KulturaSztuka

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

W ostatnich latach w Polsce zauważamy wzrost zainteresowania sztuką – także wśród osób, które nigdy dotąd nie zajmowały się tą dziedziną. Jako społeczeństwo dojrzeliśmy do etapu, w którym zwykłe, masowo produkowane dobra materialne są już niewystarczające. Poszukujemy czegoś więcej. Czegoś unikalnego, stworzonego z emocji, talentu i pasji. Dlatego coraz częściej odczuwamy potrzebę bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Pragniemy dekorować ją nasze domy, chętnie widzimy ją w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony większość z nas czuje się w świecie sztuki – zwłaszcza współczesnej – niepewnie. Nie znamy artystów, nurtów i zjawisk. Brakuje nam zaufania do własnego gustu i osobistych wyborów. Nie bywamy na wystawach i aukcjach, a galerie omijamy szerokim łukiem.

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

Już w naj­bliż­szy week­end 2–3 mar­ca w War­sza­wie odbę­dą się Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej – pierw­sze w Pol­sce pro­fe­sjo­nal­ne tar­gi sztu­ki z limi­tem ceny do 5000 zł. Celem wyda­rze­nia jest udo­stęp­nie­nie sze­ro­kiej publicz­no­ści sztu­ki współ­cze­snej – dobrej i nie­dro­giej. 

Cel ten reali­zo­wa­ny jest na dwa spo­so­by: poprzez obni­że­nie cen oraz edu­ka­cję.

W tej akcji nie chodzi tylko o zakupy – mówią zgodnie organizatorki wydarzenia, Ewa Mierzejewska i Lena Szwed-Strużyńska – Chcemy pomagać ludziom zrozumieć sztukę współczesną. Chcemy, żeby ją polubili, zbliżyli się do niej, zaczęli ją traktować jako jeszcze jeden, niezbędny element stylu życia.

Pod­czas dwóch dni na tere­nie Tar­gów trwać będzie pro­gram spo­tkań pod hasłem “O sztu­ce dostęp­nie”. Godzi­na po godzi­nie, na sto­iskach kolej­nych wystaw­ców, odby­wać się będą krót­kie (maks. 30 minut) spo­tka­nia z arty­sta­mi i eks­per­ta­mi. Jed­ni i dru­dzy dzie­lić się będą z gość­mi swo­ją wie­dzą na tema­ty zwią­za­ne z róż­ny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki.  

Rzeź­biarz opo­wie, jak powsta­ją sta­tu­et­ki z meta­lu. Gra­fik przed­sta­wi tech­ni­kę lito­gra­fii. Twór­ca fre­sków wytłu­ma­czy, czym róż­ni się fresk od mura­lu. Wła­ści­ciel gale­rii foto­gra­fii wyja­śni, czym napraw­dę jest foto­gra­fia arty­stycz­na.

Prze­wi­dzia­ne są też atrak­cje dodat­ko­we, takie jak aukcja gra­fi­ki czy malo­wa­nie na żywo fre­sku i mura­lu.

Zapra­sza­my na Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej na zaku­py dobrych i nie­dro­gich dzieł sztu­ki oraz na spo­tka­nia, któ­re pomo­gą Pań­stwu zaprzy­jaź­nić się ze sztu­ką współ­cze­sną.

PROGRAM

Dzień 1. SOBOTA

11.00 – Krzysz­tof Rodak, arty­sta (par­ter)
„Fresk wczo­raj i dziś. Czym się róż­ni mural od fre­sku?”

12.00 – Nata­lia Sopoć­ko, DESA Modern (1. pię­tro)

Inko­gra­fie i seri­gra­fie jako pomysł na pro­pa­go­wa­nie zna­nych dzieł sztu­ki współ­cze­snej”

13.00 – Andrzej Dudziń­ski, arty­sta (1. pię­tro)

Kre­atyw­ność bez gra­nic. Czym jest i jak powsta­je asam­blaż”

14.00 – Piotr Kasprzak, arty­sta (1. pię­tro)

 „Lito­gra­fia. Tajem­ni­ce zapo­mnia­nej tech­ni­ki gra­ficz­nej.”

15.00 – Ceza­ry Hun­kie­wicz, Bra­in Dama­ge Gal­le­ry (par­ter)

Bank­sy i inni. Kolek­cjo­ner­ski aspekt stre­et-artu”

16.00 – Paweł Moraw­ski, Elmax/Signify (1. pię­tro) 

Świa­tło a per­cep­cja sztu­ki. Jak pra­wi­dło­wo oświe­tlać obiek­ty arty­stycz­ne”

17.00 – Krzysz­tof Rusiec­ki, arty­sta (1. pię­tro)

Świat w ziarn­ku pia­sku. O malar­stwie jako magicz­nym rytu­ale”

Dzień 2. NIEDZIELA

11.00 – Janusz Mulak, arty­sta (1. pię­tro)

Sztu­ka na ekra­nie. Na czym pole­ga video-art?”

12.00 – Rena­ta Klu­czyń­ska, artyst­ka, archi­tekt wnętrz (1. pię­tro)

Obiekt w prze­strze­ni. Jak eks­po­no­wać dzie­ła sztu­ki we wnę­trzu?”

13.00 – Rafał Łochow­ski, LEICA 6x7 Gal­le­ry (1. pię­tro)

Foto­gra­fia arty­stycz­na. Co trze­ba o niej wie­dzieć, jak ją kolek­cjo­no­wać?”

14.00 – Krzysz­tof Renes, arty­sta (1. pię­tro)

Rzeź­ba z meta­lu. Jak powsta­wa­ła kie­dyś, jak dziś?”

15.00 – AUKCJA GRAFIKI orga­ni­zo­wa­na przez gale­rię Pra­ga­le­ria (1. pię­tro)

AKCJE SPECJALNE

Uwa­ga! Pod­czas Tar­gów Sztu­ki Dostęp­nej odbę­dą się per­for­man­ce wysta­wia­nych arty­stów:

- gwiaz­dy pol­skie­go stre­et-artu: Zbiok, Masza, Bez­tro­sko, Meat nama­lu­ją mural

- arty­sta Krzysz­tof Rodak nama­lu­je fresk

Wię­cej infor­ma­cji: www.targisztukidostepnej.pl 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaSztuka

TARGI SZTUKI DOSTĘPNEJ JESIEŃ 2019: WIELKIE NAZWISKA W PRZYSTĘPNYCH CENACH

Czy moż­na kupić ory­gi­nal­ne dzie­ło zna­ne­go arty­sty w cenie nie prze­kra­cza­ją­cej 5 tys. zł? Tak! Będzie to moż­li­we na listo­pa­do­wych Tar­gach Sztu­ki Dostęp­nej. Do sprze­da­ży zosta­ną wysta­wio­ne tysią­ce dobrych i nie­dro­gich dzieł sztu­ki, wśród nich praw­dzi­we…
Więcej
KulturaSztuka

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

W dniach 2–3 mar­ca 2019 odbę­dą się w War­sza­wie Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej – pierw­sze w Pol­sce tar­gi sztu­ki współ­cze­snej z limi­tem ceny od 50 do 5000 zło­tych. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że jed­nym z wystaw­ców…
Więcej