KulturaNewsroom

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Przestrzenie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wypełnią się po brzegi kultowością w wymiarze międzypokoleniowym i wielogatunkowym. Muzyka, ubrania, samochody, superbohaterowie – to wszystko składniki naszej współczesnej kultury. Etnografia zajmuje się bowiem właśnie tym co jest tu i teraz i choć powszechnie kojarzy się z ludowym rzemiosłem i obrzędami świątecznymi, warto odkryć jej prawdziwe oblicze 18 maja podczas Kultowej Nocy Muzeów w PME.

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Tanecz­no-muzycz­ny per­for­man­ce w ryt­mie kul­to­wych hitów lat 70., 80. i 90. w naj­więk­szej sali muzeum odtwo­rzy kli­mat potań­có­wek, dan­sin­gów i szkol­nych dys­ko­tek. Zespół Galac­tics – w skła­dzie Rafał Domi­nik, Michał Grzy­ma­ła – zało­ży tym­cza­so­wą sie­dzi­bę inter­ne­to­we­go radia POMPA na dys­ko­te­ce w PME. Stre­aming na żywo będzie dostęp­ny na muze­al­nym kana­le youtu­be.

W kolej­nej Sali goście odwie­dzą show­ro­om z ubra­nia­mi w sty­lu vin­ta­ge, gdzie zosta­ną zapro­sze­ni do wspól­nych prze­bie­ra­nek ze znaw­ca­mi mody casu­al. Przed muzeum zalśni błysk kul­to­wych karo­se­rii takich marek Porsche 911, Mer­ce­des 450 SLC raj­do­wy, ale rów­nież Maluch czy Nysa. W tej ostat­niej będzie na zwie­dza­ją­cych cze­kać nasza etno­graf­ka, któ­ra opo­wie histo­rie tere­no­wych wypraw, któ­re bez Nysy nie mia­ły­by miej­sca.

PME będzie otwar­te tego dnia dla zwie­dza­ją­cych od 19 do 24, tak­że Muzeum dla Dzie­ci. Tutaj na kul­to­wych noc­nych mar­ków cze­ka rodzin­ny chil­lo­ut w stre­fie super­bo­ha­te­rów, gdzie zanu­rzą się w świat Bat­ma­na, Spi­der­ma­na, Won­der Woman pośród ani­ma­cji wyko­na­nych przez Nun­kę Sta­wie­ray oraz – jak przy­sta­ło na praw­dzi­we muzeum – obiek­tów z nimi zwią­za­nych.

Z kolei na 2. pię­trze otwo­rzy­my tego dnia wysta­wę efe­me­rycz­ną „Rze­czy Kul­to­we vol.1”, w ramach któ­rej zma­te­ria­li­zu­ją się pierw­sze wyni­ki bada­nia w ramach pro­jek­tu o tym samym tytu­le. Co dla nas Pola­ków jest kul­to­we? To pyta­nie nadal pozo­sta­je otwar­te, gdyż bada­nie trwa. Na wysta­wie będzie moż­na wziąć w nim udział i oddać swój głos na „swo­je” rze­czy kul­to­we.

Poza kul­to­wy­mi atrak­cja­mi, cze­ka­ją na Was tak­że nasze dwie wysta­wy cza­so­we „Tech­no­lo­gia magii” o afry­kań­skich rytu­ałach oraz „Odlo­ty” dla pta­ko­lu­bów i bir­dwat­che­rów, a tak­że sta­łe eks­po­zy­cje – „Gale­ria Kore­ań­ska” z kore­ań­skim desi­gnem wnętrz tym daw­nym i współ­cze­snym; „Porzą­dek Rze­czy”, gdzie fani rze­mio­sła mogą odu­rzać się do woli zapa­chem drew­na, a przy czyn­nym warsz­ta­cie tkac­kim utkać kil­ka wąt­ków – z pomo­cą ani­ma­to­ra lub bez, oraz „Biblia Pau­pe­rum”, gdzie chłop­ska wyobraź­nia powa­li Was na kola­na.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram Kul­to­wej Nocy Muze­ów: http://ethnomuseum.pl/wydarzenia/kultowa-noc-muzeow/.

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy