KulturaSztuka

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

W dniach 2–3 marca 2019 odbędą się w Warszawie Targi Sztuki Dostępnej – pierwsze w Polsce targi sztuki współczesnej z limitem ceny od 50 do 5000 złotych.

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że jed­nym z wystaw­ców na Tar­gach Sztu­ki Dostęp­nej będzie kul­to­wa gale­ria Bra­in Dama­ge Gal­le­ry. Zapre­zen­tu­je m.in. gra­fi­ki gwiazd świa­to­we­go stre­et artu, w tym słyn­ne­go Bank­sy­’e­go! 

Arty­ści zwią­za­ni z gale­rią przy­go­tu­ją spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny z oka­zji Tar­gów Sztu­ki Dostęp­nej mural, któ­ry powsta­nie na oczach uczest­ni­ków impre­zy! 

Banksy

Bank­sy

Banksy

Bank­sy

Bra­in Dama­ge Gal­le­ry to czo­ło­wa w tej czę­ści Euro­py gale­ria sku­pio­na na sze­ro­ko rozu­mia­nym stre­et arcie oraz graf­fi­ti. Mar­ka Bra­in Dama­ge powsta­ła w 1997 roku jako Bra­in Dama­ge Maga­zi­ne, któ­ry ode­grał istot­ną rolę w popu­la­ry­za­cji zja­wi­ska sztu­ki ulicz­nej na całym świe­cie. 

Dziś gale­ria współ­pra­cu­je z naj­wy­bit­niej­szy­mi na świe­cie przed­sta­wi­cie­la­mi nur­tu, roz­wi­ja wła­sną kolek­cję sztu­ki, gene­ru­je wyda­rze­nia w prze­strze­ni miej­skiej, orga­ni­zu­je pre­mie­ry fil­mo­we i wydaw­ni­cze, pro­wa­dzi doradz­two w zakre­sie kolek­cjo­no­wa­nia sztu­ki zwią­za­nej z sze­ro­ko rozu­mia­nym urban artem. W ofer­cie Bra­in Dama­ge Gal­le­ry znaj­du­ją się pra­ce naj­waż­niej­szych pol­skich i świa­to­wych twór­ców sztu­ki ulicz­nej. 

Dzia­łal­ność gale­rii odby­wa się tak­że poza gra­ni­ca­mi Pol­ski, a wysta­wy i pro­jek­ty orga­ni­zo­wa­ne przez gale­rię odby­wa­ły się m.in. w Ber­li­nie, Buda­pesz­cie, Pra­dze, Sztok­hol­mie, Pary­żu, Kijo­wie, Miń­sku, Tbi­li­si, Lizbo­nie czy Nowym Jor­ku.

Sainer

Sainer

W ofer­cie przy­go­to­wa­nej na Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej znaj­dą się pra­ce m.in. takich arty­stów jak: Bank­sy, Cha­zme, Finer, Mło­dy Dron, NAWER, Paweł Ryż­ko, Sainer, Sico­er, She­pard Fairey (Obey), Zbiok Czaj­kow­ski, Zedz.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaSztuka

TARGI SZTUKI DOSTĘPNEJ JESIEŃ 2019: WIELKIE NAZWISKA W PRZYSTĘPNYCH CENACH

Czy moż­na kupić ory­gi­nal­ne dzie­ło zna­ne­go arty­sty w cenie nie prze­kra­cza­ją­cej 5 tys. zł? Tak! Będzie to moż­li­we na listo­pa­do­wych Tar­gach Sztu­ki Dostęp­nej. Do sprze­da­ży zosta­ną wysta­wio­ne tysią­ce dobrych i nie­dro­gich dzieł sztu­ki, wśród nich praw­dzi­we…
Więcej
KulturaSztuka

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

W ostat­nich latach w Pol­sce zauwa­ża­my wzrost zain­te­re­so­wa­nia sztu­ką – tak­że wśród osób, któ­re nigdy dotąd nie zaj­mo­wa­ły się tą dzie­dzi­ną. Jako spo­łe­czeń­stwo doj­rze­li­śmy do eta­pu, w któ­rym zwy­kłe, maso­wo pro­du­ko­wa­ne dobra mate­rial­ne są już…
Więcej