FilmKultura

Filmy, które warto obejrzeć na początku 2019 roku

Koniec 2018 roku to zde­cy­do­wa­nie bar­dzo dobry czas dla kine­ma­to­gra­fii. Swo­je pre­mie­ry w kinach mia­ły fil­my, któ­re poru­sza­ły, wzru­sza­ły, zachwy­ca­ły, a cza­sem bawi­ły. Tym­cza­sem wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wiel­ka gala Osca­rów – macie więc jesz­cze tro­chę cza­su, by nad­ro­bić fil­mo­we zale­gło­ści! Przed­sta­wia­my Wam subiek­tyw­ny prze­gląd  fil­mów, któ­re war­to obej­rzeć na począt­ku 2019 roku.

 

Bohemian Rhapsody

Bohe­mian Rhap­so­dy – film, któ­ry dogłęb­nie poru­szy nie tyl­ko wier­nych fanów zespo­łu Queen. Pory­wa­ją­ca opo­wieść o zespo­le oraz cha­ry­zma­tycz­nym woka­li­ście Freddie’em Mer­cu­rym, jego skan­da­li­zu­ją­cym sty­lu i jedy­nej w swo­im rodza­ju muzy­ce. Obraz przed­sta­wia histo­rię bły­ska­wicz­ną karie­rę zespo­łu, któ­ry w krót­kim cza­sie zyskał sła­wę na całym świe­cie.

Timothée Chalamet , Mój piękny syn, Beautiful Boy

Mój pięk­ny syn – aktor mło­de­go poko­le­nia Timo­thée Cha­la­met pnie się na szczyt, a jego kre­acja w fil­mie „Mój pięk­ny syn” dogłęb­nie poru­sza. W fil­mie opar­tym na praw­dzi­wej histo­rii na próż­no szu­kać dra­stycz­nych scen opo­wia­da­ją­cych o życiu osób zma­ga­ją­cych się z uza­leż­nie­niem od nar­ko­ty­ków. Oprócz fan­ta­stycz­nych kre­acji aktor­skich jest za to dra­ma­tycz­na opo­wieść o kocha­ją­cej się rodzi­nie i zaan­ga­żo­wa­niu ojca w rato­wa­nie uko­cha­ne­go syna ze szpo­nów nało­gu. “Mój pięk­ny syn” to film, któ­ry zagwa­ran­tu­je wam mnó­stwo wzru­szeń i zmu­si do reflek­sji.

Narodziny gwiazdy, Lady Gaga, A star is born

Naro­dzi­ny gwiaz­dy – aktor­ska gra Lady Gagi to coś, co po pro­stu trze­ba zoba­czyć! Na dro­dze zdol­nej, ale pozba­wio­nej pew­no­ści sie­bie nie­zna­nej pio­sen­kar­ki Ally przy­pad­kiem poja­wia się gwiaz­dor coun­try (w tej roli Bra­dley Cooper). Mimo róż­nic szyb­ko łączy ich pło­mien­ne uczu­cie, a wkrót­ce para wyru­sza w wspól­ną tra­sę. Opo­wieść o uczu­ciu, któ­re dla jed­nej ze stron sta­je się inspi­ra­cją do pra­cy arty­stycz­nej, a dla dru­giej jej wiel­kim koń­cem.

Mary Poppins powraca,

Mary Pop­pins powra­ca – kolej­na Disney­ow­ska reak­ty­wa­cja zna­nej i uwiel­bia­nej histo­rii. Mary Pop­pins powra­ca, by pomóc  nowe­mu poko­le­niu rodzi­ny Bank­sów odna­leźć radość życia, któ­rą zgu­bi­li gdzieś pośród sza­rej codzien­no­ści. Nia­nia i jej magicz­ne zdol­no­ści to gwa­rant fan­ta­stycz­nej przy­go­dy. Ten film to ist­ne wido­wi­sko, któ­re  niczym wehi­kuł cza­su prze­nie­sie Was w samo cen­trum magicz­ne­go show.

Zimna wojna, Joanna Kulig

Zim­na woj­na – film obsy­pa­ny nagro­da­mi i doce­nio­ny nie tyl­ko w kra­ju. Czar­no – bia­ła histo­ria wiel­kiej, ale i trud­nej miło­ści ludzi, któ­rzy nie potra­fią być ze sobą jed­no­cze­śnie nie mogą bez sie­bie żyć. W tle wiel­kie­go uczu­cia wyda­rze­nia zim­nej woj­ny lat 50. w Pol­sce, Ber­li­nie, Jugo­sła­wii i Pary­żu. To prze­pięk­ny obraz budzą­cej się do życia Euro­py. Zachwy­ca tak­że wyjąt­ko­wa ścież­ka dźwię­ko­wa, będą­ca połą­cze­niem pol­skiej muzy­ki ludo­wej (w fil­mie wystą­pił zespół Mazow­sze) z jaz­zem i sta­ry­mi fran­cu­ski­mi pio­sen­ka­mi pary­skich z minio­ne­go wie­ku oraz rewe­la­cyj­na gra aktor­ska Joan­ny Kulig i Toma­sza Kota.


Gre­en Book –
duża daw­ka humo­ru z męską przy­jaź­nią w tle. Cie­pła i nie­zwy­kle pozy­tyw­na kome­dia. Zain­spi­ro­wa­na praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi histo­ria wybit­ne­go muzy­ka jaz­zo­we­go, któ­ry zatrud­nia jako swo­je­go szo­fe­ra byłe­go bram­ka­rza z nowo­jor­skie­go klu­bu noc­ne­go. Wkrót­ce wspól­nie wyru­sza­ją w tra­sę kon­cer­to­wą, któ­ra zapo­cząt­ku­je wyjąt­ko­wą przy­jaźń, łączą­cą dwa róż­ne świa­ty.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
FilmKultura

Vers-24 Subiektywnie: Filmy, które powinnaś obejrzeć przed 30-ką

Nie­waż­ne, jak bli­sko ci do miło­śnicz­ki kina. Pew­ne obra­zy zapa­da­ją w pamięć i bez wzglę­du na ten fakt. Zasta­no­wią, zasko­czą, dotkną do żywe­go – jest wie­le powo­dów, by prze­żyć je choć jeden raz. A potem… kolej­ny, tak bar­dzo są uni­wer­sal­ne, że nie pręd­ko o nich zapo­mnisz. Jeśli zbli­żasz się do 30., zobacz koniecz­nie te, któ­re wybra­li­śmy. 
Więcej
KalendarzKulturaNewsroomWydarzenia

"Annie Hall" w DKF "IMAGINARIUM" już 9 czerwca

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, dvdactive.com 9. czerw­ca o godz. 19.30 Kino Pra­ha zapra­sza na fil­mo­we spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Fil­mo­we­go „IMAGINARIUM”. Poka­że­my film „Annie Hall”, reż. Woody Allen, a spo­tka­nie…
Więcej