Twoje miasto ma swój niepowtarzalny rytm. To rytm Twoich kroków, kiedy pędzisz od szkoły lub powoli zmierzasz do pracy. To rytm Twojego serca, kiedy biegniesz na randkę… i twojego ciała, kiedy tańczysz na imprezie. To rytm muzyki, która zawsze Ci towarzyszy. Już w czerwcu Twój rytm będzie naszym rytmem. H&M zaprasza na kolejną odsłonę festiwalu H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO. 3 weekendy pełne muzyki, którą kochasz, tak jak my. Startujemy od 7 czerwca w Warszawie.

 

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO programa

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

W tym sezo­nie festi­wa­lo­wym pro­po­nu­je­my dużą roz­pię­tość sty­lów arty­stycz­nych. Będzie i dyna­micz­nie, i reflek­syj­nie, męsko i kobie­co. Będzie orkie­stra, będzie też hiphop. Lubimyróżnorodność.

Co tydzień star­tu­je­my w tym samym miej­scu i o tej samej godzi­nie: Zajezd­nia przy uli­cy Redu­to­wej 27 w War­sza­wie, bra­my otwie­ra­my o 18:00, nato­miast dokład­ne godzi­ny kon­cer­tów poda­je­my poni­żej. Waż­na infor­ma­cja: nie będzie­cie głod­ni – zapew­nia­my stre­fę food­trac­ków z przy­sma­ka­mi z róż­nych czę­ści świata.

A teraz naj­waż­niej­sze, czy­li… ROZKŁAD JAZDY:

7 czerw­ca 2019 (pią­tek), start 19:00
BASS ASTRA X IGO
MROZU

8 czerw­ca 2019 (sobo­ta), start 19:30
JIMEK SYMPHONIXX BIS & Goście Spe­cjal­ni ROSALIE.

14 czerw­ca 2019 (pią­tek), 19:30
MIUOSH – KOBIETY
O.S.T.R. + JAN SERCE & MIĘTHA I ASFALT RECORDS SHOWCASE

15 czerw­ca 2019 (sobo­ta), start 19:50
KORTEZ
BASIA WROŃSKA

21 czerw­ca 2019 (pią­tek), start 19:30
BEDOES, SOLAR PLANBE

22 czerw­ca 2019 (sobo­ta), start 20:00
BRODKA
NATALIA PRZYBYSZ

Bile­ty są już dostęp­ne na Going: https://hm.goingapp.pl/. Koszt bile­tu na jeden dzień festi­wa­lo­wy to 20 zł. Bilet jest jed­no­cze­śnie kupo­nem na zaku­py w skle­pach H&M.

Kil­ka waż­nych dodat­ko­wych informacji:

Ze wzglę­du na cha­rak­ter impre­zy pro­si­my, żeby zwie­rzę­ta zosta­ły poza tere­nem koncertów.

Na festi­wal zapra­sza­my rów­nież naj­młod­szych. Dzie­ci powin­ny jed­nak mieć rów­nież kupio­ny bilet wstę­pu. Pro­si­my pamię­tać rów­nież o bez­pie­czeń­stwie naj­młod­szych i zaopa­trzyć się w słu­chaw­ki wyci­sza­ją­ce dla dzieci.

Na tere­nie festi­wa­lu nie funk­cjo­nu­je depozyt.

Part­ner stra­te­gicz­ny kon­cer­tów: NEWONCE

Part­ne­rzy kon­cer­tów: AMS, Red Bull, Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa Dziel­ni­ca Wola, Konsalnet,MZA, Żar­cie Na Kółkach.

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy