Wywiady

Olivia Kijo i jej podwójne życie artystyczne

Doskonale interpretuje trendy ze światowych wybiegów, na swoim blogu pokazuj styl, który ciężko podrobić. Minimalizm zestawiony z idealnie wyważonymi elementami glamour to jest to co cechuje blogerkę Olivię Kijo.

Olivia Kijo

Pora­nek zaczy­nam od… Panicz­ne­go stra­chu i ner­wo­we­go spo­gla­da­nia na zega­rek. W napraw­dę szczę­śli­wy dzień, pora­nek uda mi się świę­to­wać fili­żan­ką kawy.

Inspi­ru­je mnie… Wszyst­ko co jest zwią­za­ne z fil­mem, modą i sztuką.

Uży­wam kosme­ty­ków takich jak… 
Kor­res, Phe­no­me, Kevin Mur­phy czy Chanel.

Śnia­da­nie…  Zawsze w pośpiechu.

Czas jaki mija od prze­bu­dze­nia się do wyj­ścia z domu…
W trak­cie tygo­dnia potra­fię być goto­wa do wyj­scia z domu w cią­gu 20 minut. Jestem mistrzynią!

Do pra­cy zazwy­czaj zakła­dam… Dżin­sy, koszu­lę i mary­nar­kę lub kami­zel­kę. Taki zestaw spraw­dza się w każ­dej sytuacji.

Nie wyobra­żam sobie dnia bez… Zim­nej Coca-Coli w puszce 🙂

Uwiel­biam oso­by, któ­re… Mówią to co myślą i nie boją się krytyki.

Olivia Kijo, modowa blogerka

Na lunch naj­czę­ściej… 
Zama­wiam zupę. To zde­cy­do­wa­nie moja ulu­bio­na for­ma posiłku.

Jestem naj­bar­dziej dum­na z… Z suk­ce­sów moich bli­skich i przyjaciół.

Wspo­mnie­nie, któ­re pozo­sta­ło na zawsze w pamię­ci… Zosta­wię tyl­ko dla siebie.

Oso­ba, któ­rą podzi­wiam… To mój chło­pak Jan. Spra­wia, że rze­czy nie­moż­li­we sta­ją się możliwe.

Moje ulu­bio­ne miej­sce na kawę… Tak napraw­dę miej­sce nie ma zna­cze­nia, jeśli mogę tą chwi­lę dzie­lić z przyjaciółmi.

Nie­zbęd­ny w mojej gar­de­ro­bie… Porzą­dek. Jeśli go nie ma cięż­ko mi sie odnaleźć.

Tren­dy są dla mnie… Ogrom­ną inspi­ra­cją i uroz­ma­ice­niem codzien­nych wyborów.

Olivia Kijo

Naj­chęt­niej słu­cham muzy­ki… W trak­cie pracy.

Insta­gram to dla mnie… Odkry­cie wszechczasów!

Moja naj­więk­sza sła­bość… Coca-cola, ale chy­ba już o tym wspominałam 🙂

Naj­bar­dziej lubię w sobie… Pra­co­wi­tość i sumienność.

Mój pierw­szy post na blo­gu… Dosko­na­le go pamie­tam, były to czar­no-bia­łe foto­gra­fie wyko­na­nae apa­ra­ten ana­lo­go­wym, na któ­rych uwiecz­ni­łam por­tre­ty mojej przyjaciółki.

Czy­tam książki/magazyny… Głow­nie o tema­ty­ce zwia­za­nej z modą i archi­tek­tu­rą. Bar­dzo żału­ję, że na inne nie mam czasu.

Olivia Kijo, gucci torebka

Boję się, że… zbyt czę­sto zawo­dzę ludzi, na któ­rych mi zależy.

Czas wol­ny to dla mnie… Bło­gi czas.

Rodzi­na jest dla mnie… naj­waż­niej­sza na świecie!

Moje ulu­bio­ne per­fu­my… to Blan­che i Moja­ve Ghost. Oby­dwa zapa­chy mar­ki Byredo.

Pra­ca jest dla mnie… Moty­wa­cją do samo­re­ali­za­cji i spełnieniem.

Olivia Kijo

To co naj­bar­dziej lubię w mojej pra­cy… to moż­li­wość roz­wo­ju i sta­wa­nie przed wyzwaniami.

Ulu­bio­na stro­na… Nie mam jed­nej ulubionej.

Uwiel­biam zaku­py w… Przez inter­net. Kie­dy mam zbyt dużo cza­su wol­ne­go zupeł­nie tra­cę głowę.

Marzy mi się… waka­cyj­ny wyjazd na Islan­dię. Moż­li­wosć obser­wo­wa­nia dzi­kiej natu­ry wywo­łu­je u mnie dreszcz emocji.

Ulu­bio­ny pro­jek­tant to… Pho­ebe Philo.

Z mody nigdy nie wyj­dzie… Pew­ność sie­bie i ciem­ne okulary.

