­ca Pucha­la­pal­li zosta­ła doce­nio­na w 2012 roku, kie­dy zdo­by­ła nagro­dę Leader of Impact za swo­ją dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną.

Więcej