KulturaModa

Christian Dior: Couturier of Dreams – magiczna wystawa zawita do Londynu

Victoria & Albert Museum sprowadza w lutym 2019 roku kolejną największą wystawę od czasów “Alexander McQueen: Savage Beauty” do Wielkiej Brytanii. Rok temu projekty Christiana Diora zostały z sukcesem wystawione w paryskim Musée des Arts Décoratifs i z pewnością na równie wielkie (o ile nie większe!) zainteresowanie możemy liczyć w Londynie.

Wia­do­mość o nawią­za­nej współ­pra­cy pomię­dzy lon­dyń­skim muzeum a pary­skim domem mody ogło­szo­no w nie­dzie­lę, w przed­dzień pre­mie­ro­we­go poka­zu naj­now­szej kolek­cji hau­te coutu­re w bry­tyj­skiej amba­sa­dzie w Pary­żu. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li dyrek­tor gene­ral­ny Dio­ra Pie­tro Bec­ca­ri oraz pro­jek­tant­ka i dyrek­tor arty­stycz­na kobie­cych kolek­cji Maria Gra­zia Chiu­ri. Spek­ta­ku­lar­na wysta­wa będzie przed­sta­wiać histo­rię fran­cu­skie­go domu mody i wpływ jego pro­jek­tan­tów- od same­go zało­ży­cie­la, któ­ry w 1947 roku wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ny New Look, aż po jego sze­ściu kolej­nych zastęp­ców- dyrek­to­rów arty­stycz­nych, na jego suk­ces. To hołd odda­ny aktu­al­nym, histo­rycz­nym, a tak­że kul­tu­ro­wym zna­cze­niom ubrań Dio­ra. Jak pod­kre­śla zastęp­ca dyrek­to­ra muzeum a jed­no­cze­śnie jego dyrek­tor ope­ra­cyj­ny Tim Reeve, spro­wa­dze­nie jej do sto­li­cy Kró­le­stwa Bry­tyj­skie­go na nowo roz­bu­dzi zain­te­re­so­wa­nie angli­ków fran­cu­skim pro­jek­tan­tem. Z uwa­gi na to, do eks­po­zy­cji doda­no tak­że nową sek­cję odzwier­cie­dla­ją­cą powią­za­nia pro­jek­tan­ta z Wiel­ką Bry­ta­nią. Zosta­ła ona w peł­ni poświę­co­na fascy­na­cjom Dio­ra angiel­ski­mi ogro­da­mi, bry­tyj­ski­mi liniow­ca­mi czy uli­cą Savi­le Row zna­ną z kra­wiec­twa, a tak­że jego zna­nym, bry­tyj­skim klien­tom, m.in. Mar­got Fon­teyn i Nan­cy Mitford.

Chri­stian Dior: Coutu­rier of Dre­ams” ma rów­nież przy­po­mnieć naj­bar­dziej wido­wi­sko­we, bry­tyj­skie poka­zy pro­jek­tan­ta- od pierw­sze­go w hote­lu Savoy po rok 1954 i pre­zen­ta­cję w Bren­he­im Pala­ce. Dla miło­śni­ków mody nie lada nie­spo­dzian­ką jest fakt, że suk­nię Dio­ra, któ­rą księż­nicz­ka Mar­ga­ret wypo­ży­czy­ła z muzeum w Lon­dy­nie na swo­je 21 uro­dzi­ny będzie moż­na wyli­cy­to­wać obok 200 innych stro­jów hau­te coutu­re. Wysta­wa potrwa pięć mie­się­cy (od 2 lute­go) i zakoń­czy się w lip­cu 2019 roku, a dyrek­tor gene­ral­ny domu mody Dior, Bec­ca­ri zapo­wia­da, że będzie sta­rał się pobić pary­ski rekord – licz­bę 708 tysię­cy odwie­dza­ją­cych. A więc: see you in London!

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

Moda XX wieku

Moda prze­mi­ja, styl pozo­sta­je. Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: pinterest.com, thefashionfoot.com Na prze­strze­ni XX wie­ku rewo­lu­cja w modzie nastę­po­wa­ła śred­nio co 10 lat. Poja­wi­li się  pro­jek­tan­ci, któ­rzy mimo swo­jej śmier­ci sta­li się nie­śmier­tel­ni dla świa­ta mody. Dzi­siej­sza moda zdecydowanie…
Więcej