Na koniec roku… Wspo­mi­nam wszyst­kie miłe chwi­le i eks­cy­tu­ję się nowy­mi moż­li­wo­scia­mi jakie cze­ka­ją na mnie w nad­cho­dzą­cym roku.

Suk­ces dla mnie to… Cięż­ka pra­ca i ogrom­na satysfakcja.

Kła­dę się spać o … godzi­nie
Zale­ży to od sytu­acji i ilo­ści pra­cy. Nie­ste­ty zawsze zbyt późno.

Za 11 lat będę… Z pew­no­ścią w cudow­nym momen­cie moje­go życia oto­czo­na wspa­nia­ły­mi ludźmi.

Kie­dy zasy­piam myślę… Zazwy­czaj zasy­piam zanim po gło­wie zaczną kłę­bić się myśli.

Olivia Kijo

1) Jakie były począt­ki Two­je­go blo­ga? Czy od same­go począt­ku wie­dzia­łaś, o czym dokład­nie chcesz pisać?
Treść moje­go blo­ga ewo­lu­owa­ła i wciąż ten pro­ces trwa. Na począt­ku poka­zy­wa­łam wyłącz­nie to jak ubie­ra­łam się na co dzień. Naj­bar­dziej zale­ża­ło mi na poka­za­niu praw­dzi­wych pere­łek z mojej sza­fy. Był to czas kie­dy na wie­le ubrań polo­wa­łam w second-han­dach. Z bie­giem cza­su na mojej stro­nie poja­wi­ły się inne tema­ty, któ­re chcia­łam przed­sta­wić moim czy­tel­ni­kom. Dziś oprócz doku­men­ta­cji moje­go sty­lu, dzie­lę się inspi­ra­cja­mi, wska­zów­ka­mi doty­czą­cy­mi uro­dy czy wystro­ju wnętrz.

2) Co wyróż­nia Twój blog spo­śród pozo­sta­łych blo­gów o tema­ty­ce modowej?
Trud­no mi odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, ale wyda­je mi się, że powta­rzal­ność ubrań, któ­re poka­zu­ję na blo­gu może mnie wyróż­niać. Czy­tel­ni­cy czę­sto w komen­ta­rzach zwra­ca­ją na to uwa­gę i przy­zna­ją, że to jeden z powo­dów dla­cze­go lubią odwie­dzać moją stro­nę. Dla mnie jest to natu­ral­ne, na blo­gu poka­zu­ję swo­ją sza­fę, a  jej zawar­tość (nie­ste­ty) nie jest nieskończona 🙂

Olivia Kijo

3) Jesteś tak­że stu­dent­ką archi­tek­tu­ry na Poli­tech­ni­ce Łódz­kiej. Czy archi­tek­tu­ra jest tym czym chcia­ła­byś się w życiu zaj­mo­wać, a blog tyl­ko chwi­lo­wym pro­jek­tem? Czy może zamie­rzasz pogo­dzić archi­tek­tu­rę z dzia­łal­no­ścią modową?
Odpo­wiedź na to pyta­nie zmie­nia się z dnia na dzień. Cią­gle zwle­kam z pod­ję­ciem osta­tecz­nej decy­zji, ponie­waż moda i archi­tek­tu­ra to dwie pasje, któ­re są naj­bliż­sze moje­mu ser­cu. Jestem oso­bą, któ­ra uwiel­bia robić kil­ka rze­czy na raz, więc bar­dzo moż­li­we, że uda mi się pogo­dzić pra­cę archi­tek­ta i pro­wa­dze­nie blo­ga. Zna­jo­mi śmie­ją się, że pro­wa­dzę podwój­ne życie 🙂

4) Jed­nak ist­nie­je pew­ne powią­za­nie mię­dzy archi­tek­tu­rą a modą. Bar­dzo czę­sto pro­jek­tan­ci mody szu­ka­ją inspi­ra­cji w pro­jek­tach archi­tek­to­nicz­nych i odwrot­nie. Czy Ty jako stu­dent­ka archi­tek­tu­ry i jed­no­cze­śnie oso­ba zaj­mu­ją­ca się modą, zauwa­żasz oddzia­ły­wa­nie na sie­bie tych dwóch światów?
Połą­cze­nie tych dwóch świa­tów jest wszyst­kim zna­ne i bar­dzo dobrze widocz­ne. Wystar­czy spoj­rzeć na Zahę Hadid czy duet archi­tek­tów Herzog&De Meu­ron, któ­rzy powią­za­ni z modą są już od wie­lu lat. To daje wie­le moż­li­wo­ści roz­wo­ju, nie tyl­ko w pro­jek­to­wa­niu archi­tek­tu­ry zwią­za­nej z modą, ale rów­nież samej mody. Wie­lu świa­to­wej sła­wy pro­jek­tan­tów koń­czy­ło stu­dia archi­tek­to­nicz­ne, min. Tom Ford czy Gian­fran­co Fer­re. Nie ma się co dzi­wić, że te dzie­dzi­ny są sobie bar­dzo bliskie.

