Wywiady

Ahaha.Be. Pasja przede wszystkim.

Roz­ma­wia­ła: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: ahaha.Be Ahaha.Be to pol­ski duet, któ­ry świet­nie odna­lazł się na ryn­ku zagra­nicz­nym. Artyst­ki Anna Zuber i Han­na Ilczy­szyn po pro­stu robią to co lubią i nie roz­pa­tru­ją tego w kate­go­riach biznesu.…

Więcej
Wywiady

ZUO CORP. Sztuka w pełni użytkowa

Są niczym sza­ra emi­nen­cja pol­skiej mody. Każ­dy zna ZUO CORP., choć przed­sta­wi­cie­le mar­ki w mediach poja­wia­ją się spo­ra­dycz­nie. Ich pro­jek­ty mają war­tość nie tyl­ko modo­wą, ale i sen­ty­men­tal­ną, zabie­ra­ją nas w kul­tu­ro­wą podróż. Bar­tek Micha­lec i Łukasz Laskow­ski stwo­rzy­li kor­po­ra­cję z czar­nym humo­rem. Lubią cho­dzić pod prąd.

Więcej
Wywiady

Ola Jaworska i jej paryskie inspiracje, czyli jak łączyć klimaty vintage z minimalizmem

Ola Jawor­ska, począt­ku­ją­ca pro­jek­tant­ka, któ­ra wła­śnie roz­po­czy­na pra­cę nad autor­skim pro­jekt Alek­sLab. Jej myśle­nie o modzie bar­dzo nam się podo­ba – kocha mini­ma­lizm i vin­ta­ge. Dla­cze­go war­to śle­dzić poczy­na­nia tej 25-lat­ki? Jest pra­co­wi­ta i ma jasny pomysł na sie­bie, a to dziś rzad­kie połą­cze­nie. A ktoś z Was wkrót­ce wygra u nas jej pięk­ną sukienkę!

Więcej
Wywiady

Interview: Oktawia Nowacka

O zło­tym meda­lu zdo­by­tym pod­czas Pucha­ru Świa­ta, suk­ce­sach i oba­wach, a tak­że o tym co nosić pod­czas tre­nin­gu, opo­wia­da nam pię­cio­bo­ist­ka Okta­wia Nowacka

Więcej
Wywiady

Kasia Zaremba "To jest mój czas"

Kie­dy mia­łam 18 lat zamiesz­ka­łam na trzy lata we Wło­szech. Pra­co­wa­łam jako kel­ner­ka, dzię­ki cze­mu zaro­bi­łam pie­nią­dze na pierw­szy pro­fe­sjo­nal­ny kufer kosme­tycz­ny. Moda to dla Cie­bie: Spo­sób na wyra­że­nie sie­bie, swo­je­go nastro­ju. Inte­re­su­ję się tym, co jest modne,…

Więcej