5) Nie da się ukryć, że to w War­sza­wie sku­pia się więk­sza część biz­ne­su zwią­za­ne­go z tema­ty­ką modo­wą. Nie myśla­łaś o przeprowadzce?
Wie­le osób pyta­ło i wciąż pyta mnie o pla­ny zwia­za­ne z prze­pro­wadz­ką do sto­li­cy. Póki co nie odczu­wam potrze­by zmia­ny miej­sca zamiesz­ka­nia, uwiel­biam Łódź. W moim mie­ście tem­po życia jest spo­koj­niej­sze, mam przy sobie rodzi­nę i przy­ja­ciół, któ­rzy są dla mnie naj­waż­niej­si. Na szczę­ście War­sza­wa jest bar­dzo bli­sko. Kie­dy odby­wa się wyda­rze­nie, w któ­rym chcę uczest­ni­czyć, po pro­stu tam jestem.

Olivia Kijo

6) Skup­my się teraz bar­dziej na samej modzie. Sty­li­za­cje, któ­re pre­zen­tu­jesz na blo­gu są nie­zwy­kle ory­gi­nal­ne i pomy­sło­we. Jak okre­śli­ła­byś swój styl?
Kla­sy­ka z odro­bi­ną sza­leń­stwa, to może nie jest naj­traf­niej­sze okre­śle­nie, ale nic inne­go nie przy­cho­dzi mi do gło­wy. Lubię eks­pe­ry­men­ty tak bar­dzo jak pro­ste nie­zbyt krzy­kli­we ubra­nia. Czę­sto zesta­wiam ze sobą rze­czy z pozo­ru do sie­bie nie­pa­su­ją­ce, ale oczy­wi­ście wszyst­ko w gra­ni­cach przyzwoitości.

7) Któ­ry z pro­jek­tan­tów Cię naj­bar­dziej inspi­ru­je, któ­re­go z nich pra­cę naj­bar­dziej podziwiasz?
Od kil­ku lat nie­zmien­ne inspi­ru­je mnie pra­ca Pho­ebe Phi­lo, pro­jek­tant­ki domu mody Celi­ne. Spra­wi­ła, że nie­co zapo­mi­na­na mar­ka sta­ła się jed­ną z naj­bar­dziej pożą­da­nych na świe­cie. Wize­ru­nek świa­do­mej i nie­za­leż­nej kobie­ty jaki wykre­owa­ła Pho­ebe Phi­lo w cało­ści tra­fia w moją estetykę.

Olivia Kijo

 8) Skąd czer­piesz inspi­ra­cje? Prze­glą­dasz zdję­cia z poka­zów, maga­zy­ny modo­we, czy może pomy­sły na sty­li­za­cje rodzą się tyl­ko i wyłącz­nie w Two­jej wyobraźni?
Zde­cy­do­wa­nie zawład­nę­ła mną kul­tu­ra obraz­ko­wa. Uwiel­biam spę­dzać czas na oglą­da­niu zdjęć mody ulicz­nej, archi­tek­tu­ry czy rela­cji z poka­zów mody. Praw­dzi­wą kopal­nią inspi­ra­cji jest por­tal Pin­te­rest, potra­fię wpaść w wir inter­ne­tu na dłu­gie godziny.

9) Gdzie widzisz sie­bie za 10 lat?
Żyję tu i teraz, a na przy­szłość patrzę z wiel­kim zacie­ka­wie­niem. Myślę, że moje miej­sce nadal jest gdzieś mię­dzy modą, a archi­tek­tu­rą. Bar­dzo chcia­ła­bym, żeby się to spełniło.

 10) Na koniec, jako spe­cja­list­ka w tej dzie­dzi­nie, mogła­byś udzie­lić nam paru rad doty­czą­cych nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu? Co teraz będzie naj­mod­niej­sze i cze­go poszu­ki­wać na wyprze­da­żach, któ­re zbli­ża­ją się wiel­ki­mi krokami?
Moje podej­ście do wyprze­da­ży zakła­da wyprze­dze­nie aktu­al­ne­go sezo­nu, zawsze sta­ram się kupo­wać ubra­nia w sty­lu, któ­ry dopie­ro zawład­nie milio­ny serc. Patrze­nie w przód ma wyłacz­nie same zale­ty. Nie jest tajem­ni­cą, że wyprze­daż to naj­lep­szy czas na inwe­sty­cję w dobrej jako­ści kla­sycz­ne ubra­nia, któ­re nie były w zasię­gu naszej kie­sze­ni w cenie regu­lar­nej. Moje top 5 tego­rocz­nej wyprze­da­ży? Welu­ro­we spodnie w cygań­skie moty­wy, bluz­ki odkry­wa­ją­ce ramio­na, bie­liź­nia­ne sukien­ki, pat­chwor­ko­we jean­sy i ceki­no­wy golf.

Olivia Kijo

Roz­ma­wia­ła: Yani­na Trapachka
Zdję­cia: Ola Kowalska

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
  Więcej
  ModaTrendy

  Lime green - najgorętszy trend jesieni

  Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…
  Więcej
  ModaTrendy

  Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

  Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsypanej…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *